Publications

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2016 | 2015 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1990

2024

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2024) Sosiaalihuoltolain tavoitteiden toteutumisen esteet päihteitä ongelmallisesti käyttävillä asiakkailla sosiaalityöntekijöiden tulkitsemana. Janus 32(1), 21–36. [Open Access]

Laihonen, Harri & Kork, Anna-Aurora & Lunkka, Nina & Sinervo, Lotta-Maria & Sillanpää, Virpi & Kokko, Petra & Hyvärinen, Juuso (2024) Vaikuttavuuden johtamisen mekanismit – lähtökohtia ja edellytyksiä hyvinvointialueille. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 61(1), 75–92.

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (accepted) Päihdekäyttö, retkahdusriskit ja retkahtamisen välttäminen kolmen kuukauden kuluttua laitospäihdekuntoutuksesta [Substance use, relapse risks, and avoiding relapse three months after residential substance abuse treatment]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti.

Kosonen, Janika & Kuusisto, Katja (accepted) Treatment for problematic substance use in Nordic youth: A narrative review from the viewpoint of social services. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.

2023

Karsimus, Tuija & Plaami, Ella & Mäki-Kuutti, Anna-Maria & Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2023) Digital tools to support self-care among people with problematic substance use: An integrative literature review. Finnish Journal of eHealth and eWelfare 15(3), 259275. [Open Access]

Ruisniemi, Arja & Itäpuisto, Maritta & Kuusisto, Katja (2023) Relational parenthood in addiction recovery. Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ahead of print. [Open Access]

Ruisniemi, Arja & Vaininen, Satu & Kuusisto, Katja (2023) PerheSomeBody-menetelmä perheiden päihdekuntoutuksessa – havaintoja ja vanhempien kokemuksia. Perhe- ja pariterapialehti 2, 7395. [Open Access]

Ranta, Johanna (2023) Koronapandemia, kohtaamispaikka ja vuorovaikutus: Kuvauksia jalkautuvasta päihdetyöstä pandemiaolosuhteissa kaduilla, kodeissa ja pimeässä verkossa. Teoksessa Marja Hekkala & Suvi Raitakari (toim.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 100–125. [Open Access]

Ranta, Johanna & Kaskela, Teemu & Nurmi, Juha & Ruokolainen, Teemu (2023) Haittoja vähentävä päihdetyö Tor-verkossa: Analyysi autonomiaa kunnioittavista neuvontakohtaamisista. Yhteiskuntapolitiikka 88(5–6), 487–499. [Open access]

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2023) Haittoja vähentävä lähestymistapa turvaa kokonaisvaltaista huolenpitoa Asunto ensin -työssä. Asunto ensin Verkostokehittäjät, Vieraskynä 17.3.2023. [Open Access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2023) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare 32(2), 230–240. [Open access]

Ranta, Johanna & Sirola, Anu & Obstbaum, Yaira & Matilainen, Riitta (2023) Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisessä tarvitaan tieteellistä tietoa]. Blog text 1/2023, Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura. [Open Access]

Vanjusov, Heidi & Ranta, Johanna (2023) Päihdepalvelujen kokemuksellinen saavutettavuus [Experiential accessilibity of substance use services]. In Kimmo Nuotio, Kaarlo Simojoki & Esko Yli-Hemminki (eds.) Parempaa päihdepolitiikkaa: Rangaistuksista hoidon poluille [Better drug policy: From punishments to treatment pathways]. Helsinki: Gaudeamus, 234–255.

2022

Kosonen, Janika & Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2022) Reducing problematic substance use under exceptional circumstances – Effects of the COVID-19 restrictions on inpatient substance use disorder treatment in Finland. International Journal of Environmental Research and Public Health 19 (18), 11436. [Open Access].

Kosonen, Janika (2022) Ongelmallisesta päihteidenkäytöstä irtaantuminen poikkeusoloissa: Tutkimus koronarajoitusten vaikutuksista päihdedesistanssin mahdollisuuksiin laitospäihdekuntoutuksessa [Desisting from problematic substance use under exceptional circumstances: The impact of the Covid-19 restrictions on desistance from drugs and/or alcohol in inpatient substance abuse treatment]. Pro gradu. [Trepo]

Mäki-Kuutti, Anna-Maria (2022) Toimijaverkkojen kudelmat digitaalisissa päihdepalveluissa: Systemoitu kirjallisuuskatsaus. Master’s dissertation: Tampere University.

