TAMKin kiertotalousprojekteja

PITS (Pirkanmaan teolliset symbioosit) 2020 – 2023

PITS – Pirkanmaan teolliset symbioosit – hanke käynnistyi marraskuussa 2020 ja jatkuu elokuun loppuun 2023. PITS- toiminnan ytimessä on yritysten kanssa järjestettävät  Finnish Industrial Symbiosis System (FISS) työpajat teollisten symbioosien kehittämiseksi Pirkanmaalla. Isossa kuvassa hanke edistää vähähiiliseen talouteen siirtymistä ja resurssiviisautta Pirkanmaalla maakuntaohjelman tavoitteiden mukaisesti.

Kiertotalous ei ole vaihtoehto vaan elinehto. Se on talouden malli, joka tähtää luonnonvarojen järkevään käyttöön ja hyvinvointiin. Ilman kiertotaloutta Suomen on vaikea olla hiilineutraali vuonna 2035. Erityisesti PK-yritykset tarvitsevat apua kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä. Tähän vastaa PITS-hanke.

https://projects.tuni.fi/pits/

Lisätiedot Noora Markkanen, noora.markkanen@tuni.fi

FUSILLI (Fostering the Urban food System transformation through Innovative Living Labs Implementation) 2021 – 2024

Kestävä ruoka kuuluu kaikille! Yhteiseurooppalainen FUSILLI-hanke tukee osallistuvia kaupunkeja ja kaupunkialueita ruokajärjestelmien globaaleissa haasteissa. Innovaatiot ja kokeilut  ovat hankkeen keskiössä. Hankkeen aikana Tampereelle rakennetaan kestävän ruokajärjestelmän elävä kokeilualusta, living lab. Tule sinäkin mukaan!

https://www.fusilli.fi/

Lisätiedot Mikael Lindell, mikael.lindell@tuni.fi

RUOKO (Ruokaa kotiin kestävästi ja älykkäästi) 2021 – 2023

Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston RUOKO-hanke pyrkii laajalla yhteistyöllä kehittämään take away -ruokapakkauksille ympäristöystävällisiä pakkausmateriaaleja ja uusia kierrätysratkaisuja. RUOKO -hankkeessa kehitetään kestäviä, älyominaisuuksin varustettuja, elintarviketurvallisia ja toimivia kiertotalouteen pohjautuvia materiaali-, pakkaus- ja kuljetusratkaisuja ruokatuotteiden ja valmisaterioiden ulosmyyntiin pirkanmaalaisten pk-yritysten kanssa. Hankkeen energia- ja kustannustehokkaat toimintamallit auttavat matkailu- ja ravintola-alan yrityksiä ja näihin liittyviä tahoja (mm. logistiikka, pakkausmateriaalitoimittajat ja -jalostajat, muotoilu, palveluntuottajat) koronan aiheuttamissa toimintaympäristön äkillisissä muutoksissa.

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/ruoko-ruokaa-kotiin-kestavasti-ja-alykkaasti

Lisätiedot Tiina Wickman-Viitala, tiina.wickman-viitala@tuni.fi

RATKI (Rakentamisen kiertotalouden TKI -verkosto) 2021 – 2023

Rakentamisen kiertotalouden TKI-verkosto (RATKI) -hankkeen tavoite on parantaa rakennusalan yritysten mahdollisuutta saada Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston osaaminen, osaajat, verkostot ja tutkimusinfrastruktuuri kiertotalousliiketoiminnan kehittämiseen. RATKI yhdistää Tampereen korkeakouluyhteisön perustutkimuksen ja soveltavan tutkimuksen sekä aluekehitysosaamisen kiertotalouden edistämiseksi Pirkanmaalla. TAMK toimii hankkeen hallinnoijana ja osallistuu hankkeeseen sekä kiertotalouden että rakennus- ja infra-alan osaamisella. Tampereen yliopistosta on mukana rakennustekniikan tutkimusryhmä, tutkimuskeskus Terra ja arkkitehtuurin ja rakennesuunnittelun Circular Architecture and Construction -tutkimustiimi.

https://projects.tuni.fi/ratki/

Lisätiedot Mauri Laasonen

 

BeLight (Beyond Existing Lightweight Materials for Packaging and Construction) 2019 – 2023

Hanke alkoi tammikuussa 2020 ja siinä kehitetään uusia biopohjaisia ja kierrätettäviä materiaaliratkaisuja erityisesti pakkaus- ja rakennusteollisuuden tarpeisiin. Projektissa syntyvä teknologinen osaaminen yhdistetään hankkeessa mukana olevien suomalaisten yritysten osaamiseen ja arvoketjuihin uusien, öljypohjaisia materiaaleja korvaavien ekologisten materiaalien hyödyntäjinä. Rahoittajana toimii

https://projects.tuni.fi/belight/

Lisätiedot Katri Salminen, katri.salminen@tuni.fi

Pack Alliance (PackAlliance: European alliance for innovation training & collaboration towards future packaging) 2019 – 2023

