Publications 2010-2019

2019

Autonen-Vaaraniemi L (2019) Perheammattilaisten asemoituminen vanhemmuuteen ja vanhemmuutta koskevat kehykset erotyössä. Janus – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27 (4), 362-378.

Blanco C & Oinonen E (2019) Higher education policies and question of social inequality: cases of Argentina and Finland. Revista de Educación y derecho (Education and Law Review), no 19, pp: 2386-4885.

Holmberg S (2019) Stable, fragile and recreated – a qualitative study of agency in everyday life with breast and prostate cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. Published online November 20. doi: 10.1080/17482631.2019.1690391

Millei Z, Korkiamäki R & Kaukko M (2019) ´Arctic Childhoods´ and mobilized differences – the mattering of skis and skates in `nation-ed environments`. Teoksessa Rautio Pauliina ja Stenvall Elina (toim.) Social, Material and Political Constructs of Arctic Childhoods: An Everyday Life Perspective. Singapore: Springer, 49-64.

Kaukko M, Korkiamäki R & Kuusisto A-K (2019) Normatiivisesta etiikasta elettyyn kohtaamiseen: tutkimuksellista hengailua yksin tulleiden maahanmuuttajanuorten kanssa. Teoksessa Rutanen Niina ja Vehkalahti Kaisa (toim.) Tutkimuseettisestä sääntelystä elettyyn kohtaamiseen: Lasten ja nuorten tutkimuksen etiikka II. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto / Nuorisotutkimusseura, 86-102. (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja, Tiede 218).

Korkiamäki R (2019) Eletty uskonto nuorten turvapaikanhakijoiden ystävyyksiä jäsentämässä. Nuorisotutkimus 37 (2), 36-52.

Oppegaard S, Ilsøe A, Jesnes K, Rolandsson B & Saloniemi A (2019) Uber in the Nordic countries: Challenges and adjustments. Nordic future of work Brief 1, Oslo: Fafo.

Repo K, Kuukka A, Eerola P (2019) Lasten kotihoito ja sen yhteiskunnallinen tukeminen: kunnallisten luottamushenkilöiden näkökulma. Janus – – Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti, 27 (1), 55-71.

Rolandsson B, Saloniemi A & Saari T (2019) Platform work performed by a qualified work force – the case of technical translators. Nordic future of work Brief 10, Oslo: Fafo.

Vähä-Savo V, Syväterä J & Tervonen-Goncalves L (2019) The authority of meta-organizations: Making the international association of National Public Health Institutes attractive to prospective members. European Journal of Cultural and Political Sociology.
doi: 10.1080/23254823.2019.1612262

 

2018

Elonen N & Kaukkila E (2018) Monitieteisen opiskelija-asiantuntijuuden hyödyntäminen Satakunnan alueen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 9.

Hietamäki J, Repo K, Lammi-Taskula J (2018) Työsuhteen omaavat äidit lasten kotihoidon tuella: kotihoidon perustelut. Yhteiskuntapolitiikka 83 (4), 412-421.

Häkli J, Korkiamäki R, Kallio K P (2018)` Positive recognition`as a preventive approach in child and youth welfare services. International Journal of Social Pedagogy 7 (1), 5.

Korkiamäki R (2018) Nuorten vertaissuhteet voimavarana. Haaste 18 (3), 12-14.

Kuokkanen R (2018) The Role of the Local Community in Promoting Discursive Participation: A Reflection on Elderly People´s Meetings in a Small Rural Community in Finland. Journal of Public Deliberation 14 (1), Article 9.

Närvi J, Lammi-Taskula J, Hietamäki J, Malander J, Repo K (2018) Nelivuotiaiden lasten hyvinvointi ja palvelut: CHILDCARE-hankkeen NEVA-kyselytutkimuksen tuloksia viidestä kunnasta. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Työpaperi 24/2018.

Oinonen E & Tervonen-Goncalves L (2018) Reproducing or remarking the social contract with young people in Europe 2020 Strategyin R. Heiskala & J. Aro (eds.) Economy, Society and Coordination in the Policy Design of the EU. An Empire of Shopkeepers in the Making?

Oinonen E (2018) Under Pressure to Become: From a Student to an Entrepreneurial Self. Journal of Youth Studies 21 (10) p. 1344-1360.

Paananen M, Repo K, Eerola P, Alasuutari M (2018) Unravelling conceptualizations of (in) equality in early childhood education and care system. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.

