" "

ANDANTE

Vaativa tuki, sensitiivinen vuorovaikutus, psykososiaalinen kuntoutus, neuropsykiatria, autismikirjo, kehitysvammapsykologia

Tutkimusryhmästä lyhyesti

Olemme luomassa inklusiivista yhteiskuntaa, jossa yhdenvertaisuus on ajattelutapana, toisen kohtaaminen on tasa-arvoista ja jossa jokaisella on yhteisöön kuulumisen oikeus.

Keskeisiä tutkimuksen ja kehittämistyön aihealueita ovat sensitiivinen vuorovaikutus, psykososiaalinen kuntoutus, joustavat oppimiseen liittyvät ratkaisut ja vaativa tuki. Vaativaa tukea tarvitsevat eri-ikäiset henkilöt, joilla on esimerkiksi neuropsykiatrisia oireita tai toimintakykyyn liittyviä rajoitteita. Kehitämme uusia malleja ja ratkaisuja erityisesti laadullisia ja monimuotoisia tutkimusmenetelmiä, pitkittäisaineistoja ja kohdejoukkoa osallistavia menetelmiä hyödyntäen.

Tutkimusryhmämme on monitieteinen (yhteiskuntatieteet, kasvatustieteet). Pyrimme kehittämään vaikutukseltaan tehokkaita kuntoutuksen ja pedagogiikan polkuja, joilla lasten, nuorten ja aikuisten elämän laatua ja hyvinvointia parannetaan eri toimijoiden yhteistyötä kehittäen. Kehitysvammapsykologian, autismikirjon ja neuropsykiatrian uusimman tiedon kokoaminen sekä uuden tiedon tuottaminen alueen toimijoiden hyödynnettäväksi on keskiössä.