Tutkimustavoitteemme on rakennusten paloturvallisuuden kehittäminen. Tutkimushankkeissa selvitetään mm. kantavien ja/tai osastoivien rakenteiden ja rakennusosien palonkestävyyttä sekä muita rakennusten paloturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä.

Tampereen yliopiston Palolaboratorio on osa Rakennetun ympäristön tiedekuntaa ja Metalli- ja kevytrakenteiden tutkimusryhmää. Meillä on vankka kokemus palotekniikan tutkimus- ja testaustoiminnasta jo vuodesta 1992 alkaen. Palotekniikan opetusta on myös annettu yli 35 vuoden ajan.

Keskeisiä tutkimusalueita

  • Rakennusten toiminnallinen paloturvallisuus ja palomitoitus
  • Rakennusten paloturvallisuus ja älykkäät ratkaisut
  • Osastoivien ja kantavien rakenteiden palonkestävyys
  • Rakenteiden palosuojaus
  • Palovauriotarkastelut ja vaurioiden korjaaminen

Keskeisiä tutkimushankkeita

Rakennusten automaattisten sprinklerilaitteistojen luotettavuus

Automaattiset sprinklerilaitteistot ovat tehokas tapa pienentää rakennusten paloriskejä. Laitteistojen toimintavarmuustaso on osoittautunut korkeaksi ja uudet määräykset ovat avanneet uusia mahdollisuuksia ottaa laitteistojen vaikutus huomioon rakennusten paloteknisessä suunnittelussa. Monissa tapauksissa on osoitettu, että luotettavasti toimivan sprinklerijärjestelmän ansiosta esimerkiksi rakenneosien passiivista palosuojausta ja tätä kautta rakennushankkeen kustannuksia on mahdollista pienentää merkittävästi silloin, kun palosuunnittelu tehdään oletettuun palonkehitykseen perustuvalla mitoituksella. Epävarmuus sprinklerilaitteistojen luotettavuudesta palotilanteessa sekä mitoitusmenetelmien kelpoisuudesta ovat kuitenkin olleet rajoittavina tekijöinä oletettuun palonkehitykseen perustuvan suunnittelun kehityksessä. Tutkimus selvittää tyypillisten suomalaisten rakennuskohteiden sprinklerilaitteistojen luotettavuustasoja sekä luotettavuuden vaikutusta oletettuun palonkehitykseen perustuviin suunnitteluratkaisuihin. Tutkimuksen tavoitteena on tehdä kattava selvitys olemassa olevasta tutkimustiedosta sekä arvioida luotettavuuden vaikutuksia suunnitteluratkaisuihin todellisten rakennuskohteiden avulla.

Lisätietoja:
professori Mikko Malaska, mikko.malaska@tuni.fi

Älyrakentamisen paloturvallisuus

Älykkäät rakennukset ja toimintaympäristöt avaavat uudenlaisia mahdollisuuksia toteuttaa valvonta-, turva- ja turvallisuusratkaisuja. Digitaalinen teknologia ja esineiden internet (IoT, Internet of Things) voivat tarjota sovelluksia ennakoivaan palontorjuntaan ja -havaitsemiseen, pelastamiseen, sammuttamiseen sekä järjestelmien huoltoon ja ylläpitoon. Toisaalta älykkäät rakennus- ja toimintaympäristöt luovat myös uudenlaisia haasteita ja riskejä. Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paloturvallisuus on otettu huomioon älykkäiden kaupunkien kehittämisessä ja älyrakentamisessa sekä, minkälaisia tarpeita paloturvallisuuden kehittämiseen liittyy. Samoin tutkitaan, kuinka uusia teknologioita ja kiinteistönhallintajärjestelmän tuottamaa dataa voidaan käyttää rakennuksen paloturvallisuuden parantamiseen ja pelastustoimen toimintaedellytysten parantamiseen.

Lisätietoja:
professori Mikko Malaska, mikko.malaska@tuni.fi

Teräsputkirakenteiden hitsattujen liitosten palotekninen toiminta

Teräsputkirakenteiden liitosten toimintaa ja mekaanisia ominaisuuksia on tutkittu viime vuosikymmenien aikana kattavasti. Liitosten palotekniseen toimintaan on kiinnitetty kuitenkin vähemmän huomiota. Tässä tutkimuksessa selvitetään teräsputkirakenteiden välisten hitsattujen T-liitosten käyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa sekä kokeellisesti että numeerisesti. Kokeellinen tutkimus käsittää sekä kuormittamattomia että kuormitettuja polttokokeita täyden mittakaavan T-liitoksilla. Kokeellisen tutkimuksen tuloksia on laajennettu kattavan numeerisen analyysin sekä parametrisen tutkimuksen avulla. Tutkimuksessa pyritään määrittämään liitoksen todellinen lämpötilajakauma sekä murtomekanismi palotilanteessa sekä selvittämään, kuinka lämpötilajakauma vaikuttaa liitoksen ja sen osien toimintaan ja kestävyyteen palotilanteessa. Tutkimuksella tuotetaan taustatietoa liitosten palomitoituksessa sovellettavien nykyisten mitoitusmenetelmien ja -ohjeiden kehittämiselle.

Lisätietoja:
tenure track -professori Sami Pajunen, sami.pajunen@tuni.fi
professori Mikko Malaska, mikko.malaska@tuni.fi
tohtorikoulutettava Jolanta Bączkiewicz, jolanta.baczkiewicz@tuni.fi

Rakennuksen teräsrungon levyjäykistäminen palotilanteessa – STABFI

Teräsrunkojen jäykistäminen rakennuksen julkisivun sandwich-paneeleilla tai kantavilla muotolevyillä on osoittautunut muihin jäykistysratkaisuihin verrattuna kustannustehokkaaksi menetelmäksi. Paneeleiden ja levyjen käyttö rakenteen jäykistävänä osana on jo yleistä, mutta palotilanne edellyttää edelleen muuta täydentävää jäykistysratkaisua. Tämä johtuu pitkälti levyjäykistykseen liittyvän paloteknisen tutkimustiedon ja suunnitteluohjeiden puuttumisesta. Tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään sekä kokeellisesti että numeerisesti levyjäykistettyjen rakenteiden toimintaa palotilanteessa. Tarkasteltavat palo-olosuhteet ja paloskenaariot kattavat sekä paikallisen palon että täyden palon vaiheet. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää suunnittelumenetelmä rakennuksen vaipan avulla jäykistetyn teräsrunkoisen rakennuksen ja vaipparakenteen paloteknisen toiminnan analysoimiseksi ja mitoittamiseksi.

Lisätietoja:
tenure track -professori Kristo Mela, kristo.mela@tuni.fi
professori Mikko Malaska, mikko.malaska@tuni.fi