Projektit

Tutkimusryhmämme tekee korkealaatuista tutkimusta tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa. Katso myös aikaisemmat julkaisumme sekä tulosmateriaalit.

DigiKyvykäs – Lisää tuottavuutta ja työhyvinvointia pk-yrityksille

Toteutusaikataulu 01.03.2024 – 28.02.2027

DigiKyvykäs-hanke tarjoaa pk-yrityksille mahdollisuuden parantaa tuottavuuttaan ja työhyvinvointiaan hyödyntämällä uusia teknologioita. Hankkeessa keskitytään erityisesti teollisuuden ja logistiikan sektoreilla toimivien pk-yritysten tarpeisiin ja kyvykkyyksiin. Hanke, jota Oulun yliopisto koordinoi, on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama tutkimus- ja kehittämishanke. Hanke alkoi maaliskuussa 2024 ja jatkuu helmikuuhun 2027. Hankkeen toteuttavat Oulun yliopiston lisäksi Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampere Oy, Vantaan kaupunki, Yrityssalo Oy ja Prizztech Oy.

Lisätiedot: Projektipäällikkö Maria Lindholm ja tutkija Susanna Mattila

Hankkeen verkkosivut

SafeObs – Turvallisuushavaintojen rooli turvallisuuden johtamisessa

Toteutusaikataulu 1.2.2024 – 31.5.2026

Turvallisuushavaintojen keräämiseen ja hyödyntämiseen työpaikoilla liittyy ongelmia, yleisiä ohjeita ei ole ja hyötyjä on kyseenalaistettu. Tutkimuksessa kehitetään keskeisiä vaiheita, ongelmia ja hyötyjä huomioiva malli havaintojen käyttöönottamiseen ja toteutukseen. Tutkimuksessa tarkastellaan myös positiivisia havaintoja. Aineistona ovat haastattelut, työpajat, kysely, havainnointi, dokumentit ja kirjallisuus. Malli auttaa siirtymään turvallisuuden johtamisessa ennakoivampaan toimintaan.

Lisätiedot: Noora Nenonen

Hankkeen verkkosivut

Safe Food Industry – Turvallisuuskulttuurin kehittäminen elintarviketeollisuudessa

Toteutusaikataulu 1.9.2022 – 28.2.2025

Tutkimuksessa arvioidaan ja kehitetään turvallisuuskulttuuria elintarviketeollisuuden työpaikoilla huomioiden toimialan erityispiirteet. Hankkeessa tuotetaan tietoa alan työtapaturmien syytekijöistä ja ehkäisykeinoista. Viidessä kohdeyrityksessä toteutettavilla kyselyillä ja haastatteluilla sekä kansallisista tilastoista kerättävän aineiston pohjalta tuotetaan alalle soveltuva turvallisuuskulttuurin kypsyysmalli, joka tarjoaa eri kypsyystasoille linkittyviä toimintatapoja työpaikkojen työturvallisuustyön tueksi.

Lisätiedot: Sari Tappura

Hankkeen verkkosivut

SafeKoti – Työturvallisuus toisen kotona tehtävässä työssä

Toteutusaikataulu 1.2.2022 – 29.2.2024

Tutkimuksen aiheena on sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tutkimus tuottaa tietoa sote-alan työntekijöiden työturvallisuuden tekijöistä, riskienarvioinnista ja työturvallisuuden hallinnasta yksityishenkilön kotona suoritettavissa työtehtävissä. Tiedon lisäksi tutkimuksessa tuotetaan validoituja työvälineitä ja toimintatapoja. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa.

Lisätiedot: Maria Lindholm

Hankkeen verkkosivut

RiskiOnni – Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista

Toteutusaikataulu 1.10.2020–31.12.2022

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista tukea työpaikoilla riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. Tutkimuksessa on mukana viisi eri toimialaa edustavaa yritystä. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää tietoa ja työvälineitä riskienarvioinnin kehittämiseen. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö, osallistuvat yritykset ja Tampereen yliopisto.

RiskiOnni loppuraportti

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Sari Tappura

SafeGig – Kestävä Keikkatyö

Toteutusaikataulu 1.3.2020–31.08.2023

Kestävä Keikkatyö -hankkeen tavoitteena on parantaa keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten, keikkatyötä välittävien yritysten ja keikkatyöntekijöiden työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia sekä sitä kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen verkkosivut

Hanketiedote Metropolian sivuilla

Lisätiedot: Sari Tappura

CrisPrep – Opetushenkilöstön kriisivalmiudet, suorituskyky kriisitilanteissa ja resilienssi

Toteutusaikataulu 1.1.2021–31.12.2022

Olemme mukana CrisPrep-hankkeessa, jonka tavoitteena on tavoitteena on tuottaa uutta tietoa opetushenkilöstön ja oppilaitosten kriisivalmiuksista ja suorituskyvystä kriisin aikana. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto ja Tampereen yliopisto.