Ruisniemi, Arja & Kuusisto, Katja (2022) Että jaksan ne kaikki arjen mutkat ja suorat”: päihdekuntoutuksessa perheenä olevien kuntoutujien vanhemmuuden kokemukset. Janus 30(3), 251-268. [Open Access]

Ranta, Johanna (2022) Monipaikkainen auttamistyö luo mahdollisuuksia huumeita käyttävien ihmisten tavoittamiselle ja kohtaamiselle [Multi-placed welfare work creates opportunities to reach and encounter people using drugs]. Column 3/2022. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta, Johanna & Kuusisto, Katja (2022) Julkinen keskustelu suomalaisen päihdepalvelujärjestelmän puutteista: Analyysi mielipidekirjoitusten retoriikasta vuosina 2019–2021. Teoksessa Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (toim.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä. Tampere: Vastapaino, 301–342. [Open Access]

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2022) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare. [Open access]

Ekqvist, Eeva & Karsimus, Tuija & Ruisniemi, Arja & Kuusisto, Katja (2022) Professionals’ views on challenges in inpatient substance abuse treatment during COVID-19 pandemic in Finland. Challenges 13(1), 6. [Open Access]

2021

Karsimus, Tuija & Günther, Kirsi (2021) Pakollisen tunnistautumisen tuomat vastuut ja uhat arpajaislain lakimuutosesitykseen annetuissa lausunnoissa [Responsibilities and threats caused by mandatory identification in declarant comments to government proposal to amend the Lotteries Act]. Yhteiskuntapolitiikka 86(4), 395–405. [Open Access]

Kuusisto, Katja & Ekqvist, Eeva & Kalliomaa-Puha, Laura (2021) Erityistä tukea tarvitsevat päihteitä ongelmallisesti käyttävät asiakkaat sosiaalityöntekijöiden tulkinnoissa [Social workers’ interpretations of substance abusing clients in need of special support]. Yhteiskuntapolitiikka 86(4), 419–430. [Open Access]

Kuusisto, Katja & Evilampi, Satu & Ekqvist, Eeva & Juhila Kirsi (2021) Discourses of behavioural addiction, normalisation and techniques of governmentality in inpatient substance abuse treatment. Nordic Social Work Research. [Open Access]

Ekqvist, Eeva (2021) Kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemukset sekä näkemykset tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana. Tampereen yliopiston väitöskirjat 363. Tampere: Tampereen yliopisto. [Open Access]

2020

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2020) Hyvinvointi ja toiveikkuus paranevat laitospäihdekuntoutuksen aikana. popNAD-science website for research. [Open Access]

Ranta, Johanna (2020) Reducing harms through interactions: Workers orienting to unpredictable frames in a low-threshold project for people injecting drugs. International Journal of Drug Policy 82. doi: 10.1016/j.drugpo.2020.102828 [Open Access]

Ranta, Johanna (2020) Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta. Tampereen yliopiston väitöskirjat 279. Tampere: Tampereen yliopisto. [Open Access]

Kuusisto, Katja & Lintonen, Tomi (2020) Factors predicting satisfaction in outpatient substance abuse treatment: a prospective follow-up study. Substance Abuse treatment, Prevention, and Policy 15, article number 35. [Open Access]

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2020) Changes in client’s well-being (ORS) and state hope (SHS) during inpatient substance abuse treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs. [Open Access]

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2020) Aikuissosiaalityön asiakkaiden tulevaisuuteen suhtautuminen ja toiveet. Janus 28(1), 42–59. [Open Access]

Kuusisto, Katja & Ranta, Johanna (2020) Psykososiaalisen päihdetyön asema Suomessa 1900-luvulta nykypäivään. Teoksessa Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön käänteet. Jyväskylä: SoPhi, 112–140. [Open Access]

2019

Günther, Kirsi & Ranta, Johanna (2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät. Asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 219–252.

