Toimintasuunnitelma 2019 – 2022

 JOHDANTO

Tutkivan teatterityön keskus T7 perustettiin OPM:n rakenteellisen kehittämisen kolmivuotisella rahoituksella Tampereen yliopiston näyttelijäntyön laitoksen Nätyn yhteyteen vuonna 2007.

Vuonna 2011 T7:stä tuli Tampereen yliopiston laajan organisaatiomuutoksen myötä toinen Viestinnän, median ja teatterin yksikön (CMT) tutkimuskeskuksista.  T7 toimi yhtenä Viestintätieteiden tiedekunta COMSin kuudesta tutkimuskeskuksesta ja vuoden 2019 alusta T7 on osa Informaatioteknologian ja viestinnän (ITC) tiedekuntaa.

T7 on esittävien taiteiden, kulttuurialojen ja näiden yhteiskunnallisesti vaikuttavan toiminnan tutkimusta Tampereen yliopistossa yhteen kokoava tutkimuskeskus, jolla on johtaja sekä oma budjetointiyksikkö. Sen piirissä toimii kolme tutkimusryhmää: tutkimuksen teemaryhmä Esitys, Ruumiillinen dramaturgia –tutkimusryhmä sekä Tampereen korkeakouluyhteisön kattava Äänentutkimuksen verkosto.

Kymmenvuotisen toimintansa aikana T7 on saavuttanut arvostetun aseman teatterialan sekä esittävän taiteen teknisten ja sosiaalisten sovellusten tutkimuskeskuksena, ja se on monipuolisen asiantuntemuksensa ansiosta kansainvälisesti tunnettu.

Keskuksessa tutkitaan ja kehitetään esittävien taiteiden taiteelliseen, tuotannolliseen, tieteellis-metodologiseen ja tekniseen toimintaympäristöön sisältyviä käytäntöjä ja teorioita. Yhteistyöhankkeita toteutetaan esittävien taiteiden ja media-alan yhteisöllisten toimijoiden, korkeakoulujen sekä yksityisen sektorin organisaatioiden kanssa. Yhteistyö on kansainvälistä, kansallista ja alueellista.

 

STRATEGIa JA YHTEISTYÖ

T7:n arvot ovat moninaisuus, tasavertaisuus, läpinäkyvyys ja avoimuus kaikessa sen tuottamassa ja tukemassa toiminnassa.

Keskuksen strateginen painopiste on kulttuurin- ja taiteentutkimuksen, taiteellisen tutkimuksen, taidelähtöisen tutkimuksen sekä kulttuuristen esitysten uusien muotojen ja ympäristöjen analyyttisen tutkimuksen mahdollistamisessa ja tukemisessa. Harjoittamalla ennakkoluulotonta perus-, toiminta‐, kehitys- ja soveltavaa tutkimusta yli sektorirajojen, T7 edesauttaa yhteiskunnallisen, teknisen ja terveyteen liittyvän kehityksen ja analyysin muotoja. Keskus tukee yhteistyötä viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman ja teatterityön tutkinto-ohjelman kanssa sekä laajemmin Tampereen yliopiston piirissä. Se lisää entisestään yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten kulttuurin ja taiteen alojen toimijoiden sekä kulttuurin ja taiteen tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden kanssa.

Uuden Tampereen yliopiston strategian mukaisesti T7 panostaa monipuoliseen, soveltavaan, kestävään ja uutta luovaan sidosryhmätyöhön, kuten hyvinvointia edistävään kehitystyöhön taidealojen yhteiskunnallisen ja yritystoiminnan kanssa. Sen piirissä toimivat hankkeet painottavat sekä valtakunnallista että kansainvälistä vaikuttavuutta ja tutkimustulosten saavutettavuutta sekä näiden jalkauttamista yhteiskunnalliseen toimintaan.

T7:n toimintaan kytkeytyvän tutkimushenkilöstön yhteydet Pohjoismaissa, EU-alueella, Kiinassa, Australiassa sekä Yhdysvalloissa toimivien tutkimus-, kehitys- ja kulttuuritoimijoiden asiantuntijoihin ja näihin verkostoihin sisältyvät yhteiset julkaisuprofiilit mahdollistavat kestävän kansainvälisen tutkimuksen. Tutkimuksen suunnittelua ja yhteistyötä harjoitetaan erityisesti tutkimusalueilla, joiden vaikuttavuus kohdentuu yhteiskunnalliseen, taiteelliseen sekä tekniseen kehitykseen ja osaamiseen luovan toiminnan näkökulmasta.

Näin synnytetty osaaminen palvelee Tampereen yliopiston edellyttämiä tutkimuksen toimintamuotoja.