Peutere L, Saloniemi A, Böckerman P, Nätti J, Aho S (2018) High involvement management practices, job control, and employee well-being in the public and private sectors. Transfer 24 (4), 467-486.

Pi Ferrer L, Alasuutari P, Tervonen-Goncalves L (2018) Looking at others in national policy-making: the construction of reference groups in Portugal and Spain from 2008 to 2013. European Politics and Society.

Rossi E & Valokivi H (2018) Ikääntyneiden sosiaalinen kuntoutus. Teoksessa Jari Lind, Kristiina Härkäpää & Kaisa Kostamo-Pääkkö (toim.) Sosiaalinen kuntoutuksessa. Rovaniemi: Lapland University Press, 149-173.

Saloniemi A, Lipiäinen L, Jokela J (2018) Liikkuvuus ja laatu työmarkkinoilla. Liikkuvuuden, työelämän laadun ja hyvinvoinnin tarkastelua 2010-luvun Suomessa. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja 10.

Wallin A, Leino H, Jokinen A, Laine M, Tuomisaari J, Bäcklund P (2018) A Polyphonic Story of Urban Densificaton. Urban Planning 3:3, 40-51.

 

2017

Hietamäki J, Kuusiholma J, Räikkönen E, Alasuutari M, Lammi-Taskula J, Repo K, Karila K, Hautala P, Kuukka A, Paananen M, Ruutiainen V, Eerola P (2017) Varhaiskasvatus- ja lastenhoitoratkaisut yksivuotiaiden lasten perheissä: CHILDCARE-kyselytutkimuksen 2016 perustulokset. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työpaperi 24/2017.

Korkiamäki R & Kallio K P (2017) Experiencing and practicing inclusion through friendship. Area 50, 74-82.

Lahikainen A, Mälkiä T, Repo K (2017) (Eds.) Media, family interaction and the digitalisation of childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Lahikainen A, Mälkiä T, Repo K (2017) Introduction: Media and Family Interaction. In A. Lahikainen, T. Mälkiä, K. Repo (Eds.) Media, family interaction and the digitalisation of childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Elonen N, Niemelä J, Saloniemi A (2017) Aktivointi ja pitkäaikaistyöttömien monenlainen toimijuus. Janus 25(4) 280-296.

Elonen N & Kuokkanen R (2017) “Saavutetaanko tällä asiakkaan tarpeista lähtevä apu”: Katsaus sote-uudistukseen satakuntalaisten sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten näkemysten kautta. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 8.

Rasmussen S, Madsen PK, Saloniemi A, Ólafsdóttir K, Dølvik JE, Jesnes K, Rolandsson B, Petersson J, Berglund T (2017) Nordic labour markets and the sharing economy: National Background Reports. Nordisk Ministerråd, Nordiske Arbejdspapirer 904.

Repo K & Valkonen S (2017) Children’s media use: the perspective of time use. In A. Lahikainen, T. Mälkiä, K. Repo (Eds.) Media, family interaction and the digitalisation of childhood. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 65–78.

Virtanen P, Saloniemi A, Nätti J (2017). Voivatko pätkätyöläiset huonommin kuin vakinaiset? Teoksessa P. Pyöriä (toim.): Työelämän myytit ja todellisuus. Helsinki: Gaudeamus, s. 163-183.

Wallin A & Rosendahl S (2017) Kerrostalolähiön kulttuurisen muutoksen kartoitus. Teoksessa M. Häyrynen & A. Wallin (toim.). Kulttuurisuunnittelu. Kaupunkikehittämisen uusi näkökulma. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 71–102.

Wallin A (2017) The transnational lives of Finnish retirees in Torrevieja. Matkailututkimus 13:1–2, 6–19.

 

2016

Aaltonen T, Henriksson L, Tiilikka T, Valokivi H, Zechner M (2016) Hoivasivistystä etsimässä – omaishoivan rajapinta mielipidekirjoituksissa. Aikuiskasvatus 36 (3), 195–209.

Aaltonen T, Henriksson L, Laiho A, Oinonen E, Rautiainen-Keskustalo T, Riikonen T, Tiilikka T, Valokivi H, Zechner Minna (2016) Koulutettu naiskansalainen suomalaisessa hyvinvointivaltiossa – johdatus teemaan. Aikuiskasvatus 36 (3), 164–168.