Ekqvist, Eeva (2019) Päihderiippuvuudesta kuntoutuvien tulevaisuuden toiveet. Yhteiskuntapolitiikka 84(3), 258–269. [Open Access]

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2019) Päihdekuntoutujien retkahtamista ja sen välttämistä koskevat narratiivit laitospäihdekuntouksessa. Psykologia 54(6), 417–432.

Ekqvist, Eeva & Kuusisto, Katja (2019) Laitospäihdehoidon asiakkaiden hyvinvoinnin muutos kuntoutuksen aikana. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 289–313.

Kuusisto, Katja & Kalliomaa-Puha, Laura (2019) Päihdeongelmaisen asiakkaan asema ja oikeudet – mitä sosiaalihuoltolain uudet välineet tarkoittavat päihdehuollossa? Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 83–113.

Pehkonen, Aini & Kekoni, Taru & Kuusisto, Katja (toim.) (2019) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino.

Pehkonen, Aini, Kekoni, Taru & Kuusisto, Katja (2019) On aika puhua päihdeongelmaisten asiakkaiden oikeudesta päihdehuoltoon. In Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (eds.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 7–20.

Ranta, Johanna (2019) Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa. Teoksessa Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (toim.) Oikeus päihdehuoltoon. Tampere: Vastapaino, 253–287.

2016

Kuusisto, Katja (2016) Of whom do we ask and what do we get? Nordic Studies on Alcohol and Drugs 33(2), 143–145.

Kuusisto, Katja & Ekqvist, Eeva (2016) Aikuissosiaalityön asiakkaiden kokemus asiakkuuden vaikutuksesta elämäntilanteen muutokseen. Yhteiskuntapolitiikka 81(6), 655–669. [Open Access]

Kuusisto, Katja & Koski-Jännes, Anja (2016) Päihderiippuvuuden ja päihdehoidon tutkimuksen pioneeri on poissa. Aikalainen. Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehti 21(3), 15.

Kuusisto, Katja (2016) Pekka Saarnio 1956–2016. Päihderiippuvuuden ja -hoidon tutkija. Tiimi. Päihdetyön erikoislehti 52(2), 29.

2015

Saarnio, Pekka & Kuusisto, Katja & Artkoski, Tytti (2015) Päihdeasiakkaan profiili: kuvaileva tutkimus avopäihdehoidon asiakkaista [A Descriptive Study on Finnish Outpatient Clients Treated for Substance Abuse]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 52(3), 237–242. [abstrakti]

Saarnio, Pekka (2015) Mikä toimii psykososiaalisessa päihdehoidossa? Yhteiskuntapolitiikka 80(2), 194. [Open Access]

2013

Saarnio, Pekka (2013) Miesalkoholistien kuolleisuus laitoshoidon jälkeen. Tulokset kahdenkymmenenneljän vuoden seurannasta. Yhteiskuntapolitiikka 78(4), 395–401. [Open Access]

Kuusisto, Katja & Artkoski, Tytti (2013) The female therapist and the client’s gender. Clinical Nursing Studies 1(3), 39–56. [Open Access]

Artkoski, Tytti & Saarnio, Pekka (2013) Therapist’s gender, femininity and masculinity: Impact on attitudes toward clients in substance abuse treatment. Journal of Addiction, Article ID 591521.

2012

Artkoski, Tytti & Kuusisto, Katja & Saarnio, Pekka (2012) Terapeutin vaikutus päihdehoidon toimivuuteen. Systemoitu katsaus 2000-luvun tutkimuksiin [Therapists’ Impact on the Effectiveness of Substance Abuse Treatment: A Systematic Review]. Psykologia 47(1), 38–55. [abstrakti]

Artkoski, Tytti & Saarnio, Pekka (2012) Therapist effects in substance abuse treatment: A naturalistic study. Journal of Substance Use 17 (5–6), 456–457. [abstrakti]

Knuuttila, Vesa, Kuusisto, Katja, Saarnio, Pekka & Nummi, Tapio (2012) Effect of Early Working Alliance on Retention in Outpatient Substance Abuse Treatment. Counselling Psychology Quarterly 25(4), 361–375. [abstrakti]

Knuuttila, Vesa, Kuusisto, Katja, Saarnio, Pekka & Nummi, Tapio (2012) Early Working Alliance in Outpatient Substance Abuse Treatment: Predicting Substance Use Frequency and Client Satisfaction. Clinical Psychologist 16(3), 123–135. [abstrakti]

Kuusisto, Katja (2012) Toimiva yhteistyösuhde ja asiakkaan myönteiset odotukset tuottavat tulosta [Functioning Early Working Alliance and Client Expectations Are Effective]. Tiimi: päihdetyön erikoislehti 48(3), 10–14.