 

toimintaSUUNNITELMA kaudelle 2019-2022

T7 tutkii laaja-alaisesti yhteiskunnallisesti vaikuttavan taiteen ja kulttuurin tuottamisen, esittävien taiteiden työympäristöjen ja rahoitusmallien muutoksia sekä kehittää taiteellisen tutkimuksen, taiteentutkimuksen ja kulttuurin monipuolista käyttöä osana yhteiskunnan rakenteita ja terveyshaasteita. Se tukee kansainvälisiä, kansallisia ja alueellisia yhteistyöhankkeita esittävien taiteiden, media- ja terveysalan tutkimuksen, koulutuksen ja ammattiorganisaatioiden kanssa.

Uudessa Tampereen yliopistossa T7 toimii monialaisena sekä kulttuurin ja taiteen alojen kehitystä ja yhteiskunnallista analysointia edistävänä toimijana. Sen monipuolinen tutkimusprofiili vastaa kulttuuritoiminnan ja taidealojen toimintaympäristöjen muutokseen (erityisesti video-, etäesitys-, sensori- ja virtuaalisuunnittelu) sekä ruumiillisuuteen ja esitykselliseen vuorovaikutukseen perustuvan tiedon edistämis- ja kehittämistarpeisiin.

Tärkeimmät kriteerit T7:n toiminnassa ovat uutta tietoa luova tutkimus; kriittinen, yhteiskunnallinen vaikuttavuus sekä näistä syntyvät uudet käytännöt, sovellukset, teoriat, toimintamallit ja teknologiat.

Tutkimuskeskuksen stategian mukaiset toimet suunnitelmakaudella ovat:

  • Uuden Tampereen yliopiston tutkimuksen ja opetuksen painopisteitä (tekniikka, terveys ja yhteiskunta) vahvistavan, yhdistävän ja niiden väliltä nousevan, uutta luovan kulttuurin ja taiteen alojen tutkimuksen tukeminen ja entistä vahvempi kansainvälistäminen
  • Sitoutuminen Creative / Critical Digital Society –tutkimusalustan kehittämiseen, vahvistamiseen ja toimintaan
  • Yhteiskunnallisesti vaikuttavan tutkimuksen kehittäminen laajemmin uuden säätiöyliopiston vaikutuspiirissä, erityisesti Tampereen ammattikorkeakoulussa toteutetun kulttuuri-, taide- ja media-alojen koulutuksen ja tutkimuksen kanssa
  • Yhteistyön tiivistäminen teatterityön tutkinto-ohjelman, viestinnän monitieteisen tutkinto-ohjelman sekä media, kulttuuri ja yhteiskunta –maisteriohjelman kanssa
  • Tutkimuksen monipuolistaminen yhteistyössä informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tieteenalojen sekä tutkimuskeskusten kanssa
  • Tärkeimpien rahoittajien (BF, SA, Ely-keskukset) lisäksi uusien rahoitusmahdollisuuksien aktiivinen kehittäminen (kansainvälinen tutkimusrahoitus kuten EU-rahoitus, ministeriöt, media- ja muut yritykset, säätiöt) eri rahoitus- ja tutkimusmuotoja yhdistämällä (kartoittava tutkimus – analyyttinen   perustutkimus – jalkauttava/soveltava tutkimus).
  • Suomen Akatemian hankkeiden määrän kasvattaminen
  • Tutkimustulosten laaja-alainen välittäminen mm. julkaisutoimintaa, tiedotusta ja perus-, jatko- ja täydentävään opetukseen kytkeytyvää toimintaa aktiivisesti kehittämällä

Edellä esitettyyn viitaten keskuksen nimi pyritään muuttamaan T7-imago säilyttäen sen moniparadigmaisen tutkimustoiminnan mukaiseksi. Muutos toteutetaan T7:n johtoryhmässä suoritetun keskustelun pohjalta, sen esityksestä ja tiedekuntaneuvoston päätöksellä.

 

Johtaminen JA HENKILÖSTÖSUUNNITELMA vuoden 2019 alusta

T7:n toiminnasta vastaa joko tutkimusjohtaja tai tähän tehtävään erikseen nimetty professori tai dosenttitasoinen tutkija. T7:n toimintaa puolestaan ohjaa Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani, tutkimuksesta vastaava varadekaani ja tiedekuntaneuvosto. Tiedekunnan dekaanin tukena toimii laaja johtoryhmä, jonka jäsenenä T7:n johtaja osallistuu tiedekunnan toiminnan ja talouden suunnitteluun.