Alasuutari M, Hautala P, Karila K, Lammi-Taskula J, Repo K (2016) Suomalainen lastenhoitopolitiikka ja tasa-arvon kysymykset. CHILDCARE-tutkimuskonsortio. Tilannekuvaraportti 2015. Helsinki: Suomen Akatemia

Elonen N (2016) Ilo ja hyvä mieli ovat oikeaa hyvinvointia. Tutkimus kulttuurin ja taiteen hyödyntämisestä eri kohderyhmien hyvinvoinnin edistämisessä Suomessa.

Elonen N (2016) Vastuullinen yrittäjyys Satakunnassa. Satakuntalaisten yrittäjien näkemyksiä vastuullisesta yritystoiminnasta ja sen tärkeydestä. Vastuullinen yrittäjyys tutuksi -hankkeen loppuraportti. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 7.

Korkiamäki R, Kallio K P, Häkli J (2016) Tunnustaminen näkökulmana ja käytäntönä lapsi- ja nuorisotyössä. Sosiaalipedagoginen aikakauskirja, vuosikirja 2016, vol. 17, 9–34.

Korkiamäki, R (2016) Friendship as Potential? The Recognition of Teenagers’ Peer Realationships at School. Open Journal of Social Sciences 4(9), 34-43.

Korkiamäki R(2016) Sosiaalinen pääoma käsitteenä ja sosiaalisina käytäntöinä. Teoksessa I. Roivainen & S. Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Tallinna: United Press Global, 71-85.

Oinonen E, Rautiainen-Keskustalo T, Tiilikka T (2016) 1970-luvun tyttökansalainen, peruskoulu ja media. Aikuiskasvatus 38 (3), 169-177

Repo K (2016) Lastenhoito, investoitu lapsi ja lapsen ääni. Teoksessa A. Halmetoja, P. Koistinen, S. Ojala (toim.) Sosiaalipolitiikan lumo. Tampere: Tampere University Press, 67–73

Roivainen I & Ranta-Tyrkkö S (toim.) (2016) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Kuopio & Tallinna: United Press Global.

Juntunen E, Roivainen I, Seppänen M (2016) Sosiaalisen työn murros palvelujärjestelmän uudistuksessa. Teoksessa R. Cothóni, S. Hyväri, M. Kolkka, P. Vuokkila-Olkkonen (toim.) Osallisuus yhteiskunnallisena haasteena. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 2, 109-124. Diakin vuosikirja 2016.

Svanlund J, Saloniemi A, Vulkan P. (2016) Attitudes towards job protection legislation: Comparing insiders and outsiders in Finland, Norway and Sweden. European Journal of Industrial Relations, 22(4) 371-390.

Valokivi H (2016) Hoivan monimuotoisuus ja yhteisöhoiva. Teoksessa I. Roivainen & S. Ranta-Tyrkkö (toim.) Yhteisöt ja yhteisösosiaalityön lähtökohdat. Kuopio: United Press Global, 161–173.

 

2015

Aaltonen T, Henriksson L, Tiilikka T, Valokivi H, Zechner M (2015) Kodista laitokseen – vanhusten asumisen representaatiot mielipidekirjoituksissa. Gerontologia 29 (4), 262–275.

Häkli J, Kallio K P, Korkiamäki R (2015) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171.

Korkiamäki R (2015) Lasten ja nuorten arkisen toimijuuden tukeminen. Teoksessa J. Häkli ym. (toim.) Myönteinen tunnistaminen. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 171, 131-164.

Lahikainen A, Mälkiä T, Repo K (2015) (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

Lahikainen A, Mälkiä T, Repo K (2015) Ikkunoita perhe-elämään Teoksessa A. Lahikainen, T. Mälkiä, K. Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino, 40–54.

Lahikainen A, Mälkiä T, Repo K (2015) Johdanto. Teoksessa A. Lahikainen, T. Mälkiä, K. Repo (toim.) Media lapsiperheessä Tampere: Vastapaino. 11–13.

Oinonen E (2015) Aikuistumisia, teoksessa M. Hyvärinen, E. Oinonen. T. Saari (toim.) Hajoava perhe. Tampere: Vastapaino, 53–75.

