Helen Alfaro tutkii väitöstutkimuksessaan matematiikan opettajien koulutusta Costa Ricassa

Descriptive photo

Laadukkaan koulutuksen takaamiseksi on olennaista tarjota odotusten mukaista opetusta. Koska Costa Ricassa ei ole toteutettu rekrytointitoimenpiteitä, joilla varmistettaisiin valmistuvien matematiikan opettajien tietämyksen ja taitojen tason riittävyys menestyksekästä toimintaa varten, kaikki vastuu lankeaa opettajankoulutusohjelmille. Väitöstutkimuksessaan taiteen maisteri Helen Alfaro tutki Costa Ricassa toteutettujen matematiikan opettajien koulutusohjelmien ominaispiirteitä kuvaillakseen ammatillista profiilia, jonka turvin opettajat aloittavat opetuksen. Väitöstutkimus täyttää aukkoja Costa Rican matematiikan opettajien koulutukseen liittyvässä tietämyksessä ja sen kehityksen kohteista.

Koska aiemmissa tutkimuksissa on todettu koulutuspuutteita, Helen Alfaro pyrki kartoittamaan mitä ja miten opettajaopiskelijat Costa Ricassa oppivat koulutuksensa aikana. Matematiikan opettajien kouluttamiseen on Costa Ricassa useita erilaisia koulutusohjelmia, joten tarvittavien tietojen ja taitojen kehittämiseen käytettäviin sisältöihin ja menetelmiin on haastavaa vaikuttaa. Tämän vuoksi on tärkeää ensin kartoittaa koulutusohjelmien vahvuuksia ja heikkouksia ennen kehittämisehdotusten esittämistä.  

Tutkimuksen tulosten mukaan koulutusohjelmien välillä on merkittäviä eroja erityisesti opiskeltujen aiheiden jakautumisessa, koetuissa opetusmenetelmissä sekä osallistujien suorituksissa matemaattisen sisällön tuntemuksen ja pedagogisen sisällön tuntemuksen tehtävissä. Valmistuvilla matematiikan opettajilla havaittiin vaikeuksia ratkaista kognitiivisesti vaativia tehtäviä, antaa asianmukaista palautetta sekä diagnosoida oppilaiden väärinkäsityksiä. Toisaalta kyseisille opettajankoulutusohjelmille on ominaista, että niissä keskitytään ennemmin korkea-asteen matematiikan opetukseen kuin matematiikkakasvatukseen tai yleisesti erilaisten pedagogisten mallien käyttämiseen, kuten luentoihin, opettajaksi valmistuvien esityksiin, aiheeseen liittyvien tutkimusten lukemiseen tai matemaattisten ongelmien ratkaisemiseen. 

Tämä väitös antaa panoksensa moneen eri asiaan. Ensinnäkin, se osaltaan kaventaa tietämysvajetta Costa Rican matematiikan opettajiksi valmistuvista tarjoamalla näkemyksiä heidän tietämyksestään sekä matematiikan opetuksen osaamisestaan ja kehityskohteista valmennusohjelman lopussa. Se myös vahvistaa aikaisempien tuloksien mukaisia opettajankoulutusohjelmien eroavaisuuksia menemällä vielä syvemmälle osoittamalla, miten nämä erot näkyvät oppimismahdollisuuksissa ja opettajaksi valmistuvien tietämyksessä. Tutkimus tuo myös näkyväksi opettajaksi valmistuvien sekä opettajankouluttajien uskomuksia matematiikan luonteesta, matematiikan opetuksesta ja saavutuksista, joita on tutkittu liian vähän Costa Ricassa ja Latinalaisessa Amerikassa. 

Taiteen maisteri Helen Alfaron matematiikan opetuksen alaan kuuluva väitöskirja Are they ready? : A study about preservice mathematics teachers’ education in Costa Rica tarkistettiin julkisesti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa maanantaina 10.10.2022. Vastaväittäjänä toimi dosentti Mervi Asikainen Itä-Suomen yliopistosta. Kustoksena toimi dosentti Jorma Joutsenlahti Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnasta.

Tutustu väitöskirjaan täällä.