Doctoral researchers

Below is a regularly updated list of doctoral researchers working within Plural. Email addresses follow the format firstname.lastname@tuni.fi.

Arle Solveig

Bläuer Sonja: Reproductive Rights and Climate Change in Twenty-first Century Women’s Speculative Fiction / Lisääntymisoikeudet ja ilmastonmuutos naisten 2000-luvulla kirjoittamassa spekulatiivisessa fiktiossa 

Bradley Fergal: Conceptualising learning and the learner: a practitioner-research exploration of knowledge and identity creation in language counselling / Oppimisen ja oppijan käsitteellistäminen: toimintatutkimuksellinen tiedustelu tiedon ja identiteetin luomisesta kieliohjauksessa

Galletti Chiara: The One Who Speaks Last Speaks for All. Mediating Mechanisms at Play in the Collaborative Indirect Translation of Multimodal Children’s Storybooks

Haapaniemi Riku: Materiality of texts in translation studies / Materiaalinen tekstikäsitys ja kääntämisen tutkimus

Haapasalo Annaleena: Language and influencing in phishing messages / Tietojenkalasteluviestien kieli ja vaikuttamisen keinot

Hediwaththege Keshala: Verb complementation patterns of a selection of English ditransitive verbs in Sri Lanka: A comparison between British English, Sri Lankan English, and learner English in Sri Lanka

Heino Anu

Hermo Roni: Porilainen puhekieli kulttuuriperintönä / Pori dialect as cultural heritage

Hodges Hanna-Riikka

Jakkula Annukka: Paraprofessional, agentic translation of white-collar work: an ethnographic study on crossing language barriers in everyday business at the headquarters of a Finnish company

Jedele Anna-Tina: Imagined Places of Climate Change: Narrative Constructions of Place in Climate Change Fiction

Jokipohja Anna-Kaisa: Kysymisen taito ja sen kehittyminen vuorovaikutuksessa: aloittelevat aikuiset suomen kielen käyttäjät oppijoina kolmannen sektorin kotouttavassa viljelyprojektissa / Competence and development of asking questions in interaction: adult beginning speakers of Finnish as learners in a 3rd sector farming project

Juntunen Hanne: Metaphors of Experiencing the Urban Night in British Literature from the Sixteenth to the Twentieth Century / Kaupungin yön kokemuksen metaforat brittiläisessä kaunokirjallisuudessa 1500–1923

Kainulainen Mira: Comic documents as an instrument of improving accessibility and social inclusion / Sarjakuva-asiakirjat saavutettavuuden ja osallisuuden edistämisen välineenä

Knuutila Sini: Variation and change of spoken language syntax on mid-range time lapse

Korhonen Annamari: Aspects of collaborative creativity in the translation workflow / Käännösten editointi ikkunana käännösprosessin luovuuteen

Kuikka Eeva: ”As if they didn’t understand that in the North everything depends on the reindeer.” Human-animal relations in the indigenous literature of the Russian Arctic / ”Eivätkö he muka ymmärtäisi, että pohjoisessa kaikki riippuu poroista.” Ihmisen ja eläimen väliset suhteet Venäjän arktisen alueen alkuperäiskansakirjallisuudessa. More information

Kuznetsova Daria: Transformations of Shamanism in post-Soviet Russia: Ethnocultural revivalism, War and Gender

Leminen Anni-Kaisa

Luukka Emilia: Literature in Language Education: Values and Conceptions as Guiding Principles of Pedagogical Practice / Kirjallisuus kielikasvatuksessa: kirjallisuuteen liitetyt arvot ja käsitykset pedagogista toimintaa ohjaavina periaatteina

Määttänen Hanna

Marttila Helmi: Means of meeting the subtitling obligations: Intralingual subtitling and its processes produced by paraprofessional subtitlers using automated tools

Molooghi Danial: Pearl S Buck’s Representation of Japan and the Japanese People

Oksanen Henrik: Pragmatische Einflüsse auf syntaktische und textstrukturelle Merkmale deutscher und finnischer Rechtstexte / Pragmaattisten elementtien vaikutuksia saksan- ja suomenkielisten oikeustekstien syntaktisiin ja tekstirakenteellisiin piirteisiin

Pajunen Mikko: Comparative Quantity Sensitivity in L2 Finnish Speakers from English and non-English Language Backgrounds

Pihkala Laura: Throw the baby out with the bathwater or not? The development of multimodal, interactive and playful e-learning concepts for (semi)authentic (oral) communication occasions and for a motivation of different types of  learners in the subject German as a foreign language / Das Kind mit dem Bade ausschütten oder doch nicht? Die Entwicklung multimodaler, interaktiver und spielerischer E-Learning-Konzepte für (semi)authentische (mündliche) Kommunikationsanlässe und zur Motivation unterschiedlicher Lernenden im Fach Deutsch als  Fremdsprache  

Pitkänen Taina: Lääkärin riittävä kielitaito ammatillisissa tilanteissa / Sufficient language competency of a doctor in professional situations

Poikonen Joona

Rickman Paul: Verb Complementation in New Zealand English / Verbien komplementaatio Uuden Seelannin englannissa

Räikkönen Jenni: Fog in the Channel? A Diachronic Study of the Representation of the European Union in the Language of British Politicians and Press from 1973 to 2015 / Euroopan Unionia koskevaa kielenkäyttöä Britannian parlamentissa ja lehdistössä diakronisesti tutkiva väitöskirjatutkimus

Saari Betta: Re-defining accessible visual art experiences: The role of interaction and language use in the construction of audio described visual art museum experiences of visually impaired people. / Saavutettavan kuvataidekokemuksen jäljillä: Vuorovaikutuksen ja kielenkäytön merkitys näkövammaisten henkilöiden kuvailutulkattujen kuvataidekokemusten rakentumisessa.

