Työn intensifikaatio ja sen hallinta itsesäätelyn voimavarojen avulla: Laaja vertaileva tutkimus eri ammatti- ja ikäryhmissä

Tutkimuksen tavoitteet:

Työelämän intensifikaatio ja sen mukanaan tuomat työn uudenlaiset vaatimukset ovat toistaiseksi vähän tutkittuja ilmiöitä. Lisäksi niiden vaikutukset työntekijöille ovat toistaiseksi tuntemattomia, eikä ole tutkimustietoa siitä, mitkä voimavarat auttavat työntekijää näissä uudenlaisissa stressitilanteissa. Tämän nelivuotisen tutkimuksen (IJDFIN) tavoitteena on tutkia työn intensifikaatiota ja siitä nousevia uudenlaisia työn vaatimuksia sekä niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja työssä suoriutumiseen. Lisäksi selvitetään auttavatko tietyt itsesäätelyn voimavarat (elämänhallintastrategiat, työn tuunaaminen, työstä palautuminen) työntekijöitä selviytymään näissä uudella tavalla kuormittavissa työoloissa. Tarkastelemme näitä ilmiöitä ja niiden välisiä yhteyksiä sekä määrällisen että laadullisen tutkimusotteen avulla hyödyntäen myös eri alojen työntekijöihin kohdistuvaa seurantatutkimusta ja suuren organisaation eri yksiköiden työntekijöiden tutkimusta. Lisäksi selvitämme mahdollisia ikä- ja ammattiryhmäeroja. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää stressi-interventioissa, jotka voidaan tarvittaessa räätälöidä vastaamaan eri ikä- ja ammattiryhmien tarpeita. Projekti toteutetaan Tampereen ja Jyväskylän yliopistojen konsortiohankkeena.

Hankkeen aikataulu: 1.9.2017‒31.8.2021

Konsortion johtaja: Professori Saija Mauno
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Vastuuhenkilöt

 • Professori Saija Mauno, konsortion johtaja ja projektin johtaja Tampereen yliopistossa,
  saija.mauno@uta.fi, p. 050 3186770
 • Professori Taru Feldt, projektin johtaja Jyväskylän yliopistossa, taru.feldt@jyu.fi, p. 040 8053485

Konsortion tutkimusryhmä:

 • Mari Huhtala, dosentti, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos
 • Katriina Hyvönen, PsT, yliopistotutkija, Jyväskylän yliopisto, psykologian laitos
 • Ulla Kinnunen, professori, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Jaana Minkkinen, tutkijatohtori, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Anne Mäkikangas, dosentti, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta
 • Jessica de Bloom, Dosentti, akatemiatutkija, Tampereen yliopisto ja Groningerin yliopisto, Hollanti
 • Elina Auvinen, projektitutkija, Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tiedekunta