Projektit

Tutkimusryhmämme tekee korkealaatuista tutkimusta tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän ja julkishallinnon kanssa. Katso myös aikaisemmat julkaisumme sekä tulosmateriaalit.

RiskiOnni – Kuinka tukea riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista

Toteutusaikataulu 1.10.2020–31.12.2022

Tutkimushankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä erilaisista tavoista tukea työpaikoilla riskienarviointia tekevien henkilöiden riskienarviointiosaamista ja arvioida riskienarvioinnin onnistumista. Tutkimuksessa on mukana viisi eri toimialaa edustavaa yritystä. Hankkeen tulosten pohjalta laaditaan materiaalipaketti, joka sisältää tietoa ja työvälineitä riskienarvioinnin kehittämiseen. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, sosiaali- ja terveysministeriö, osallistuvat yritykset ja Tampereen yliopisto.

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Sari Tappura

SafeGig – Kestävä Keikkatyö

Toteutusaikataulu 1.3.2020–30.02.2023

Kestävä Keikkatyö -hankkeen tavoitteena on parantaa keikkatyötä hyödyntävien pk-yritysten, keikkatyötä välittävien yritysten ja keikkatyöntekijöiden työturvallisuutta, työterveyttä ja työhyvinvointia sekä sitä kautta tuottavuutta ja kilpailukykyä. Hanke toteutetaan yhteistyössä Metropolia Ammattikorkeakoulun, Oulun yliopiston ja Satakunnan Ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Hanketiedote Metropolian sivuilla

Lisätiedot: Sari Tappura

CrisPrep – Opetushenkilöstön kriisivalmiudet, suorituskyky kriisitilanteissa ja resilienssi

Toteutusaikataulu 1.1.2021–31.12.2022

Olemme mukana CrisPrep-hankkeessa, jonka tavoitteena on tavoitteena on tuottaa uutta tietoa opetushenkilöstön ja oppilaitosten kriisivalmiuksista ja suorituskyvystä kriisin aikana. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto ja Tampereen yliopisto.

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Lisätiedot: Sari Tappura ja Sirpa Virta (turvallisuushallinto)

SafePotential – Työkalupakki turvallisuussuorituskyvyn mittareiden potentiaalin lunastamiseksi

Toteutusaikataulu 1.1.2019–30.6.2021

Tutkimushankkeen tavoitteena on selvittää: 1) mikä on turvallisuussuorituskyvyn mittaamisen ja erityisesti sen hyödyntämisen kypsyystila, 2) miten turvallisuussuorituskykyä voidaan mallintaa ja ennakoida kausaalisuhteita esittävien karttojen avulla sekä 3) miten erityyppistä mittaustietoa voidaan yhdistää, visualisoida ja tukea tietojärjestelmien avulla, jotta tieto tukisi paremmin proaktiivista turvallisuusjohtamista ja tarjoaisi ymmärrystä turvallisuussuorituskyvystä eri tarkastelutasoilla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä neljän eri toimalan yrityksen kanssa. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, osallistuvat yrityksen ja Tampereen yliopisto. Hanhe  kuuluu eurooppalaiseen Saf€ra-ohjelmaan, ja sen yhteistyöyliopistona on University of Belgrade (UoB).

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Aki Jääskeläinen (OSCG-tutkimusryhmä) ja Sari Tappura

SoteDialogit muutoksessa – Johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

Toteutusaikataulu 1.1.2019–31.12.2021

Olemme mukana SoteDialogit-hankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan (Työelämän tutkimuskeskus), Itä-Suomen yliopiston sekä Seinäjoen ja Lapin ammattikorkeakoulujen kanssa. Hankkeen rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Sirpa Syvänen (SOC/WRC-tutkimusryhmä) tai Sari Tappura

PrepSec – Ammatillisten oppilaitosten opetushenkilöstön turvallisuusvalmiudet

Toteutusaikataulu 1.1.2021–31.12.2020

Olemme mukana PrepSec-hankkeessa, jonka tavoitteena on selvittää ammatillisten oppilaitosten opettajien tiedollisia ja toiminnallisia turvallisuusvalmiuksia sekä pyrkiä ratkaisukeskeisesti kehittämään käytännöllisiä toimintamalleja, joiden avulla opettajilla on paremmat valmiudet kohdata ja hoitaa arjessa tapahtuvia turvallisuushaasteita. Hankkeen rahoittavat Työsuojelurahasto, osallistuvat oppilaitokset ja Tampereen yliopisto.