Kuusisto, Katja (2012) Spontaani toipuminen [Spontaneous Recovery] Teoksessa Jarmo Heinonen (toim.) Kuin kala verkossa. Ihminen ja alkoholi [Being Like a Fish in a Mesh. Human and Addiction]. Espoo: Prometheus-Kustannus, 199–212.

Kuusisto, Katja & Saarnio, Pekka (2012) Päihdehoidon toimivuus yleisten tekijöiden valossa. Katsaus projektin tuloksiin [Effectiveness of Substance Abuse Treatment in Light of Common factors: Review to the results]. Yhteiskuntapolitiikka 77(3), 290–301. [Open Access]

2011

Knuuttila, Vesa, Kuusisto, Katja & Saarnio, Pekka (2011) Client Characteristics and Therapist Style: A Combined Analysis of Effectiveness in Substance Abuse Treatment. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 28(4), 321–338.

Kuusisto, Katja, Artkoski, Tytti & Saarnio, Pekka (2011) Päihdehoidon naistyöntekijä ja asiakkaan sukupuoli [Female Therapist and the Gender of the Client in Substance Abuse Treatment]. Naistutkimus 24(1), 30–42.

Kuusisto, Katja, Knuuttila, Vesa & Saarnio, Pekka (2011) Clients’ Self-Efficacy and Outcome Expectations: Impact on Retention and Effectiveness in Outpatient Substance Abuse Treatment. Addictive Disorders & Their Treatment 10(4), 157–168. [abstrakti]

Kuusisto, Katja, Knuuttila, Vesa & Saarnio, Pekka (2011) Pre-Treatment Expectations in Clients: Impact on Retention and Effectiveness in Outpatient Substance Abuse Treatment. Behavioural and Cognitive Psychotherapy 39(3), 257–271. [abstrakti]

Ruisniemi, Arja, Saarnio, Pekka & Tolonen, Kari (2011) Päihdetyöntekijöiden uranvalinta. Perheterapia 27(4), 18–24.

Saarnio, Pekka (2011) Therapists’ big five personality traits and interpersonal functioning in the substance abuse field: A cluster–analytic study. Journal of Substance Use 16(5), 348–358. [abstrakti]

Saarnio, Pekka (2011) Therapist’s preference on motivational interviewing and its relationship to interpersonal functioning and personality traits. Counselling Psychology Quarterly 24(3), 171–180. [abstrakti]

Saarnio, Pekka (2011) The relationship between general therapeutic orientation, big five personality traits and interpersonal functioning in substance abuse therapists: An explorative study. Addictive Disorders & Their Treatment 10(1), 29–36. [abstrakti]

2010

Kuusisto, Katja (2010) Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen. Tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa [Three Routes to Recovery from Alcoholism: A Study on Change Through Professional Treatment, Mutual Help and Spontaneous Recovery]. Tampere: Tampere University Press, väitöskirja. [Open Access]

Kuusisto, Katja (2010) Kolme toipumisreittiä [Three Ways to Recover]. Yhteiskuntapolitiikka 75(3), 330–334. [Open Access]

Saarnio, Pekka (2010) Big five personality traits and interpersonal functioning in female and male substance abuse therapists. Substance Use & Misuse 45(10), 1463–1473. [abstrakti]

Saarnio, Pekka (2010) Personality traits and interpersonal functioning in substance abuse therapists with and without personal recovery status. Alcoholism Treatment Quarterly 28(4), 451–463. [abstrakti]

2009

Kuusisto, Katja (2009) Päihderiippuvuudesta toipumisen eri reitit [Different Routes to Recovery]. Teoksessa Tuukka Tammi, Mauri Aalto ja Anja Koski-Jännes (toim.) Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia hoidon ja ehkäisyn menetelmistä [Getting of Addiction. Studies on Substance Abuse Treatment and Prevention]. Helsinki: Edita, 32–48.

