Kohti parempaa yliopistomaailmaa: strateginen johtaminen ja yliopistoyhteisön kokemukset Tampere3-fuusiossa

Hankkeessa tutkimme Tampereen yliopistofuusion kriisiytymistä ja fuusion synnyttämän vastaliikkeen syitä sekä prosessin vaikutusta yliopistoyhteisöön ja kartoitamme näin edellytyksiä tulevaisuuden yliopistoille ja yliopistopolitiikalle. Hankkeemme näkökulma on viestinnällinen: tutkimme, miten organisaation ja johtamisjärjestelmän yhä syvempi strategisoituminen ja ”tarinallistuminen” suhteutuvat yliopistoyhteisön kokemuksiin sekä näkemyksiin muuttuvasta yliopistosta ja lopulta tieteentekemisen ehdoista. Monitieteisessä tutkimusryhmässä kartoitamme konfliktiin johtaneita ja sitä ylläpitäviä kokemuksen ja tulkinnan malleja tutkimalla Tampere3-hankkeen ja sen johdon viestintää organisaatiotarinankerrontana, jota vasten ja vastaan yliopistoyhteisön jäsenet kerronnallistavat omaa kokemustaan.

Hankkeen rahoittaja: Koneen säätiö

Hankkeen vastuullinen johtaja: Hanna Kuusela