Kuntayhtiöiden avoimuushanke

Vuosien 2022-2023 aikana toteutettavassa tutkimushankkeessa tutkitaan avoimuuden toteutumista kuntayhtiöiden arvioinnissa.

Kuntayhtiöiden arviointi ja toiminnan läpinäkyvyyden edistäminen

Tavoitteet

Yhtiöittämisvelvollisuuden myötä kuntien kannalta olennaisia päätöksiä tehdään yhä enemmän kuntayhtiöissä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, arvioidaanko kuntayhtiöitä kuntademokratian näkökulmasta riittävän läpinäkyvästi.  

Tutkimustulosten pohjalta tavoitteena on lisäksi esittää keinoja kuntayhtiöiden toiminnan arvioinnin parantamiseen. Tutkimus tuottaa siten tuloksia erityisesti kuntapäättäjien ja kuntayhtiöiden johdon käyttöön. Myös tarkastuslautakuntien jäsenten ja kuntayhtiöiden tilintarkastajien odotetaan hyötyvän tutkimuksen tuloksista.  

Tutkimuskysymykset

Tutkimushankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 

  1. Miten kuntakonsernin kokonaisedun toteuttaminen heijastuu kuntayhtiöiden tilintarkastukseen ja tarkastuslautakunnan arviointiin?  
  2. Miten valtuuston asettamat tavoitteet ohjaavat kuntayhtiöiden toiminnan arviointia?  
  3. Onko tarkastuslautakunnalla riittävän laaja tiedonsaantioikeus tehtävänsä hoitamiseksi?
  4. Miten kunnat voivat omistajaohjauksella vahvistaa tarkastuslautakunnan toimintaedellytyksiä kuntayhtiöiden arvioinnissa? 

Kysymys tarkastuslautakunnan tiedonsaantioikeuden riittävyydestä liittyy tarkastuslautakunnan ja kuntayhtiön tilintarkastajan tiedonsaantioikeuksien välillä vallitsevaan jännitteeseen. Tilintarkastajalla on osakeyhtiölakiin perustuva oikeus saada laajasti tietoja kuntayhtiön taloudellisesta toiminnasta suoraan kuntayhtiöltä. Tarkastuslautakunnalla vastaavaa oikeutta ei ole ja tiedot kuntayhtiöstä on pyydettävä kunnan konsernijohdolta.  Hankkeessa kartoitetaan suurimpien kuntien talousarvioita ja omistajaohjausasiakirjoja sekä käydään kattavasti läpi kuntien tarkastuslautakuntien arviointikertomusten kuntayhtiöitä koskevat osuudet. Tutkimuksessa tarkastellaan myös kuntayhtiön johdon asiantuntemusta ja poliittisuutta sekä näiden seikkojen vaikutusta kuntayhtiön läpinäkyvyyden edistämiseen.

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittajana toimii Kunnallisalan kehittämissäätiö.  

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Janne Ruohonen, Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professori. Hankkeessa ovat mukana myös Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, julkisen talousjohtamisen tutkijatohtori Jaakko Rönkkö sekä tutkimusapulaisena toimiva yritysjuridiikan maisteriopiskelija Annu Jaakkola.  

Tulosten julkaiseminen

Syksyllä 2023 julkaistu:

Ruohonen, Janne: Kuntakonsernin kokonaisedun edistäminen kuntayhtiöissä konserniohjeen avulla. Teoksessa Ruohonen, J. – Kihn, L-A. – Oulasvirta, L. – Veikkola, E.: Tilintarkastus ja evaluaatio – talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. 2023. Tampere University Press. Open access.

Tilintarkastus ja evaluaatio: talouden ja sääntelyn vuoropuhelu – Trepo

Tulevat julkaisut:

Syksyllä 2023 julkaisu kuntayhtiöiden arvioinnin läpinäkyvyydestä: Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Rönkkö, Jaakko – Jaakkola, Annu: Läpinäkyvä kuntayhtiö – tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan näkökulma. Kunnallisalan kehittämissäätiö. Tutkimus- ja tilastoaineiston hankinta ja analysointi sekä tutkimuksen kirjoittamisprosessi ovat parhaillaan käynnissä.

Kankaanpää, Jari – Oulasvirta, Lasse – Ruohonen, Janne: Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus. Hallinnon tutkimus 4/2023. Vertaisarvioitu. Open access. Hyväksytty julkaistavaksi (julkaistaan loppuvuonna 2023).

Loppuvuonna 2023 lisäksi tulossa:

Ruohonen, Janne: Debate: Board nominations of MOCs – Does politics come before expertise? Public Money and Management. Open access. (in process)

Muita kirjoituksia

”Kuntakonsernien omistajaohjauksessa parannettavaa”, Veikko Vahtera ja Janne Ruohonen, 28.8.2023, Tilisanomat.

Lue hankkeesta lisää täältä: Polemiikki-lehti 4/2022