Saarnio, Pekka (2009) Suomalaisen päihdetyöntekijän muotokuva. Yhteiskuntapolitiikka 74 (6), 632–643. [Open Access]

Saarnio, Pekka (2009) Psykososiaalisen päihdehoidon tutkimus. Teoksessa: T. Tammi, M. Aalto & A. Koski-Jännes (toim.), Irti päihdeongelmista. Tutkimuksia ehkäisyn ja hoidon menetelmistä. Helsinki: Edita.

Saarnio, Pekka (2009) Kun jalat vievät viinakauppaan – pohdintoja riippuvuudesta ja toipumisesta. Teoksessa: K. Kaipio & A. Ruisniemi (toim.), Ihan oikea ihme. Kirjoituksia päihdetyöstä. Hyvinkää: Vapaan Alkoholistihuollon Kannatusyhdistys.

2008

Koski-Jännes, Anja, Riittinen, Liisa & Saarnio, Pekka (2008) Kohti muutosta: motivointimenetelmiä päihde- ja käyttäytymisongelmiin. Helsinki: Tammi.

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2008) Readiness to change profiles in two different groups of alcohol–other drug abusers in the United States and Finland. Alcoholism Treatment Quarterly 26 (3), 333–346. [abstrakti]

2007

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2007) A study of readiness to change profiles in alcohol and other drug abusers. Journal of Addictions Nursing 18(3), 117–122. [abstrakti]

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2007) Muutosvalmius kahdessa erilaisessa päihdehoitopopulaatiossa. Psykologia 42(2), 113–120.

Kekoni, Taru (2007) Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen. Kannabisaktivistien näkökulma. Tampere: Tampereen yliopisto (väitöskirja). [Open Access]

2006

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2006) Tutkimus päihdeongelmaisten muutosvalmiusprofiileista. Yhteiskuntapolitiikka 71(1), 33–40. [Open Access]

Ruisniemi, Arja (2006) Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutuksesta. Tampere: Tampereen yliopisto (väitöskirja). [Open Access]

2005

Saarnio, Pekka (2005) Alkoholistien kuolleisuus – tulokset kuudentoista vuoden seurannasta. Duodecim 121 (19), 2099–2103. [pdf]

Saarnio, Pekka (2005) Viisi välähdystä päihdetutkimukseen. FinSoc News 9(2), 7–12. [Open Access]

Salaspuro, Mikko, Alho, Hannu, Autti-Rämö, I., Eskola, K., Holopainen, A., Lönnqvist, J., Mäkelä, Rauno, Poikolainen, Kari, Roine, R., Saarnio, Pekka, Seppä, Kaija, Teirilä, J. & Vorma, H. (2005) Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito-suositus. Duodecim 121(7), 788–803.

2004

Kuusisto, Katja (2004) Kun nainen lopettaa päihteiden käytön. Havaintoja naisten päihdeongelman erityispiirteistä [Women Ending Their Substance Abuse. Observations on Special Features in Females]. Naapuri Ääni 1–2, 22–23.

Kuusisto, Katja (2004) Spontaani toipuminen alkoholiongelmasta [Spontaneous Remission from Alcoholism]. Yhteiskuntapolitiikka 69 (6), 619–629.

Saarnio, Pekka (2004) Päihdeongelmista toipumisen punaista lankaa punomassa. Yhteiskuntapolitiikka 69(3), 287–299. [Open Access]

2003

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2003) A study of risk factors in dropping out from inpatient treatment of substance abuse. Journal of Substance Use 8(1), 33–38. [abstrakti]

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2003) Päihdeongelmaisten muutosvalmius hoidon jatkuvuutta ennakoivana tekijänä. Psykologia 38(1), 16–23.