Repo K & Nätti J (2015) Televisio ja tietokone lasten ja nuorten ajankäytön rytmittäjänä. Teoksessa A-H. Anttila, T. Anttila, M. Liikkanen, H. Pääkkönen (toim.) Ajassa kiinni ja irrallaan – yhteiskunnalliset rytmit 2000-luvun Suomessa. Helsinki: Tilastokeskus.

Repo K & Nätti J (2015) Lasten ja nuorten median käytön aikatrendit Teoksessa Anja Riitta Lahikainen, Tiina Mälkiä & Katja Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino.

Repo K & Nätti J (2015) Lapset ja nuoret yksin ja yhdessä median parissa. Teoksessa A. Lahikainen, T. Mälkiä, K. Repo (toim.) Media lapsiperheessä. Tampere: Vastapaino

Repo K (2015) Sitkeää vääntöä lastenhoitopolitiikasta. Uutistamo. 15.4.2015.

Roivainen I (2015) Kohti keskustelevaa demokratiaa. Kansalaisraadit sosiaalityön kehittämisen välineenä? Teoksessa S. Väyrynen, K. Kostamo-Pääkkö, P. Ojanen (toim.) (2015): Sosiaalityön yhteisöllisyyttä etsimässä, 175-192.

Vulkan P, Saloniemi A, Svanlund J, Väisänen A (2015) Job Insecurity and Mental Well-Being in Finland,Norway, and Sweden. Nordic journal of working life studies, 5(2) 33-53.

 

2014

Aaltonen T, Henriksson L, Tiilikka T, Valokivi H, Zechner M (2014) Vanhuksen hyvä elämä asiakirjoissa ja haastattelupuheessa. Teoksessa A. Metteri, H. Valokivi, S. Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 244–270.

Furåker B, Nergaard K, Saloniemi A (2014) Lock-in Patterns among Employees: A Nordic comparison. Comparative Labour Law and Industrial Relations, 30(4), 435-458.

Jokinen E & Kalliola S (2014) Yhteistoiminnallinen kehittäminen kuntien rakenteellisessa muutoksessa.

Kalliola S, Kettunen P, Eskelinen O, Kosonen K-J, Rostila I, Leander A (Eds.) (2014) Improvement by Evaluation. 2012. Peer Reviewed Conference Proceedings of the 8th International Conference on Evaluation for Practice. Tampere: Tampereen yliopisto.

Korkiamäki R (2014) Rethinking loneliness – a qualitative study about adolescents’ experiences of being outsider in peer group. Open Journal of Depression 4(3), 125-135.

Korkiamäki R (2014) “Jos mä nyt voisin saada ystäviä” – Ulkopuolisuus vertaissuhteissa nuorten kokemana. Teoksessa M. Gissler ym. (toim.) Nuoruus toisin sanoen: Nuorten eliolot -vuosikirja 2014. Helsinki: THL, Nuorisotutkimusverkosto, Valtion nuorisoasiain neuvottelukeskus, 38-50.

Korkiamäki R & Kallio K P (2014) Ystävyys tilallisen kiinnittymisen suuntaajana: Tilateoreettisia tulkintoja lasten ja nuorten ystävyyksistä. Alue ja ympäristö 43(1):16-33.

Leander A & Eskelinen O (2014) Yhteistyöverkosto lapsiin kohdistuvan perheväkivallan ehkäisytyössä. Lasta lyömätön Satakunta –hankkeen arviointi osat I ja II. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 6.

Lehtonen P (2014) Koulutuksen järjestäjien ja työelämäedustajien yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla – Tapaustutkimukseen pohjautuva substantiivinen teoria

Metteri A, Valokivi H, Ylinen S (toim.) (2014) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus.

Metteri A, Valokivi H, Ylinen S (2014). Käytännön ja tutkimuksen vuoropuhelua terveydestä ja sosiaalityöstä. Teoksessa A. Metteri, H. Valokivi, S. Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö. Jyväskylä: PS-kustannus, 9–13.

Metteri A, Valokivi H, Ylinen S (2014) Lopuksi: Kohti monialaista keskustelua terveydestä ja sosiaalityöstä. Teoksessa A. Metteri, H. Valokivi, S. Ylinen (toim.) Terveys ja sosiaalityö, 329–331.

Niemelä J (2014) Opiskelua työn ja perheen siivittämänä vai ristipaineessa. Työelämän tutkimus 2014 (2), 137 -156.

