Projektit

Toteutamme strategista yritysverkostotutkimusta, tieteellistä perustutkimusta ja yrityskohtaisia räätälöityjä tutkimusprojekteja. Yhteistyökumppanimme ovat tyypillisesti erilaisia yrityksiä (teollisuusyritykset, palvelualat, tietointensiiviset yritykset jne.; suuret, keskisuuret, pienet) ja julkishallinnon organisaatioita (muut tutkimusryhmät, kunnat, hallinnon toimijat, yhdistykset ja non-profit-organisaatiot jne.). Ryhmässämme on monipuolinen metodologinen osaaminen, ml. laadulliset tapaustutkimukset, konstruktiiviset tutkimukset, kyselytutkimukset ja dokumenttipohjaiset tutkimukset. Tutkimusten toteutuksesta sovitaan aina yhteistyökumppaneiden kanssa.

Käynnissä olevat projektit

 • CaPS: Citizens as Pilots of Smart Cities, NordForsk-projekti, 2020-2023.
 • I AM RRI: Ainetta lisäävän valmistuksen innovaatio- ja arvoverkostot vastuullisen tutkimuksen ja innovaation lähteinä, EU Swafs -projekti 2018-2021. Lyhyt kuvaus. Rahoitus: European Union`s Horizon 2020 research and innovation programme under the Grant Agreement number No. 788361.
 • Innovation governance (esiselvitys): Innovaatiotoiminnan hallinnan käytännöt projektiliiketoiminnan eri tasoilla 2018-2019

Valmistelemme uusia tutkimusprojekteja seuraavissa aiheissa:

 • Systeemisten muutosten hallinta ja edistäminen autonomisten järjestelmien ekosysteemeissä
 • Tilapäiset oppimisen verkostot kompassina yhteiskunnallisessa murroksessa
 • Industrial Maintenance Ecosystems
 • Dataan pohjautuvat teolliset palvelut pk-yrityksissä – avainsanana asiakaslähtöisyys, joustavuus ja kustannustehokkuus
 • Digitaalisten teknologioiden käyttöönottoa edistävät arvo- ja prosessi-innovaatiot toimittaja-asiakassuhteissa
 • Uusi digitaalinen projektiliiketoiminta
 • Kevyet ja joustavat projektinhallinnan käytännöt pk-yrityksissä
 • Moniprojektiympäristön johtaminen ja organisoint

Aikaisempia tutkimusprojekteja ja -aiheita:

 • D2W: Data to wisdom – Approaches enabling circular economy, Tekes, 2016-2019. Lyhyt kuvaus.
 • Infra projects: Elinkaariarvoa edistävä sidosryhmien vaikuttaminen infrastruktuuriprojekteissa, 2017-18
 • Välkky: Vaativa digitaalinen valmistus ekosysteemin lisäarvon tuottajana, SMACC-projekti 2016-2018
 • ROaMING: Valmistavan teollisuuden reshoring 2015-2017
 • ProcuValue: Arvoa hankinnoista 2015-2017
 • ELLIS: Ennakoiva, liiketoiminnan lisäarvoa tuottava palveluiden toimitusjärjestelmä hajautetulle laitekannalle, FIMECCin S4Fleet -ohjelma (Service solutions for fleet management) 2015-2017
 • FutIS SBC: Palveluliiketoiminnan kyvykkyydet teknologiakeskeisessä teollisuudessa, FIMECCin FutIS-ohjelma, ks. myös http://www.fimecc.com 2010-2016
 • Seikkailu (esiselvitys): muutosohjelmien ohjauksen hyvät käytännöt 2013-2017
 • StraSus: Kestävien ratkaisujen strategiset liiketoimintamallit ja hallintatavat (Strategic business models and governance for sustainable solutions) 2014-2016
 • LEAPS: Johtamisella asiakaslähtöisyyttä palvelujen tuotteistamiseen 2012-2014
 • EU COST Action: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in the European Union
 • SIMI: Palveluliiketoiminnan kehittäminen älykkäiden työkoneiden yritysverkostossa 2010-2011
 • TORPEDO: Tuloksellisen teollisen palveluliiketoiminnan edellytykset ja ohjaus 2010-2013
 • HAVERI – Hankintaverkostoriskit liiketoiminnassa 2012-2014
 • Esiselvitys: toimitusketjupäätösten tekeminen tuotekehitysprosessin aikana
 • Esiselvitys: epävarmuudet ja muutosten hallinta projektisalkun hallinnassa
 • FinnLean: suomalaiseen teollisuuteen soveltuva Lean Roadmap -malli (TEKES tuotantokonseptit -teknologiaohjelma)
 • Uusien liiketoimintainnovaatioiden valmistelu teknologiakeskeisessä teollisuudessa
 • Tuoteinnovaatioiden varhaisen alkuvaiheen ohjaus
 • Projektisalkun hallinnan tuloksellisuus
 • Strategisten muutosohjelmien valmistelu
 • Projektien itsenäisyys ja ohjaus monimutkaisissa verkostoissa
 • Tiedon jakaminen ja integrointi palvelukehitysportfolioissa
 • Toimittajaintegraatio toimitusprojekteissa