2002

Saarnio, Pekka (2002) Miehet ja naiset päihdehoidossa: kolme empiiristä tutkimustulosta. Yhteiskuntapolitiikka 67(3), 269–273. [Open Access]

Saarnio, Pekka (2002) Factors associated with dropping out from outpatient treatment of alcohol–other drug abuse. Alcoholism Treatment Quarterly 20(2), 17–33. [abstrakti]

Saarnio, Pekka & Mäntysaari, Mikko (2002) Rating therapists who treat substance abusers. International Social Work 45(2), 167–183. [abstrakti]

2001

Saarnio, Pekka & Knuuttila, Vesa (2001) Päihdehuollon laitoskuntoutusasiakkaan muuttuva kuva. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 38(3), 274–278.

Saarnio, Pekka (2001) Mitkä tekijät vaikuttavat terapiasuhteen keskeyttämiseen avopäihdehoidossa? Yhteiskuntapolitiikka 66(3), 224–232. [Open Access]

2000

Saarnio, Pekka & Mäntysaari, Mikko (2000) Tutkimus päihdehuollon terapeuttien arvioinnissa käytettävistä menetelmistä. Janus 8(4), 356–369.

Saarnio, Pekka (2000) Alkoholin ja kannabiksen haittavaikutusten kautta suomalaiseen huumausainepolitiikkaan. Yhteiskuntapolitiikka 65(2), 159–165. [Open Access]

1998

Saarnio, Pekka & Tolonen, Marjo & Heikkilä, Katja & Kangassalo, Sanna & Mäkeläinen, Marja-Leena & Niitty-Uotila, Päivi & Vilenius, Laura & Virtanen, Krista (1998) Päihdeongelmaisten selviytyminen hoidon jälkeen [Post-Treatment Coping in Clients after Inpatient Substance Abuse Treatment]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 35(4), 207–219.

1997

Saarnio, P. & Mäkelä, P. (1997) Tutkimus alkoholistien kuolleisuudesta. Alkoholipolitiikka 62(5), 344–349.

1996

Saarnio, Pekka (1996) Kognitiv funkciók alkoholistáknál és a kezelés sikeressége: mi az összefüggés? Szenvedélybetegségek [Hungarian Journal of Addictions] 4(3), 164–169.

Saarnio, Pekka (1996) Cognitive functions in alcoholics and success in treatment: How are they related? Japanese Journal of Alcohol Studies and Drug Dependence 31(3), 205–214. [abstrakti]

1995

Saarnio, Pekka (1995) WAIS Digit Symbol and Block Design scores in abstinent alcoholics: A replication. Perceptual and Motor Skills 80(1), 112–114. [abstrakti]

Saarnio, Pekka, Kojo, S. Krok, S. Kuisma, T. Spets, P. Syysnummi, P. & Tamminen, M. (1995) Alkoholin vaikutukset nonverbaaliseen päättelyyn. Alkoholipolitiikka 60(4), 246–250.

1994

Saarnio, Pekka (1994) Measuring the effect of the duration of problem drinking on cognitive functions in alcoholics. Japanese Journal of Alcohol Studies and Drug Dependence 29(2),108–113. [abstrakti]

Saarnio, Pekka (1994) An asymmetry between the WAIS Digit Symbol and Block Design scores in abstinent alcoholics. Perceptual and Motor Skills 78(2), 875–880. [abstrakti]

Saarnio, Pekka (1994) A comparative study of dynamic and static testing in abstinent alcoholics. Journal of Clinical Psychology 50(2), 272–280. [abstrakti]

1993

Saarnio, Pekka, Haliseva, M. & Saxbäck, R. (1993) Alkoholiongelmien hoidon SHS-arviointikriteeristö. Alkoholipolitiikka 58(4), 271–276.

Saarnio, Pekka (1993) Question-asking strategies in abstinent alcoholics: A study of learning potential. Alcohol & Alcoholism 28(5), 585–592. [abstrakti]

1992

Saarnio, Pekka (1992) Measuring the learning potential of abstinent alcoholics. Drug and Alcohol Dependence 30(2), 199–207. [abstrakti]

1990

Saarnio, Pekka (1990) Alkoholistien hoidon ja kuntoutuksen peruslähtökohtia. Tutkimus huoltola-asiakkaiden kognitiivisista toiminnoista, sosiaalisesta tilanteesta ja selviytymiskeinoista. Helsinki: Helsingin yliopisto (väitöskirja).