Repo K (2014) Apua! Lapsestani on tullut kuluttaja. Kirja-arvio teoksesta Minna Ruckenstein (2013) Lapsuus ja talous. Gaudeamus: Helsinki, Janus.

Tervonen-Gonçalves L & Oinonen E (2014) Vaikuttavuuden vaade ja vaikutelmien politiikka. Yhteiskuntapolitiikka 79(5), 521–536.

Valokivi H (2014) Harkinnan käyttäjänä vai kohteena? Vanhuspalvelujen asiakkaan näkökulma harkintaan. Teoksessa L Kalliomaa-Puha, T. Kotkas, M. Rajavaara (toim.) Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen. Helsinki: KELAn tutkimusosasto, Teemakirja 13, 292–306.

Wallin A (2014) Pilke silmäkulmassa. Eläkeläismiesten porukointi kaupunkiaukiolla. Yhdyskuntasuunnittelu 52:1, 53–68.

Wallin A (2014) Ikääntyvä kerrostalolähiö ja sen eläkeläisnaiset. Yhteiskuntapolitiikka 79:5, 509–520.

Romppainen K, Saloniemi A, Kinnunen U, Liukkonen V, Virtanen P (2014) Does provision of targeted health care for the unemployed enhance re-employment? BMC Public Health 14:1200, doi:10.1186/1471-2458-14-1200.

Roivainen I (2014) Yhteiskunnan murros ja diakonia. Diakonian tutkimus 1/2014, 56-66.

Roivainen I (2014) Setlementtityö ja Suuri yhteiskunta. Johdantoluku teoksessa B. Koskiaho (toim.) (2014) Kumppanuuden sosiaalipolitiikkaa etsimässä. United Press Global & Suomen Setlementtiliitto, Setlementtijulkaisuja 32, 11-17.

Salonen J, Virtanen P, Lipiäinen L, Nummi T, Saloniemi A (2014) Tutkintoja suorittaneiden nuorten työurapolut. Eläketurvakeskuksen tutkimuksia 1.

Saloniemi A, Romppainen K, Strandh M, Virtanen P (2014) Training for the unemployed: differential effects in white- and blue-collar workers with respect to mental well-being, Work, Employment and Society, 28(4), 533-550.

 

2013

Kangas O & Saloniemi A (2013) Historical making, present and future challenges of the Nordic welfare state model in Finland. Fafo report 40.

Korkiamäki R (2013) Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa. Akateeminen väitöskirja. Tampere & Helsinki: Tampere University Press & Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 137.

Oinonen E & Repo K (eds.) (2013) Women, Men and Children in Families: Private Troubles and Public Issues. Tampere: Tampere University Press.

Repo K (2013) The child in the context of home care – Finnish mothers’ perceptions. Teoksessa E. Oinonen & K. Repo (Eds.) Private Troubles and Public Issues: Women, Men and Children in Families. Tampere: Tampere University Press, 195–212.

Repo K (2013) Hyvä pahassa ja paha hyvässä. Kirja-arvio teoksesta H. Forsberg & L. Autonen-Vaaraniemi (toim.) (2012) Kiistanalainen perhe, moraalinen järkeily ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino. Janus 1/2013.

Saloniemi A, Salonen J, Lipiäinen L, Nummi T, Virtanen P (2013) Opinnot ja työt. Kehityspolkuanalyysi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden nuorten työurista, Yhteiskuntapolitiikka 78 (4), 402-415.

Tervonen-Gonçalves L(2013) International Ideas and National Agendas of Public Health Policy. The Cases of Finland and Portugal. Acta Universitatis Tamperensis; 1815, Tampere University Press, Tampere 2013.

Valokivi H (2013) Muistisairautta sairastava kansalainen vanhuspalveluissa. Teoksessa M. Laitinen & A. Niskala (toim.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 146–164.

 

2012

Anttonen A, Häikiö L, Valokivi H (2012) Vastuu, valinta ja osallistuminen sosiaalipalveluissa: vanhushoivapolitiikan muutos ja arkinen hoivavastuu. Teoksessa A. Anttonen, A. Haveri, J. Lehto, H. H. Palukka (toim.) Julkisen ja yksityisen rajalla: julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 19–46.

Forssén K, Roivainen I, Ylinen S, Heinonen J (toim.) (2012) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja. Kuopio: UNIpress.

