Kuntayhtiöiden avoimuushanke

Vuosien 2022-2023 aikana toteutettavassa tutkimushankkeessa tutkitaan avoimuuden toteutumista kuntayhtiöiden arvioinnissa.

Kuntayhtiöiden arviointi ja toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen

Tavoitteet

Yhtiöittämisvelvollisuuden myötä kuntien kannalta olennaisia päätöksiä tehdään yhä enemmän kuntayhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, arvioidaanko kuntayhtiöitä kuntademokratian näkökulmasta riittävän läpinäkyvästi.  

Tutkimustulosten pohjalta tavoiteena on lisäksi esittää keinoja kuntayhtiöiden toiminnan arvioinnin parantamiseen. Tutkimus tuottaa siten tuloksia erityisesti kuntapäättäjien ja kuntayhtiöiden johdon käyttöön. Myös tarkastuslautakuntien jäsenten ja kuntayhtiöiden tilintarkastajien odotetaan hyötyvän tutkimuksen tuloksista.  

Tutkimuskysymykset

Tutkimushankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 

  1. Miten kuntakonsernin kokonaisedun toteuttaminen heijastuu kuntayhtiöiden tilintarkastukseen ja tarkastuslautakunnan arviointiin?  
  2. Miten valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat kuntayhtiöiden toiminnan arviointia?  
  3. Onko tarkastuslautakunnalla riittävän laaja tiedonsaantioikeus tehtävänsä hoitamiseksi?
  4. Miten kunnat voivat omistajaohjauksella vahvistaa tarkastuslautakunnan toimintaedellytyksiä kuntayhtiöiden arvioinnissa? 

Kysymys tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeuden riittävyydestä liittyy tarkastuslautakunnan ja kuntayhtiön tilintarkastajan tiedonsaantioikeuksien välillä vallitsevaan jännitteeseen. Tilintarkastajalla on osakeyhtiölakiin perustuva oikeus saada laajasti tietoja kuntayhtiön taloudellisesta toiminnasta suoraan kuntayhtiöltä. Tarkastuslautakunnalla vastaavaa oikeutta ei ole ja tiedot kuntayhtiöstä on pyydettävä kunnan konsernijohdolta.  

Hankkeessa kuntakonsernin kokonaisedun heijastumista ja valtuuston asettamien tavoitteiden vaikutusta kuntayhtiöiden arviointiin tutkitaan kartoittamalla laajasti suurimpien kuntien talousarvioita ja omistajaohjausasiakirjoja. Lisäksi tutkimuksessa käydään kattavasti läpi kuntien tarkastuslautakuntien arviointikertomusten kuntayhtiöitä koskevat osuudet. 

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittajana toimii Kunnallisalan kehittämissäätiö.  

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Janne Ruohonen, Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professori. Hankkeessa ovat mukana myös Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, julkisen talousjohtamisen tutkijatohtori Jaakko Rönkkö sekä tutkimusapulaisena toimiva yritysjuridiikan pääaineopiskelija Annu Jaakkola.  

Tulosten julkaiseminen

Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan KAKSin julkaisusarjassa kirjana syksyllä 2023. Lisäksi julkaistaan tieteelliset artikkelit keväällä ja kesällä 2023. 

 

Lue hankkeesta lisää täältä: Polemiikki-lehti 4/2022