Suomeksi

Tilan ja poliittisen toimijuuden tutkimusryhmä (SPARG) kuuluu Suomen Akatemian Rajojen, identiteettien ja transnationalisaation tutkimuksen huippuyksikköön (RELATE) (2014-2019)

SPARG tekee korkeatasoista perustutkimusta, joka tuottaa uutta tietoa sekä tieteen kentälle että käytännön tarpeisiin. Tutkimuksemme kuuluu tila- ja ympäristöpolitiikan tutkimusohjelmaan (POLEIS) ja jakautuu neljän limittäisen tutkimusteeman alle.

Tutkimuksemme keskeisinä näkökulmina toimivat poliittinen subjektiviteetti ja subjektin rakentuminen, joiden kautta tarkastelemme poliittisen kiinnittymisen, toiminnan ja osallistumisen kysymyksiä erilaisissa empiirisissä konteksteissa. Lähestymme tutkimuksemme kohteita sosiaalisesti ja tilallisesti monitahoisina prosesseina, joiden ymmärtäminen edellyttää tilateoreettisten dikotomioiden yli kurkottamista (esim. topografinen/topologinen, suhteellinen/territoriaalinen). Keskeisenä analyyttisenä linssinä tutkimuksessamme toimii subjektiviteetti, joka tarjoaa välineitä niin tilallisen sosialialisaation valtasuhteiden kuin erilaisten tilan, poliittisen toimijuuden, identiteetin, toiseuden, hallinnan ja resistanssin muotojen kriittiseen tarkasteluun.