DigiSus seed funding – application period open until 6th May

The research platform Digital and Sustainability Transitions in Society: A Double-edged Sword (DigiSus) aims to create cross-disciplinary insights into the intertwining transitions of digitalization and sustainable development. Apply now for seed funding for project preparation, community building activities, initiating new collaborations, or other research & development activities around the DigiSus themes.

(For the Finnish version of the call text, please see below.)

The DigiSus research platform fosters the cross-disciplinary understanding of the intertwined sustainability and digitalization megatrends. To this end, DigiSus now offers an opportunity to suggest relevant initiatives to be funded for the fall semester 2024. The estimated funding pool for this call is 100 000 euros. Applications are to be sent to digisus@tuni.fi no later than 6th May 16:00 (EEST). The funding must be used by the end of 2024.

Purposes for the use of funds

This call offers two tracks for funding: scientific openings and community impact (see below).

The funding can be used for:

 • salary expenses of Tampere University staff members (by work hour allocation),
 • travel expenses,
 • billable services,
 • and expense costs when billing is not possible.

Scientific Openings (the majority of funding will be distributed to these)

This can include project preparation for external funding calls, formation of new collaborations or consortia, or other ways to clear the path for ambitious scientific openings. Possible collaborators may also include industry, NGOs, or public sector actors, such as schools and media. Both thematically new openings and continuation of ongoing research are welcomed, as long as the theme is relevant to DigiSus (see some possible themes below).

The funding scope is 10 000 euros to 40 000 euros per initiative. The main applicant must be on career level 2–4 (i.e., at least a post-doctoral researcher), while the funding may cover the salaries of anyone in a work contract with Tampere Universities.

Community Impact

This can include organizing one-time events or series of events (e.g., workshops, open guest lectures, campaigns, public engagement) or other initiatives to promote more sustainable forms of digitalization or utilizing digitalization for sustainable development goals. The events can be organized for the university community, local stakeholders, the international audience, as well as the general public. Ideally, the activities would be inclusive and available for anyone to join in.

The funding scope is 2000 euros to 5000 euros per initiative. Here we accept applications from all career levels, as well as from students, but prefer applications with a team, network or a student association supporting it.

Possible themes and criteria for funding

The scope of possible themes is wide but to give some examples, DigiSus aims to support:

 • Understanding the sustainability of digitalization, such as the long-term impacts of digitalization on society, culture, or the environment.
 • Opportunities related to digitalization initiatives aiming to support sustainable development goals, such as improving living conditions, societal issues, or planetary health through digital processes or platforms.
 • Novel approaches that combine problem- and solution-based approaches — combining critical and creative thinking is encouraged!

Formal criteria:

 • The main applicant must be a member of Tampere University community (check the descriptions of the two tracks for career level eligibility).
 • Intended use of funds may complement but should not overlap with the services already provided by Tampere University (e.g., PreAward services).
 • The applicant is expected to write a blog post and/or give a presentation in future DigiSus events about the funded actions.
 • The funds distributed in this call must be used by the end of the year 2024.

What do we value in the proposals?

 • Interdisciplinary and interorganizational collaboration.
 • Good planning. When applying to kickstart a project, explain the intended ways of using this funding. When applying to fund an event, explain things like why the event is needed or who you are planning to invite as a speaker. Explain what will be gained with the funding and why it cannot happen without the funding.
 • Impact & legacy. We like to see initiatives that either start a path with long-term goals and impact ahead or continue such work.
 • Consideration of sustainability aspects in implementing the proposed activities (e.g., avoiding food waste, minimizing carbon footprint, maximizing sustainability handprint).

Instructions for how to apply

Please send a brief proposal, maximum two pages, to digisus@tuni.fi. The application period closes 6th May at 16.00 (EEST).

The application may be written in English or Finnish. You may format the document as you best see fit, as long as you include information on:

 1. A title of the initiative in English and in Finnish.
 2. Who are applying? Include contact information and a link to the main applicant’s public TUNI profile, if possible.
 3. Why is this important? What are the short-term and long-term aims of the initiative?
 4. What are the expected immediate outcomes? What could be the long-term legacy and/or the next step after the funding?
 5. How does the proposed action connect to the DigiSus research platform’s themes & goals?
 6. How does the initiative possibly build on and add to ongoing activities, if relevant?
 7. Possible collaborators and research environment / network / team.
 8. A simple budget and timeline that describe what the funding would be spent on and when. Please remember that the funding needs to be spent by the end of year 2024. If you’re applying funding for the salaries of people working at TAU, no side costs or overheads should be included.

