Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä 2022-2023

kuva: Emil Laakkonen

Katriina Andrianovin johtama Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä on T7:n ja Kulttuuriosuuskunta Kiidon yhteinen hanke, jonka rahoitus tulee Koneen Säätiöltä. Työryhmässä ovat mukana Andrianovin lisäksi myös Heidi Kotila ja Jarkko Suhonen.

Taiteellisen tutkimuksen alaan kuuluvassa Manipuloinnin kieli: työelämä esityksenä -hankkeessa tutkitaan manipulaatiota (lat. manus, ’käsi’) nukke- ja esineteatterin taustaa vasten sekä laajentamalla käsite henkilökohtaisesta kokemuksesta yhteiskunnalliseksi työelämän pohdinnaksi. Esittävän taiteen alalla toimivan näkökulmasta kiinnostava ajatus on, että työelämästä voidaan puhua esityksenä, jossa pärjääminen jopa edellyttää narsistista työyhteisön manipulointia uskomaan tuohon esitykseen. Manipulointi liittyy negatiivisesti työelämän vuorovaikutussuhteisiin, mutta neutraalisti nukketeatterityön metodeihin: manipulaatio on yleisesti hyväksytty teatterinuken liikuttelua kuvaava termi. Käsitteen monimerkityksisyys on kiinnostava lähtökohta taiteelliselle työlle, koska se pakottaa pohtimaan perustyökalun syvempää merkitystä ja ottamaan huomioon, että manipulointi voidaan nähdä suorastaan nykyajan työelämätaitona, jonka avulla edetään uralla, mutta jolla rapautetaan työyhteisön todellista yhteisöllisyyttä.

Hankkeessa luodaan kahdelle ihmis- ja usealle esine-esiintyjälle konsepti, joka mahdollistaa esityksen toteuttamisen, mutta ei lukitse taiteellista lopputulemaa tekijöiden totuudeksi. Aineisto kootaan tekijäryhmän kirjoittamista kokemusteksteistä ja sosiaalipsykologian viitekehyksessä tehdystä kokemusten analyysistä. Näyttämötyöskentely tuottaa puolestaan materiaalia tieteelliseen tutkimukseen sekä käsitteiden että niiden visualisoinnin muodossa. Metodina on autoetnografia, sen kolme suuntausta, jotka Anni Rannikko ja Pertti Rannikko ovat esitelleet artikkelissaan ”Autoetnografia ja vaikenemisen kulttuuri” (2021): strukturaalinen, poststrukturaalinen ja kantaa ottava.

Taiteellinen työskentely avaa näkymiä vaikeasti sanallistettavaan tunnekokemukseen, ja yhteistyö tieteellisen tutkimushankkeen kanssa mahdollistaa yksilön kokemuksen liittämisen osaksi yhteisöä.

 

Työryhmä: Katriina Andrianov (postdoc, t7), Heidi Kotila, Jarkko Suhonen

Yhteistyökumppani: SITEs – Accounting for interactionally troublesome exchanges: Paradoxes, biases, and inequalities in storying, perceiving, and countering problematic social experiences, joht. Melisa Stevanovic

Hankehallinto: Kulttuuriosuuskunta Kiito, Tampere

Rahoittaja: Koneen Säätiö