Sánchez Torres Monica: Use of non-sexist language in English by native speakers of Finnish and Spanish, a comparative study / Suomea ja espanjaa äidinkielenään puhuvien ei-seksistisen kielen käyttö englannissa, vertaileva tutkimus. More information

Sandberg Kirsi: Information structuring in accounts of daily life – predicate verbs in clause-initial position / Predikaattialkuiset lauseet osana arkipäiväkuvausten informaatiojäsennystä

Santalahti Miia: Valtiosopimus monikielisen viestinnän prosessina ja tuotteena – Kääntäjän toimijuus sopimusprosessissa / The treaty as a process and product of multilingual communication – Translator’s agency in the treaty preparation process

Santala-Köykkä Riitta

Savonen Terhi: Kirjoitetun nykysuomen variaatio ja muutos Kotiliesi-lehdessä vuosina 1922 ̶ 2022 / Variation and changes in written Finnish in 1922 ̶ 2022, using Kotiliesi magazine as data

Schierl Frederike: Machine Translation Potential (un)limited? – Investigating the quality of machine-translated vs. human-translated subtitles/Konekäännettyjen ruututekstitysten mahdollisuudet: vertailussa konekäännetyt ja ihmisten kääntämät tekstitykse

Snellman Pekka: Challenges to military interpreters’ ethical action competence in future crisis management operations

Souma Julia: Diplomaattinen “EI”: kieltäminen ja salliminen Suomi-Venäjä -valtiosopimuksissa / Diplomatic “no”: speech acts of prohibition and permission in Finnish-Russian state treaties

Suomivuori Tiia: Minimalism in heavy industry end-user instructions – designing useful and usable user documentation / Minimalismi raskaan teollisuuden käyttöohjeissa – käyttökelpoisen dokumentaation suunnittelu. More information

Suotula Salla: Muunlajisiin eläimiin liittyvää kielenkäyttöä koskevat diskurssit ja kieli-ideologiat / Discourses and language ideologies associated with language use related to nonhuman animals

Tegelman Airin: “We Do Things Differently Here:” Narratives of Identity and Imagination in Contemporary Music Memoirs of Post-punk Manchester / “We do things differently here:” Identiteettien (mieli-)kuvittamista Manchesterin post-punk-aikakaudesta kertovissa muistelmateoksissa. More information

Tammilehto Laura: The shifting boundaries of dialect in fiction: dialect dynamicity and the ideology of authenticity in the use of dialect in fiction / Kaunokirjallisuuden murtuvat murrerajat: murteen dynaamisuus ja autenttisuuden ideologia kaunokirjallisessa murteen käytön kontekstissa

Tuuri Emilia: Kieltenvälinen ja kielensisäinen variaatio liikkeen ilmaisussa – Sijakielen näkökulma leksikalisoinnin typologiaan / Cross-linguistic and language-internal variation in the expression of motion – A case language perspective on typology of lexicalization

Vakkilainen Joonas: Suomen vokaalikvantiteetin rajat / Limits of vowel quantity in Finnish

Valtasalmi Idastiina: Saavutettava selkokieli: Kehitysvammaiset henkilöt selkokielen käyttäjäryhmänä / Accessible language: People with intellectual disabilities as users of easy Finnish. More information (in Finnish)

Valtonen Essi

Vatilo Essi

Viita-Louhio Heli

Wacklin, Vilma: Emotions, evaluation, and experiences of people with visual impairment in Finnish language: affective dimensions at work in the terms and discourses of parity / Kielennetyt tunteet, asenteet ja näkövammaisten kokemukset: affektiiviset dimensiot yhdenvertaisuuden termeissä ja diskursseissa

Wanberg Nicholas: “The Human Race Vs the Minorities: Encoding Racism, Whiteness and Anti-Racism via Non-Humans in the World Architecture of Popular Anglophone Speculative Fiction” / Ihmisrotu vs. vähemmistöt: Rasismin, valkoisuuden ja antirasismin koodaaminen ei-ihmisten kautta suositun anglofonisen spekulatiivisen fiktion maailmanarkkitehtuurissa

Weckström Anna

Ylönen Jenni: ‘A Land of Flows and Multiple Passage’:  Arctic Rivers in Contemporary Literature and Film / Arktisten jokien poetiikka nykykirjallisuudessa ja -elokuvassa

Zhaivoronok Daniil