Funding decisions

Funding decisions are made in May 2024 by the DigiSus management board, and the funded applicants are contacted promptly. We will communicate about the funded applications on our webpage, LinkedIn and TUNI communications channels.

Questions, comments, and applications can be sent via email to digisus@tuni.fi.

You can also meet us on campuses to discuss your idea

 • City center campus: Päätalo Alakuppila Mon 8.4.2024 at 10:30–11:30.
 • Hervanta campus: Tietotalo Cafe Bitti Tue 16.4.2024 at 13–14.
 • Kauppi campus: Ravintola Arvo Wed 17.4.2024 at 14–15.

 

*******************************************************************************

DigiSus-siemenrahoitus – haku avoinna 6.5.2024 saakka

DigiSus-tutkimusalustan tavoitteena on luoda poikkitieteellisiä oivalluksia digitalisaation ja kestävän kehityksen toisiinsa nivoutuviin siirtymiin liittyen. Hae nyt siemenrahoitusta hankevalmisteluun, yhteisön kehittämiseen, uudenlaisen yhteistyön käynnistämiseen tai muuhun DigiSusin teemoihin liittyvään tutkimus- ja kehitystoimintaan.

DigiSus-tutkimusalusta edistää poikkitieteellistä ymmärrystä kestävyyden ja digitalisaation toisiinsa liittyvistä megatrendeistä. Tätä varten DigiSus tarjoaa nyt rahoitusta syksyn 2024 aikana toteutettaville aloitteille. Jaettava kokonaisrahoitus tässä haussa on arviolta 100 000 euroa. Hakemukset tulee lähettää DigiSus-koordinaattoreille osoitteeseen digisus@tuni.fi viimeistään 6.5.2024 klo 16.00 (EEST). Rahoitus täytyy käyttää vuoden 2024 loppuun mennessä.

Rahoituksen käyttötarkoitukset

Tässä haussa on kaksi rahoitusvaihtoehtoa: tieteelliset avaukset ja yhteisön kehittäminen (ks. alla).

Rahoitusta voi käyttää:

 • Tampereen yliopiston henkilöstön palkkakustannuksiin (tuntikohdennuksilla),
 • matkakustannuksiin,
 • laskutettaviin palveluihin
 • ja kulukorvauksiin tapauksissa, joissa laskutus ei ole mahdollista.

Tieteelliset avaukset (valtaosa rahoituksesta jaetaan tähän tarkoitukseen)

Tämä voi tarkoittaa hankevalmisteluita ulkoisen rahoituksen hakemiseen, uusien yhteistyösuhteiden tai konsortioiden muodostamista tai muunlaista tienraivausta kunnianhimoisille tieteellisille avauksille. Mahdolliset yhteistyökumppanit voivat myös olla yritystahoja, järjestöjä tai julkisen sektorin toimijoita kuten oppilaitoksia ja mediaa. Sekä temaattiset uudet avaukset että meneillään olevan tutkimuksen jatkaminen ovat tervetulleita, kunhan teema on DigiSusin kannalta merkityksellinen (katso alempana joitakin mahdollisia teemoja).

Rahoituksen laajuus on 10 000 – 40 000 euroa per aloite. Päähakijan on oltava uravaiheessa 2–4 (ts. vähintään post-doc), mutta rahoitus voi kattaa kenen tahansa Tampereen korkeakouluyhteisöön työsuhteessa olevan palkkoja.

Yhteisön kehittäminen

Tähän voi sisältyä yksittäisten tapahtumien tai tapahtumasarjojen järjestämistä (esim. työpajat, avoimet vierailuluennot, tempaukset, julkiset tilaisuudet) tai muita aloitteita, jotka edistävät digitalisaation kestävämpiä muotoja tai digitalisaation hyödyntämistä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi. Toiminnan olisi hyvä olla inklusiivista ja kenen tahansa osallistumisen mahdollistavaa.

Rahoituksen laajuus on 2000 – 5000 euroa per aloite. Hakijat voivat olla missä tahansa uravaiheissa, mukaan lukien opiskelijoita, mutta asetamme etusijalle hakemukset, joiden tukena on tiimi, verkosto tai opiskelijajärjestö.

Mahdollisia teemoja ja rahoitusperusteet

Mahdollisten teemojen kirjo on laaja, mutta tässä muutamia esimerkkejä teemoista, joita DigiSus pyrkii tukemaan:

 • Digitalisaation kestävyyden ymmärtäminen, kuten digitalisaation vaikutukset yhteiskuntaan, kulttuuriin tai ympäristöön.
 • Mahdollisuudet liittyen digitalisaation hyödyntämiseen kestävässä kehityksessä, kuten digitaalisten prosessien tai alustojen käyttö elinolojen parantamiseen, yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisuun tai planetaarisen terveyden edistämiseen.
 • Uudenlaiset lähestymistavat, jotka yhdistävät ongelma- ja ratkaisukeskeisiä näkökulmia – rohkaisemme kriittiseen ja luovaan ajatteluun!