CrisPrep-hankkeen loppuraportti

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Lisätiedot: Sari Tappura ja Sirpa Virta (turvallisuushallinto)

SafePotential – Työkalupakki turvallisuussuorituskyvyn mittareiden potentiaalin lunastamiseksi

Toteutusaikataulu 1.1.2019–30.6.2021

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää: 1) mikä on turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen ja erityisesti sen hyödyntämisen kypsyystila, 2) miten turvallisuussuorituskykyä voidaan mallintaa ja ennakoida kausaalisuhteita esittävien karttojen avulla sekä 3) miten erityyppistä mittaustietoa voidaan yhdistää, visualisoida ja tukea tietojärjestelmien avulla, jotta tieto tukisi paremmin proaktiivista turvallisuusjohtamista ja tarjoaisi ymmärrystä turvallisuussuorituskyvystä eri tarkastelutasoilla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän eri toimalan yrityksen kanssa. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, osallistuvat yrityksen ja Tampereen yliopisto. Hanhe  kuuluu eurooppalaiseen Saf€ra-ohjelmaan, ja sen yhteistyöyliopistona on University of Belgrade (UoB).

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Hankkeen verkkosivut ja loppuraportti

Lisätiedot: Aki Jääskeläinen (OSCG-tutkimusryhmä) ja Sari Tappura

SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

Toteutusaikataulu 1.1.2019–31.12.2022

Olemme mukana SoteDialogit-hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (Työelämän tutkimuskeskus), Itä-Suomen yliopiston sekä Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Työyhteisöjen ja johtamisen dialoginen kehittäminen. Työhyvinvoinnin, tuloksellisuuden ja uudistumisen tekijät. SoteDialogit-hankkeen artikkelikokoelma

Dialoginen toimintatapa. SoteDialogit-hankkeen kehittämisopas työyhteisöille

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Sirpa Syvänen (SOC/WRC-tutkimusryhmä) tai Sari Tappura

PrepSec – Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön turvallisuusvalmiudet

Toteutusaikataulu 1.1.2020–31.12.2020

Olemme mukana PrepSec-hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisia ja toiminnallisia turvallisuusvalmiuksia sekä pyrkiä ratkaisukeskeisesti kehittämään käytännöllisiä toimintamalleja, joiden avulla opettajilla on paremmat valmiudet kohdata ja hoitaa arjessa tapahtuvia turvallisuushaasteita. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, osallistuvat oppilaitokset ja Tampereen yliopisto.

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Loppuraportti

Lisätiedot: Sari Tappura

NuPro – Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa

Nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen

Toteutusaikataulu: 1.2.2018–31.12.2019

Turvallisuuskriittisellä prosessiteollisuuden alalla nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien kehittämiseen ja yritys-oppilaitosyhteistyön toteuttamiseen tulee omaksua uusia toimintamalleja, sillä ammatillinen koulutus siirtyy tulevaisuudessa enenevässä määrin työpaikoille. NuPro-hanke tarjoaa ratkaisuja näiden mallien luomiseen ja jalkauttamiseen prosessiteollisuuden yrityksissä sekä yritys-oppilaitosyhteistyössä.

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Sari Tappura

Oire – Oikeat riskit

Toteutusaikataulu: 1.1.2017–30.11.2018

Riskien arvioinnin ja hallinnan käytäntöjen ajatellaan yleisesti muodostavan hyvän perustan työturvallisuustyölle. Käytännössä vaarojen tunnistaminen ja hallinta ei kuitenkaan ole aivan helppoa. Tutkimuksissa onkin huomattu ongelmia ja kehittämistarpeita riskien arvioinnin ja hallinnan käytännön toteutuksessa.

Oikeat riskit -tutkimushankkeessa selvitettiin työturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnin ja hallinnan nykyisiä käytäntöjä, onnistumista ja kehittämistarpeita. Erityisesti tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita riskien arvioinnin ja hallinnan osuvuudesta: kuinka riskien arvioinnilla onnistutaan löytämään todelliset riskit ja kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin.

Lisätiedot: Noora Nenonen

Loppuraportti

SerSafe – Turvallisuuspäätöksenteko teollisissa palveluissa

Toteutusaikataulu: 1.5.2016–31.8.2018

Turvallisuuden puutteellinen huomioiminen teollisten palveluiden kehittämisvaiheessa johtaa helposti turvallisuus­ongelmiin palvelua toteutettaessa. Teollisten palveluiden yleistymisestä ja niiden turvallisuushaasteista huolimatta palveluiden kehittämisprosessit ja niiden turvallisuusnäkökulmat ovat jääneet vähäiselle huomiolle.

SerSafe-hankkeessa tuotettiin työkaluja erilaisten turvallisuusnäkökulmien huomiomiseen teollisten palveluiden kehittämisen aikana. Tutkimus toteutettiin yhdessä suomalaisten yritysten kanssa yhdistämällä palveluiden kehittämisen ja turvallisuuden hallinnan tutkimusalueet.

Lisätiedot: Jouni Kivistö-Rahnasto

Loppuraportti

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Toteutusaikataulu: 1.8.2015–30.9.2017

Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppilaitoksen johdon ja henkilökunnan kanssa suunnitella ja organisoida toiminta niin, että opiskelijoilla ja henkilökunnalla on turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö. Parhaimmillaan hyvä turvallisuuden johtaminen näkyy ennakoivana ja aktiivisena otteena turvallisuusasioihin sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Esimiehillä on keskeinen rooli, sillä he toimivat esimerkkeinä turvallisuuskulttuurin edistämisessä. Hankkeessa kehitettiin oppilaitosympäristöön sopivia toimintatapoja henkilöstön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätiedot: Sari Tappura