Presentation

I projektet ”Lätt finlandssvenska – en språkform för minoriteter inom minoriteten” forskar vi om skrivet språk, talat språk och teckenspråk. Vi studerar de språkformer som kallas lättläst, lätt svenska eller lätt språk. De här begreppen står för språkformer som riktar sig till personer som har svårt att läsa eller förstå allmänspråk.  

Allmänspråk är ett uttryck som används som motsats till fackspråk, det vill säga språkformer som kräver vissa specialkunskaper – allmänspråk ska de flesta förstå. Men det finns också personer som inte klarar av att läsa eller förstå allmänspråk, och därför behövs lätt språk. I lätt språk använder man till exempel enklare och färre ord än i allmänspråk. Lätt språk har också en enklare uppbyggnad. 

Syftet med vårt projekt är att studera lätt lättläst, talat lätt språk och lätt finlandssvenskt teckenspråk som språkformer. Vi vill också veta mer om de cirka 30 000 finlandssvenskar som behöver lätt språk. Hurdana är deras språkkunskaper? Vilka språkliga behov har de?  

Som en minoritet inom den svenskspråkiga minoriteten kan de här personerna ha svårt att få sina språkliga behov uppfyllda. Vårt forskningsprojekt bidrar med kunskap som förbättrar deras möjligheter att vara aktiva i sin vardag och i samhället.   

Vi samlar in forskningsmaterial genom att observera och spela in samtalssituationer och att intervjua personer som använder lätt språk. Vi analyserar materialet med hjälp av kvalitativa metoder som samtalsanalys och etnografi.   

Projektet pågår i tre år, 2021–2024, och finansieras av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Som en minoritet inom den svenskspråkiga minoriteten kan lätta språkets målgrupper ha svårt att få sina språkliga behov uppfyllda. Vårt forskningsprojekt bidrar med kunskap som förbättrar deras möjligheter att vara aktiva i sin vardag och i samhället.