Esittely

Duunarit- hankkeen tutkimuskohteita ovat psykologinen sopimus, mielekkyys ja ammattiylpeys suorittavassa työssä.

TAUSTA

Suomi on muuttunut nopeasti tieto- ja palveluyhteiskunnaksi. Viime vuosikymmenien aikana Suomen palkansaajakunnan ammattirakenne on muuttunut siten että teollisen työn osuus vähentynyt merkittävästi. Tämän ohella toinen selkeä trendi on ollut palveluiden merkityksen kasvu työllistäjänä. Myös ammattiasemien kokonaisuus on muuttunut: toimihenkilöiden määrä on lisääntynyt ja työntekijäryhmään luokittuvien vähentynyt. Samaan aikaan suorittavan työn arvostus on vähentynyt. Suorittavaan työhön on vaikea saada osaavaa työvoimaa esimerkiksi siivous- ja rakennusaloilla. Suorittavaa työtä tekevät osaavat kuitenkin itse arvostaa ammattiaan ja osaamistaan.  Tämä tutkimushanke nostaa esiin suorittavaa työtä tekevien eli duunareiden omia mielipiteitä ja kokemuksia työstä.

TAVOITE
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää millaiset tekijät pitävät tasapainossa psykologisen sopimuksen eli työntekijöiden käsitykset heidän odotuksistaan ja velvollisuuksistaan työtään kohtaan. Lisäksi hankkeessa analysoidaan, millaiset tekijät lisäävät suorittavan työn mielekkyyttä ja työntekijöiden kokemaa ammattiylpeyttä.

TUTKIMUSAINEISTO
Hankkeen tutkimuksissa hyödynnetään sekä kysely- että haastatteluaineistoa. Tutkimusaineisto hankitaan yhteistyössä Teollisuusliiton ja Palvelualojen ammattiliiton (PAM) kanssa.

Teollisuusliitossa tutkimus kohdistuu ajoneuvoteollisuuden työntekijät sekä kumi- ja muoviteollisuuden työntekijöihin. PAM:issa kysely kohdistuu kiinteistöpalvelualan työntekijöihin.

RAHOITTAJA
Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto vuosina 2020-2021

TUTKIJAT
yliopisto-opettaja Tiina Saari,
yliopistotutkija Tuija Koivunen,
tutkijatohtori Minna Leinonen,
tutkija katriina Tapanila,
yliopistonlehtori Pasi Pyöriä,
professori Harri Melin

OHJAUSRYHMÄ
Anu-Hanna Anttila, tutkimuspäällikkö, Teollisuusliitto
Antti Veirto, tutkimuspäällikkö, PAM
Vesa Kärhä, toimitusjohtaja, Muoviteollisuus ry
Mia Tammelin, yliopettaja, JAMK
Ulla Kinnunen, professori, Tampereen yliopisto