Projektit

CRITICAL – Teknologisia ja sosiaalisia innovaatioita kriittisen lukemisen tukemiseen internetin aikakaudella

CRITICAL-projektin tavoitteena on kehittää teknologisia ja sosiaalisia innovaatiota, joilla voidaan tukea 10–17-vuotiaiden nuorten kriittisen lukemisen taitoja. Projektissa selvitetään kriittisten lukutaitojen kehittymistä ja näihin taitoihin vaikuttavia tekijöitä. Projektissa kehitetään ”Critical Reading Lab” -palvelu, joka sisältää arviointityökaluja, oppimispelejä, täydennyskoulutusmateriaaleja sekä yhteisöllisen sisällönluontiympäristön. Projektissa nuoret harjoittelevat kriittistä lukutaitoa peleillä, joiden avulla tutkitaan myös kognitiivisia, motivationaalisia ja emotionaalisia tekijöitä oppimisessa. CRITICAL edistää merkittävästi nuorten kriittisiä lukuaitoja, joita tarvitaan internetissä.

CRITICAL on monitieteinen konsortio, jossa on mukana tutkijoita Tampereen, Helsingin, Jyväskylän ja Oulun yliopistoista. EduLitin tutkijat selvittävät, miten kriittisen nettilukemisen taidot kehittyvät neljänneltä luokalta lukion ensimmäiselle luokalle. Lisäksi kehitämme opetusmenetelmiä, joilla voidaan tukea luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksia opettaa kriittisiä nettilukutaitoja oppilailleen. Tutkimustulosten avulla kehitämme myös opettajien täydennyskoulutusta. EduLit on mukana myös kehittämässä sisältöjä kriittistä lukutaitoa tukeviin oppimispeleihin / pelillisiin matriaaleihin.

Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

 

EMILE-projekti

Empowering schools in self-regulation of Media and Information Literacy processes (EMILE) -projektin tavoitteena on tukea opettajien ammatillista osaamista medialukutaidon opetuksessa. Lisäksi tarkoituksena on tukea lasten ja nuorten medialukutaitotaitoja vahvistamalla heidän kognitiivisia taitojaan pelillisten ratkaisujen avulla.

Hankkeen koordinaattori on Firenzen yliopisto. Tampereen yliopiston lisäksi muut partnerit ovat Bolognassa toimiva Anastasis-tutkimusorganisaatio sekä Romanian American University.

EduLit-tutkimusryhmän tutkijat kehittävät opettajien ammatillisen kehittymisen mallia  ja luovat materiaaleja, jotka tukevat opettajia etenkin kriittisen nettilukutaidon opetuksessa.

Rahoitus: EmiFund (tammikuu 2023–kesäkuu 2024)

Emilen verkkosivusto: https://www.emile.unifi.it/

Educating for Critical Online Readers

Educating Critical Online Readers -projektin tavoitteena on tukea koululaisten kriittisten nettilukutaitojen kehittymistä. Projekti koostuu kahdesta tutkimuksesta.Ensimmäisessä tutkimuksessa kehitetään mittari, jolla voidaan arvioida, kuinka hyvin oppilaat osaavat arvioida erilaisia nettitekstien luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja.

Toisessa tutkimuksessa kehitetään kaksi erilaista opetusmenetelmää nettitekstien kriittiseen arviointiin. Molemmissa menetelmissä opetetaan samoja arviointistrategioita, mutta toiseen on sisällytetty useita tekijöitä, joiden avulla pyritään lisäämään oppilaiden kiinnostusta arviointitaitojen harjoittelemiseen. Kahdella eri opetusmenetelmällä opiskelleiden oppilaiden arviointitaitojen kehittymistä verrataan kontrolliryhmään. Lisäksi tarkastellaan tilannekohtaisen kiinnostuksen merkitystä oppimiselle sekä sitä, miten tytöt ja pojat ja lukemismotivaatioltaan erilaiset oppilaat hyötyvät opetuksesta.

Projekti on Suomen Akatemian rahoittama Carita Kiilin akatemiatutkijan projekti (No. 324524) ajalle 1.9.2019-30.8.2024.