T7:ää koskevia ratkaisuja valmistelevana elimenä toimii johtoryhmä, johon kuuluu 7 jäsentä ja 6 varajäsentä. Puheenjohtajana toimii pääsääntöisesti T7:n johtaja. Johtoryhmään kuuluu edustajia keskuksen piirissä tehtävän tutkimuksen kaikilta uraportailta sekä kaikista tutkimusryhmistä. Johtoryhmässä ovat edustettuina myös teatterityön tutkinto-ohjelma sekä teatterin ja draaman tutkimuksen ja musiikintutkimuksen oppialat.

T7:n johtoryhmä kokoontuu pääsääntöisesti 4–5 kertaa vuodessa ja tarvittaessa puheenjohtajan koolle kutsumana. Johtoryhmän tehtävänä on tukea T7:n johtajaa toiminnan sisällöllisessä suunnittelussa ja seurannassa, budjetin ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä talouden seurannassa ja sidosryhmätyön tukena.

T7:n johtaja voi kutsua koolle suunnittelutyöryhmiä tutkimukseen ja yhteistyöhön liittyvien asiakokonaisuuksien valmistelemiseksi ja esim. toiminnan kehittämiseen tai tutkimushankkeiden suunnitteluun kytkeytyen.

Monipuolinen tutkimuksen tukeminen on T7:n toiminnan ydinaluetta. T7 on kansallisten ja kansainvälisten esittävien taiteiden tutkimus- ja kehityshankkeiden suunnittelun ja toteutuksen asiantuntija.

Ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankkeilla saadut mahdolliset tuotot käytetään keskuksen perustoimintaan ja –tutkimukseen sekä hankekulujen kattamiseen ja hankevalmisteluun, jotta jatkuva tutkimus- ja kehitystoiminta voidaan varmistaa.

Tavoitteena on, että T7:n henkilö- ja tilaresurssit mahdollistaisivat 2-3 laajan tutkimushankkeen samanaikaisen tukemisen, jolloin samanaikaisesti voisi olla käynnissä Suomen Akatemian, Business Finlandin, EU:n (ml. ESR ja EAKR), Nordenin ja OKM/CIMO:n rahoittamia hankkeita.

Mainittu hanketoiminta vahvistaa tutkimuskeskuksen profiilia ja lisää mahdollisuuksia pitkäjänteiseen suunnittelutyöhön. Yhteistoiminnallisen hankesuunnittelun myötä T7:n toiminnan piirissä tutkimusta tekevät tutkijat pystyvät suuntamaan tutkimus- ja hankekokemustaan tutkimuskeskuksen toimintaan entistä paremmin.

Yllä kuvattu toimintasuunnitelma edellyttää toteutuakseen nykyisten tutkimusta koskevien henkilöstöresurssien lisäämistä sekä projektikohtaisen tutkimushenkilöstön rekrytointia. Suunnitelman rakenteellinen ja sisällöllinen tukeminen soveltuu Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan tutkimustoimikunnan vastuualueelle.

 

VIESTINTÄSUUNNITELMA

T7:n viestintäajatus pohjautuu jatkuvalle vuoropuhelulle esittävien taiteiden sidosryhmien, taiteilijoiden, teatteri- ja media-alan tutkijoiden ja yhteiskunnallisten päättäjien kanssa sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tätä varten on määrätietoisesti rakennettu kontaktiverkostoja ja tehty sidosryhmäyhteistyötä. T7 on tuottanut omaa markkinointi- ja viestintämateriaalia sekä osallistunut hankkeiden viestintään ja julkaisutoimintaan eri (mm. sosiaalisissa) medioissa.

Julkaisujen, konferenssien ja seminaarien ohella T7:n verkkosivut ovat keskuksen tärkeä viestintäkanava. Verkkosivustolla pyritään mahdollisimman monipuolisesti tiedottamaan keskuksen hankkeista ja tapahtumista. Jatkossa panostetaan sivujen jatkosuunnitteluun, toteutukseen ja ylläpitoon, jotta siirtyminen uuden Tampereen yliopiston julkaisu- ja päivityskäytäntöihin mahdollistaisi edelleen T7:n oman profiilin. Sivujen käytön ja päivittämisen tulee olla vaivatonta. T7:n verkkosivusto palvelee suomeksi ja englanniksi.

T7 on edustettuna Facebook- ja Twitter-palveluissa, joiden kautta tiedotetaan hankkeiden käynnistymisestä, hanke- ja muusta yhteistyöstä, tutkimuksen rahoituskanavista, julkisista tapahtumista sekä taide- ja kulttuurialan ajankohtaisista uutisista ja ilmiöistä.