Hanke: Kuntayhtiöiden arvioinnin ja tarkastuksen organisointi & läpinäkyvyys

Vuosien 2022-2024 aikana toteutettavassa tutkimushankkeessa tutkitaan avoimuuden toteutumista kuntayhtiöiden arvioinnissa.

Kuntayhtiöiden arviointi ja tarkastus: toiminnan organisointi ja läpinäkyvyyden edistäminen

Tavoitteet

Yhtiöittämisvelvollisuuden myötä kuntien kannalta olennaisia päätöksiä tehdään yhä enemmän kuntayhtiöissä. Tutkimuksessa syvennytään kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin organisointiin. Tavoitteena on arvioida, onko kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin suorittajilla nykyisellään riittävät välineet toiminnan organisointiin ja läpinäkyvyyden turvaamiseen, ja miten heidän toimintaedellytyksiään voitaisiin parantaa. 

Lisäksi tutkimushankkeessa tarkastellaan kuntayhtiöiden johdon poliittisuutta ja sen vaikutuksia toiminnan organisointiin ja avoimuuden edistämiseen.

Tutkimus tuottaa siten tuloksia erityisesti kuntapäättäjien ja kuntayhtiöiden johdon käyttöön. Myös tarkastuslautakuntien jäsenten ja kuntayhtiöiden tilintarkastajien odotetaan hyötyvän tutkimuksen tuloksista.  

Tutkimuskysymykset

Tutkimushankkeen keskeiset tutkimuskysymykset ovat: 

1A) Miten kunnat voivat omistajaohjauksella vahvistaa arvioinnin ja tarkastuksen toimintaedellytyksiä ja edistää kuntayhtiöiden toiminnan läpinäkyvyyttä?
1B) Miten kuntakonsernin kokonaisedun edistämisen ja kuntayhtiön edun edistämisen mahdollinen ristiriita tulee ratkaista?

2A) Mitkä ovat kunnan tilintarkastuksen ja kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuksen keskeiset ominaispiirteet?
2B) Miten kunnan ja tytäryhteisöjen tilintarkastukseen liittyviä käytäntöjä tulisi kehittää?

3A) Miten tarkastuslautakunnan tulisi arvioida valtuuston kuntayhtiöille asettamia tavoitteita ja omistajaohjausta?
3B) Onko kunnan tilintarkastajalla ja tarkastuslautakunnalla riittävän laajat tiedonsaantioikeudet tehtäviensä hoitamiseksi?

Tilintarkastajalla on osakeyhtiölakiin perustuva oikeus saada laajasti tietoja kuntayhtiön taloudellisesta toiminnasta suoraan kuntayhtiöltä. Tarkastuslautakunnalla vastaavaa oikeutta ei ole ja tiedot kuntayhtiöstä on pyydettävä kunnan konsernijohdolta. Hankkeessa kartoitetaan suurimpien kuntien talousarvioita ja omistajaohjausasiakirjoja sekä käydään kattavasti läpi kuntien tarkastuslautakuntien arviointikertomusten kuntayhtiöitä koskevat osuudet.

Rahoitus

Tutkimuksen rahoittajana toimii Kunnallisalan kehittämissäätiö.  

Tutkimusryhmä

Tutkimuksen vastuullinen johtaja on Janne Ruohonen, Tampereen yliopiston yritysoikeuden tenure track -professori. Hankkeessa ovat mukana myös Tampereen yliopiston yritysjuridiikan professori Veikko Vahtera, julkisen talousjohtamisen tutkijatohtori Jaakko Rönkkö sekä tutkimusapulaisena toimiva yritysjuridiikan maisteriopiskelija Annu Jaakkola.  

Tulosten julkaiseminen

Syksyllä 2023 julkaistu:

Kankaanpää, Jari – Oulasvirta, Lasse – Ruohonen, Janne: Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus. Hallinnon tutkimus 42, 5/2023, s. 511-527. Open access.

Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus – Trepo (tuni.fi)

Ruohonen, Janne: Kuntakonsernin kokonaisedun edistäminen kuntayhtiöissä konserniohjeen avulla. Teoksessa Ruohonen, J. – Kihn, L-A. – Oulasvirta, L. – Veikkola, E.: Tilintarkastus ja evaluaatio – talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. 2023. Tampere University Press. Open access.

Tilintarkastus ja evaluaatio: talouden ja sääntelyn vuoropuhelu – Trepo

Ruohonen, Janne – Jaakkola, Annu: Kuntayhtiön avoimuuden edistäminen. Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 15.-17.11.2023. Työryhmä 6: Kunta- ja aluetason demokratia.

Abstraktikirja Niukkuuden aika.

Tulevat julkaisut:

Ruohonen, Janne: Debate: Board nominations of MOCs – Does politics come before expertise? Public Money and Management. Open access. (hyväksytty julkaistavaksi v. 2024)

Helmikuussa 2024 tulossa julkaisu kuntayhtiöiden arvioinnista ja tarkastuksesta: Ruohonen, Janne – Vahtera, Veikko – Rönkkö, Jaakko – Jaakkola, Annu: Kuntayhtiön tarkastuksen ja arvioinnin organisointi ja läpinäkyvyys. Kunnallisalan kehittämissäätiö.  Open access.

Muita kirjoituksia

Kuntakonsernien omistajaohjauksessa parannettavaa, Veikko Vahtera ja Janne Ruohonen, 28.8.2023, Tilisanomat. Open access.

Lue hankkeesta lisää täältä: Polemiikki-lehti 4/2022