Projektit

Käynnissä olevat projektit:

 

BENEDICT – BIM-enabled Learning Environment for Digital Construction (2020-2023)

EU ERASMUS+ Strategic Partnership projekti 2020-KA203-01

Digitalisaatio on keskeinen muutosajuri kiinteistö- ja rakennusalalla. Kyseisen digitaalisen transformaation keskeinen osa ja BIM teknologia ja sen laajamittainen hyödyntäminen (Building Information Modeling). Tämä viittaa kaiken infrastruktuuriin, rakennuksiin ja rakentamiseen liittyvän tiedon integroituun digitaaliseen esitykseen. BIM-pohjaisen Digitaalisen rakentamisen oppimisympäristön (BENEDICT) tavoitteena on hyödyntää tietomallintamisen mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaisten koulutuksen tehostamiseksi. Hankkeessa kehitetään avoin, online-tietomallipohjainen oppimisympäristö, alustavat oppimisresurssit ja demonstraatiokurssimateriaalit mahdollistamaan realistisia, mukaansatempaavia ja integroituja oppimiskokemuksia.

BENEDICT-projekti sisältää kolmen pilottikurssin luomisen tärkeimpien BENEDICT-kumppanien toimesta

  1. Design Management for building construction (Tampere University TAU)
  2. Construction project Risk Management (Tallinn University of Technology Taltech)
  3. Scheduling of construction site operations (University of Bologna UNIBO).

Kumppanit:

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA

TALLINN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Yhteystiedot: Prof. Kalle Kähkönen.

RAKAS (2019-2022).

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa tutkimuksessa RAKAS – Rakennusalan asenteiden, yhteistyöosaamisen ja työelämävalmiuksien kehittäminen kartoitetaan ja analysoidaan rakennustyömaan työnjohtajien ja työntekijöiden koulutustarpeita erityisesti ns. metataitojen osalta sekä kehitetään opetustarjontaa niiden osalta tarpeita vastaavaksi. Taustalla on rakentamisen toimintatavan muutos, jossa korostuu voimakkaasti rakentamisen toimijoiden yhdessä tekeminen. Samoin alihankinta-asteen kasvu heijastuu työnjohtajien työnkuvan muutokseen aktiivisesta jokapäiväisestä työnjohtamisesta enemmän eri alihankkijoiden sopimustekniseen ohjaamiseen ja alihankkijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Tämä vastaavasti edellyttää työntekijöiden itseohjautuvuutta ja vastuunottamista myös omien mutta myös muiden työntekijöiden työn sujuvuudesta. Metataidoilla tarkoitetaan mm. johtajuus- ja yhteistyötaitoja sekä viestintätaitoja ja tietoteknisiä taitoja.

Tutkimus toteutetaan Työtehoseuran, Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Yhteystiedot: Prof. Arto Saari.

RenewFIN (2017-2021).

Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimuksessa Optimaalinen malli kohti vuoden 2050 vähähiilistä tavoitetta tarkastellaan Suomen rakennuskantaa, energiaverkkoa ja kansallista energiantuotantojärjestelmää kokonaisuutena. Tutkimus toteutetaan Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Yhteystiedot: Prof. Arto Saari.

Päättyneet projektit:

RAIN (2016-2018).

Yritysten ja tutkijoiden yhteishanke rakentamisen käytäntöjen nostamiseksi kansainväliselle huipputasolle. Lähtökohtana Lean-ajattelu. Tutkimuskohteina tuotannon virtauttaminen, tahtiaikatuotanto ja projektisysteemit.

Yhteystiedot: Prof. Kalle Kähkönen.

Hankkeen loppuraportti: Loppuraportti

VIRPA (2018-2019).

Virpa- eli virtuaalisen palveluympäristö -hankkeen tavoitteena on kehittää kiinteistöalalle uusia maailmanluokan skaalautuvia käyttäjäpalveluita, jotka ovat itsessään yhdistäviä, täydentäviä ja verkostoituvia.

Yhteystiedot: Prof. Kalle Kähkönen.

Projektin sivut: www.virpa.fi.

URMI (2016-2019).

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittamassa URMI -hankkeessa (Urbanization, Mobilities and Immigration) tutkitaan kaupungistumisen nykytilaa ja tulevaisuutta Suomessa. Hankkeessa perehdytään kestävän kehityksen politiikkoihin ja käytäntöihin sekä maahanmuuton vaikutuksiin kaupunkiseuduilla. Rakentamistalouden ryhmä tutkii hankkeessa maankäytön tehokkuuden vaikutuksia asuinalueen infrastruktuuriin ja sen kustannuksiin ja materiaalitehokkuuteen.

Yhteystiedot: Prof. Arto Saari.

Projektin sivut: www.urmi.fi

Vaativien korjaushankkeiden johtaminen (2016-2019).

Kiinteistöjen omistajien, rakennusliikkeiden ja konsulttien rahoittama tutkimus, jossa kehitetään menettelytapoja ja käytäntöjä, joiden avulla voidaan ottaa huomioon rakennustuotantotekninen näkökulma jo korjaushankkeen hankesuunnittelu- ja ehdotussuunnittelu vaiheissa ja samalla vähentää hankkeeseen liittyviä riskejä.

Yhteystiedot: Prof. Arto Saari.

Artikkeli rakennuslehdessä : Rakennuslehden artikkeli

Raksavirtaa (2017-2019).

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamassa tutkimuksessa kehitetään korjaushankkeisiin tahtiaikaan (Takt time) perustuvaa tuotannon suunnittelua ja päivittäisjohtamista sekä tutkitaan niiden vaikutuksia työmaan tuottavuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin.  Tutkimus toteutetaan Työtehoseuran ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Yhteystiedot: Prof. Arto Saari.

Projektin sivut: Raksavirtaa

NOHEVA (2017-2019).

Yritysten rahoittamassa tutkimuksessa tutkitaan uusien tuoteratkaisujen käyttöä läpimenoltaan nopeissa korjaushankeissa. Tutkimus toteutetaan Työtehoseuran ja Tampereen yliopiston yhteistyönä.

Yhteystiedot: Prof. Arto Saari.