Aiemmat tutkimukset

Tampereen yliopistossa on tutkittu kuntayhtiöitä useita vuosia. Tähän on koottu eräitä keskeisiä julkaistuja tutkimuksia.

Kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin organisointi ja läpinäkyvyys

Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusarja 2024
Janne Ruohonen – Vahtera, Veikko – Rönkkö, Jaakko – Jaakkola, Annu

Laaja tutkimus kuntayhtiöiden tarkastuksen ja arvioinnin organisoinnista ja läpinäkyvyydestä.

Saatavissa osoitteessa: https://kaks.fi/julkaisut/kuntayhtioiden-tarkastuksen-ja-arvioinnin-organisointi-ja-lapinakyvyys-2/

Debate: Board nominations of MOCs – Does politics come before expertise?

Public Money and Management 2024
Janne Ruohonen

https://doi.org/10.1080/09540962.2024.2313302

Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus

Hallinnon Tutkimus 5/2023
Jari Kankaanpää, Lasse Oulasvirta, Janne Ruohonen

Artikkelissa syvennytään kuntayhtiöiden puheenjohtajien poliittiseen taustaan ja monimuotoisuuteen. Artikkelin tavoitteena on tutkimuskirjallisuuden perusteella tarkastella, minkälainen hallituksen puheenjohtajan rooli on kuntayhtiössä. Lisäksi artikkelissa tarkastellaan tilastoanalyysin avulla kuntayhtiöiden hallituksen puheenjohtajien poliittista taustaa ja sukupuolijakaumaa. Erityisesti analysoidaan, onko hallituksen puheenjohtajan poliittinen tausta tai naispuheenjohtajuus harvinaisempi suurten C21-kaupunkien omistamissa yhtiöissä kuin tätä pienempien kuntien omistamissa yhtiöis­sä. Tutkimuksen empiiriset tulokset perustuvat laajaan, tätä artikkelia varten kerättyyn yli 1000 kuntayhtiötä käsittävään tilastoaineistoon.

Kuntayhtiöiden hallitusten puheenjohtajien poliittinen tausta ja monimuotoisuus – Trepo (tuni.fi)

Kuntakonsernin kokonaisedun edistäminen kuntayhtiöissä konserniohjeen avulla

Teoksessa Ruohonen, J. – Kihn, L-A. – Oulasvirta, L. – Veikkola, E.: Tilintarkastus ja evaluaatio – talouden ja sääntelyn vuoropuhelu. 2023. Tampere University Press. Open access.
Janne Ruohonen

Artikkelissa selvitetään, miten kuntakonsernin kokonaisedun ja kuntayhtiön edun edistämisen mahdollinen ristiriita tulee ratkaista. Tätä varten on analysoitu 25 suurimman kaupungin konserniohjeet, joista ilmenee, että kuntakonsernin kokonaisedun edistämisestä annetut ohjeet ovat varsin yleisluontoisia. Kuntalain mahdollistamia omistajaohjauksen keinoja ei tunnisteta kattavasti ainakaan konserniohjeissa.

Tilintarkastus ja evaluaatio: talouden ja sääntelyn vuoropuhelu – Trepo

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys kuntayhtiössä

Edilex Lakikirjasto 2022/15
Janne Ruohonen, Lassi Salminen ja Veikko Vahtera

Artikkelin aiheena on yhtiöoikeudessa keskeisen hyvän hallinnon teemaan liittyvä toimitusjohtajan hallitusjäsenyys, eli niin kutsuttu duaalirooli. Tutkimus tarkastelee toimitusjohtajan hallitusjäsenyyteen vaikuttavaa normistoa ja selvittää kuntien omistajaohjauksellisia keinoja määrätä kuntayhtiön toimitusjohtajan hallitusjäsenyydestä. Tutkimuksen pohjana on 200 kuntayhtiön yhtiöjärjestystarkastelu sekä 25 Suomen suurimman kunnan konserniohjeiden ja corporate governance -ohjeiden tarkastelu. 

Toimitusjohtajan hallitusjäsenyys kuntayhtiössä (… | EDILEX

Governance and Steering of MOCs: Legal Perspective, 31.7.2021

Lex localis: journal of local self government, Vol 19, No 3
Janne Ruohonen, Lassi Salminen ja Veikko Vahtera

Kansainväliselle yleisölle suunnatussa artikkelissa tutkitaan kuntayhtiöiden institutionaalista ja oikeudellista luonnetta, käyttötarkoituksia ja hallinnointia Suomessa. Artikkelissa esitetään myös oikeudellinen analyysi kuntien käytössä olevista työkaluista ohjata määräysvallassaan olevia yhtiöitä. Keskeisenä teemana on siten omistajaohjaus erilaisine strategioineen. Tutkimuksessa todetaan mm., että kunnilla on laaja autonomia päättää toimintojensa järjestämisestä ja ohjaamisesta kuntayhtiöiden avulla.