Muodolliset rahoitusperusteet:

 • Päähakijan tulee olla Tampereen korkeakouluyhteisön jäsen (ks. rahoitusvaihtoehtojen kuvaukset uravaihekelpoisuudesta).
 • Rahoituksen käyttötarkoitus voi täydentää palveluita, joita Tampereen yliopisto jo tarjoaa (esim. PreAward), mutta se ei saa olla päällekkäistä näiden kanssa.
 • Hakijan tulee kertoa rahoitetusta aloitteestaan blogikirjoituksen muodossa ja/tai pitämällä esitys jossakin tulevassa DigiSus-tapahtumissa.
 • Tässä haussa jaettava rahoitus täytyy käyttää vuoden 2024 loppuun mennessä.

Mitä arvostamme hakemuksissa?

 • Monitieteistä ja -organisatorista yhteistyötä.
 • Hyvää suunnittelua. Jos haet rahoitusta hankkeen käynnistämiseen, selitä, mihin ja miten rahoitusta aiotaan käyttää. Jos haet rahoitusta tapahtuman järjestämiseen, selitä, miksi tapahtuma on tarpeellinen tai kenet aiot kutsua puhujaksi. Selitä, mitä tuloksia tai vaikutuksia rahoituksella saadaan ja miksi ne eivät ole mahdollisia ilman rahoitusta.
 • Pitkän tähtäimen vaikutuksia. Toivomme aloitteita, jotka joko lähtevät polulle kohti pitkän tähtäimen tavoitteita tai jatkavat tällaisen polun kulkemista.
 • Kestävyyden huomiointia aloitteen toteutuksessa (esim. ruokahävikin välttäminen, hiilijalanjäljen minimointi, kestävyyskädenjäljen maksimointi).

Hakuohjeet

Lähetä lyhyt hakemus, enintään kaksi sivua, osoitteeseen digisus@tuni.fi. Haku sulkeutuu 6.5.2024 klo 16.00 (EEST).

Hakemuksen voi laatia englanniksi tai suomeksi. Voit muotoilla hakemuksen parhaan näkemyksesi mukaan, kunhan hakemukseen sisältyy:

 • Otsikko sekä suomeksi että englanniksi
 • Kuka hakija on? Liitä mukaan yhteystiedot ja linkki päähakijan TUNI-profiiliin, jos mahdollista.
 • Mitkä ovat aloitteen lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteet ja miksi aloite on tärkeä?
 • Mitä tuloksia on odotettavissa? Mitä aloitteesta syntyy pitkällä tähtäimellä ja/tai mikä on seuraava askel rahoituksen jälkeen?
 • Miten aloite on yhteydessä DigiSus-tutkimusalustan teemoihin ja tavoitteisiin?
 • Miten aloite liittyy mahdolliseen muuhun käynnissä olevaan toimintaan ja mitä lisäarvoa se tuo?
 • Mahdolliset yhteistyökumppanit ja tutkimusympäristö / verkosto / tiimi.
 • Budjetti ja aikataulu, jotka kuvaavat, mihin rahoitus käytetään. Jos rahoitusta haetaan Tampereen yliopistolla työskentelevien ihmisten palkkoihin, henkilösivukuluja ja yleiskustannuksia ei tule sisällyttää budjettiin.

Hakemuksen suunnittelussa on huomioitava, että rahoitus on poikkeuksetta käytettävä vuoden 2024 loppuun mennessä.

Rahoituspäätökset

DigiSus-tutkimusalustan johtoryhmä tekee rahoituspäätökset toukokuussa 2024 ja hakijoille ilmoitetaan päätöksistä pikaisesti. Kerromme hyväksytyistä hakemuksista verkkosivuillamme, LinkedInissä ja TUNI-kanavissa.

Kysymykset, kommentit ja hakemukset voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen digisus@tuni.fi.

Voit myös tavata meitä kampuksilla ja keskustella ideastasi

 • Keskustakampus: Päätalo, Alakuppila, ma 8.4.2024 klo 10:30–11:30.
 • Hervannan kampus: Tietotalo, Kahvila Bitti, ti 16.04.2024 klo 13–14.
 • Kaupin kampus: Ravintola Arvo, ke 17.04.2024 klo 14–15.