Hanketiedote TSR:n sivuilla

Loppuraportti

Lisätiedot: Sari Tappura

NuPro – Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa

Nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen

Toteutusaikataulu: 1.2.2018–31.12.2019

Turvallisuuskriittisellä prosessiteollisuuden alalla nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien kehittämiseen ja yritys-oppilaitosyhteistyön toteuttamiseen tulee omaksua uusia toimintamalleja, sillä ammatillinen koulutus siirtyy tulevaisuudessa enenevässä määrin työpaikoille. NuPro-hanke tarjoaa ratkaisuja näiden mallien luomiseen ja jalkauttamiseen prosessiteollisuuden yrityksissä sekä yritys-oppilaitosyhteistyössä.

Hankkeen verkkosivut

Lisätiedot: Sari Tappura

Oire – Oikeat riskit

Toteutusaikataulu: 1.1.2017–30.11.2018

Riskien arvioinnin ja hallinnan käytäntöjen ajatellaan yleisesti muodostavan hyvän perustan työturvallisuustyölle. Käytännössä vaarojen tunnistaminen ja hallinta ei kuitenkaan ole aivan helppoa. Tutkimuksissa onkin huomattu ongelmia ja kehittämistarpeita riskien arvioinnin ja hallinnan käytännön toteutuksessa.

Oikeat riskit -tutkimushankkeessa selvitettiin työturvallisuuteen liittyvien riskien arvioinnin ja hallinnan nykyisiä käytäntöjä, onnistumista ja kehittämistarpeita. Erityisesti tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita riskien arvioinnin ja hallinnan osuvuudesta: kuinka riskien arvioinnilla onnistutaan löytämään todelliset riskit ja kohdentamaan toimenpiteitä oikeisiin kohteisiin.

Lisätiedot: Noora Nenonen

Loppuraportti

SerSafe – Turvallisuuspäätöksenteko teollisissa palveluissa

Toteutusaikataulu: 1.5.2016–31.8.2018

Turvallisuuden puutteellinen huomioiminen teollisten palveluiden kehittämisvaiheessa johtaa helposti turvallisuus­ongelmiin palvelua toteutettaessa. Teollisten palveluiden yleistymisestä ja niiden turvallisuushaasteista huolimatta palveluiden kehittämisprosessit ja niiden turvallisuusnäkökulmat ovat jääneet vähäiselle huomiolle.

SerSafe-hankkeessa tuotettiin työkaluja erilaisten turvallisuusnäkökulmien huomiomiseen teollisten palveluiden kehittämisen aikana. Tutkimus toteutettiin yhdessä suomalaisten yritysten kanssa yhdistämällä palveluiden kehittämisen ja turvallisuuden hallinnan tutkimusalueet.

Lisätiedot: Jouni Kivistö-Rahnasto

Loppuraportti

Henkilöstön työturvallisuuden ja työkyvyn edistäminen ammatillisissa oppilaitoksissa

Toteutusaikataulu: 1.8.2015–30.9.2017

Koulutuksen järjestäjän tulee yhdessä oppilaitoksen johdon ja henkilökunnan kanssa suunnitella ja organisoida toiminta niin, että opiskelijoilla ja henkilökunnalla on turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö. Parhaimmillaan hyvä turvallisuuden johtaminen näkyy ennakoivana ja aktiivisena otteena turvallisuusasioihin sekä työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Esimiehillä on keskeinen rooli, sillä he toimivat esimerkkeinä turvallisuuskulttuurin edistämisessä. Hankkeessa kehitettiin oppilaitosympäristöön sopivia toimintatapoja henkilöstön työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Lisätiedot: Sari Tappura