Governance and Steering of MOCs in Finland – Legal Perspective | Lex localis – Journal of Local Self-Government (lex-localis.info)

Kuntayhtiö

Alma Talent, Helsinki 2021
Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Seppo Penttilä

Kuntayhtiö on ensimmäinen Suomessa kuntayhtiöistä kirjoitettu laaja tieteellinen perusteos, joka tarjoaa toimintavälineitä kuntayhtiöiden moninaisiin käytännön tulkintatilanteisiin. Teoksessa tarkastellaan kattavasti kuntayhtiöiden oikeudellisia ja omistajaohjauksellisia kysymyksiä. Kirjassa arvioidaan kuntayhtiöitä osakeyhtiölain, kuntalain ja verolakien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat yhtiöittämisvelvollisuus, kilpailuneutraliteetti, hallitustyöskentely, omistajaohjaus, kuntayhtiön toiminnan avoimuus ja verotuskysymykset. 

Kuntayhtiö | Alma Talent Shop (sivulta löytyy teoksen sisällysluettelo)

Hallituksen asiantuntemusvaatimuksen sääntely ja toteuttaminen kuntayhtiöissä

Lakimies 6/2019
Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Lassi Salminen

Artikkelissa tutkitaan, mitä kuntalaissa on säädetty kuntayhtiöiden hallitusten asiantuntemusvaatimuksista. Lisäksi artikkelissa arvioidaan, kuinka tarkoituksenmukaisia vaatimukset ovat, ja kuinka ne käytännössä toteutuvat kuntayhtiöissä. Tuloksena todetaan mm., että pakottava säännös hallituksen asiantuntemusvaatimuksesta on tarpeellinen, mutta se on syytä pitää hallituksen kollektiivista asiantuntemusta koskevana. Asiantuntemusvaatimuksen tasoa ei myöskään ole tarkoituksenmukaista nostaa. 

Artikkeli Edilexissä (edellyttää Edilexin käyttäjätunnuksia)

Kuntayhtiöiden hallitusten koostumus monimuotoisuuden kannalta

Focus Localis, 2019, Vuosikerta 47, Numero 1 
Janne Ruohonen, Veikko Vahtera ja Lassi Salminen 

Artikkelissa tutkitaan kuntayhtiöiden hallitusten monimuotoisuutta tilastollisen analyysin avulla. Tutkimuksen johtopäätös on, että hallitusten kokoonpanon laillisiin vaatimuksiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Erityisesti hallituksen jäsenten vaihtuvuus ja jäsenten ikä on hallitusten nimityksessä syytä huomioida.  

Kuntayhtiöiden hallitusten koostumus monimuotoisuuden kannalta – Trepo (tuni.fi) 

Focus Localis (journal.fi) (ei saatavilla sähköisenä)

Konserniohjeen juridinen merkitys osakeyhtiössä

Teoksessa J. Mähönen, P. Pölönen, & V. Vahtera (Toimittajat), Juhlajulkaisu Risto Nuolimaa 1948– 2/6 – 2018, p. 255-273
Janne Ruohonen

Konserniohjeen juridinen merkitys osakeyhtiössä — Tampere University Research Portal (tuni.fi) (Ei saatavilla sähköisenä)

Ajankohtaista – Kuntayhtiöihin tarvitaan lisää asiantuntemusta

Edilex Lakikirjasto: uutiset, 28.12.2018 
Janne Ruohonen 

Artikkeliin on koottu olennaisimmat yhtiöittämisvelvollisuutta, kuntayhtiöiden omistajaohjausta ja hallituksen asiantuntemusvaatimuksia koskevat normisisällöt.  

EDILEX  

Konserniohje kuntayhtiöiden omistajaohjausvälineenä

Teoksessa P. Paloranta (Toimittaja), Keskuskauppakamarin liiketapalautakunta 80 vuotta (pp. 231-240) 
Janne Ruohonen 

Keskuskauppakamarin Liiketapalautakunta 80 vuotta | Alma Talent Shop (sivulta löytyy teoksen sisällysluettelo) 

Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa

Kunnallisalan kehittämissäätiön Tutkimusjulkaisu-sarjan julkaisu; Nro 88, 2015 
Seppo Penttilä, Janne Ruohonen, Asko Uoti ja Veikko Vahtera 

Tutkimushanke on toteutettu yhdessä Tampereen yliopiston yritysjuridiikan ja vero-oikeuden tutkimusryhmän ja julkisoikeuden tutkimusryhmän kanssa. Tutkimuksessa kuntayhtiöitä tarkastellaan osakeyhtiö-, kunta- ja verolainsäädännön näkökulmista. Tutkimuksen osa-alueita ovat kuntayhtiöiden liiketoiminta ja kilpailu, kuntayhtiöiden käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa, kuntayhtiöiden omistajaohjaus sekä kuntayhtiöiden verotus.  

Kuntayhtiöt lainsäädännön ristiaallokossa | Kaks.fi