PackAlliance on Erasmus+ Knowledge Alliance -hankekonsortio, joka koostuu neljän EU-maan (Espanja, Puola, Suomi ja Italia) kansainvälisistä toimijoista edistämään yhteistyötä innovaatioiden ja osaamisen kehittämiseksi kiertotalouteen siirtyvässä muoviteollisuudessa. On tärkeää tarjota markkinoille suuntautunut korkea-asteen koulutus opiskelijoille ja ammattilaisille kestävien pakkausten alalla.

https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/packalliance

Lisätiedot Marita Hiipakka, marita.hiipakka@tuni.fi

JATKAS (Jatkuvaa kasvatusta Pirkanmaan metsiin) 2020 – 2022

JATKAS-hankkeessa järjestetään koulutusta pirkanmaalaisille metsänomistajille sekä metsäpalvelu- ja puunkorjuuyrittäjille ja muille metsäalan ammattilaisille jatkuvan metsänkasvatuksen menetelmästä. Hankkeessa lisätään tietoa jatkuvan
metsänkasvatuksen menetelmästä ja sen soveltamisesta erilaisilla metsäkohteilla. Hankkeen tavoitteena on viestiä jatkuvan kasvatuksen uusimmista tutkimustuloksista, kouluttaa metsänomistajia siirtämään omat metsänsä soveltuvin osin jatkuvan kasvatuksen menetelmään, välittää tietoa jatkuvan kasvatuksen puunkorjuumenetelmistä sekä lisätä tietoisuutta siitä, miten erilaisilla metsänkäsittelytavoilla voidaan vähentää metsätalouden negatiivisia ympäristövaikutuksia.  Rahoittajana toimii Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto.

https://projects.tuni.fi/jatkas/

Lisätiedot Manne Viljamaa, manne.viljamaa@tuni.fi

HerääPahvi! (Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen pakkauksissa) 2018 – 2020

Hankkeessa kehitettiin kaurankuorta sisältävä pakkausmateriaali, jolla edistetään vähämuovista maailmaa etsimällä pakkausratkaisuja pellosta ja metsästä ja hyödyntämättömistä sivutuotteista! Tuotteessa hyödynnettiin elintarviketeollisuuden sivuvirtoja, ajatuksena että esim. kauraleipää voitaisiin myydä pakkauksessa, jonka valmistuksessa on käytetty sellun ohella kaurankuorta. Pakkaus erottuu visuaaliselta olemukseltaan, sillä kaurankuoret paitsi näkyvät myös tuntuvat pakkauksen pinnalla. Samalla pakkaus viestii kuluttajalle sanattomasti mistä kiertotaloudessa on kysymys. Hanke loppui loppuvuodesta 2020. Rahoittajana toimi ESR.

https://www.heraapahvi.com/

Lisätiedot Ulla Häggblom, ulla.häggblom@tuni.fi

PIHI (Vähähiiliset kalvoratkaisut) 2017 – 2021

Hankkeessa luodaan pirkanmaalaisia yrityksiä palveleva kattava tutkimus-, kehitys- ja pilotointiympäristö sekä kansainvälisen huipputason osaaminen vähähiilisten materiaali- ja tuoteratkaisujen kehittämiseen. Tämä saavutetaan yhdistämällä VTT Tampereen bio- ja kiertotalousosaaminen materiaalikehityksen ja muovien prosessoinnin saralla, Tampereen ammattikorkeakoulun biohajoavuus- ja kompostoitavuusympäristö, sekä Ekokumppanien vahva asiantuntemus ja verkostot ekologisen elämäntavan ja yritystoiminnan kentällä. Hanke loppui loppuvuodesta 2020. Hanketta rahoitti EAKR.

https://projectsites.vtt.fi/sites/pihi/

Lisätiedot Marita Hiipakka, marita.hiipakka@tuni.fi

Kestävän matkailun hub 2018 – 2020

Tampere on asettanut tavoitteekseen olla hiilineutraali kaupunki vuoteen 2030 mennessä. Kestävän matkailun Hub -hankkeen päämääränä on nostaa Särkänniemen alue yhdeksi kaupungin vähähiilisyystyön näkyvistä vetureista matkailun saralla. Visit Tampereen koordinoima projekti toteutetaan yhteistyössä Tampereen Yliopiston, Ekokumppanit Oy:n, Itämeri-instituutin sekä Tampereen kaupungin ja Tampereen Särkänniemi Oy:n kanssa.

Kaksivuotisen hankkeen keskeinen tulos on Uudistuva Särkänniemen alue – ilmastopostiviinen elämystalouden edelläkävijä -tiekartta. Tiekartta viitoittaa alueen kehityksen kohti vähähiilisten vapaa-ajan ja matkailupalveluiden keskittymää ja avointa kehitysalustaa. Se kokoaa yhteen kiinnostavimmat energian, liikkumisen, ruokaketjujen ja digiratkaisujen konseptit, joita lähdetään jatkokehittämään yritysten ja kehitysorganisaatioiden yhteistyönä.

Lisätiedot Mikael Lindell, mikael.lindell@tuni.fi