Jalonen J & Roivainen I (2012) Köyhyys, palvelujärjestelmä ja yksinhuoltajanaisten kokemukset. Teoksessa K. Forssén, I. Roivainen, S. Ylinen, J. Heinonen (2012) (toim.) Kohtaako sosiaalityö köyhyyden? Kuopio: UNIpress, 151-174.

Kalliola S & Niemelä J (2012) Maintaining Dignity – A Case of Outsourced Paper Plant Cleaners in Finland. International Journal of Organization Theory and Behavior 2012 (3), 334-363.

Raitakari S & Valokivi H (2012) Satoa sosiaalityön tutkimuksen päiviltä: tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Puheenvuoro. Janus 20 (2), 192–198.

Raitakari S & Valokivi H (toim.) (2012) Tutkiva Sosiaalityö 2012: Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Helsinki: Sosiaalityön tutkimuksen seura & Talentia.

Repo K. (2012) Lasten kotihoidon tuen merkitykset perheiden arjessa. Teoksessa J. Sipilä, K. Repo, M. Rantalaiho, T. Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 111–150.

Repo K & Rantalaiho M (2012) Aika päästä ulos lastenhoidon taistelukentästä. Alusta! Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden verkkolehti. 18.10.2012

Romppainen K, Saloniemi A, Jähi R, Virtanen P (2012) My health and theirs: clients constructing meanings for a health service program for unemployed people. Sociology of Health and Illness, 34(6), 809-25.

Saloniemi A & Väisänen A (2012) Epävarmuuden merkitykset ja turvallisuuden ehdot muuttuvassa työelämässä. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 5.

Sipilä J, Repo K, Rantalaiho M, Rissanen T (2012) (toim.) Vihattu ja rakastettu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino.

Sipilä J, Rantalaiho M, Repo K, Rissanen T (2012) Kitkerän ristiriitaista sosiaalipolitiikkaa. Teoksessa J. Sipilä, K. Repo, M. Rantalaiho, T. Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 7–23.

Sipilä J, Rantalaiho M, Repo K, Rissanen T (2012) Kotihoidon tuen merkitys ja tulevaisuus. Teoksessa J. Sipilä, K. Repo, M. Rantalaiho, T. Rissanen (toim.) Rakastettu ja vihattu lasten kotihoidon tuki. Tampere: Vastapaino, 183–215.

Tervonen-Gonçalves L (2012) From Averages to Best performers- Use of Comparisons in Identity formation. Critical Policy Studies, 6 (3), 34–323.

Tervonen-Gonçalves L & Oinonen E (2012) Vertailun valta. Yhteiskuntapolitiikka 77 (1), 3–15.

Tervonen-Gonçalves L & Jarvala T (2012): Tietoa kustannuksista tarvitaan. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tesso 4 (6), 24-27.

Van Aerschot L & Valokivi H (2012) Kuluttajuus ja pienet tulot – ikäihmisten apu, hoiva ja palvelut Jyväskylässä ja Tampereella. Teoksessa K. Forssén, J. Heinonen, I. Roivainen, S. Ylinen (toim.) Köyhyys ja huono-osaisuus suomalaisen sosiaalityön kysymyksenä ja haasteena. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 2012. Kuopio: UNIpress, 249–273.

Zechner M & Valokivi H (2012) Negotiating care in the context of Finnish and Italian elder care policies. European Journal of Ageing. 9 (2), 131-140.

 

2011

Korkiamäki R (2011). Support and Control among Friends and Special Friends: Peer Group’s Social Resources as Emotional and Moral performances amidst Teenagers. Children & Society 25 (2), 104-114.

Repo K (2011) Kuka nuoli kermat päältä? Kirja-arvio teoksesta Elina Palola & Vappu Karjalainen (toim.) (2011) Sosiaalipolitiikka – Hukassa vai uuden jäljillä? Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tesso 3–4/2011, 64.

Roivainen I, Heinonen J, Ylinen S (2011) Köyhä byrokratian rattaissa. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 64.

Puurunen P & Roivainen I (2011) Jane Addams, setlementtityön ja kansalaiskeskeisen sosiaalityön uranuurtaja. Teoksessa P. T. Ruuskanen, K. Savolainen, M. Suonio (toim.) (2011) Toivo sosiaalisessa: toivoa luova toimintakulttuuri sosiaalityössä: UNIpress, 15-38.

Virtanen P, Lipiäinen L, Janlert U, Saloniemi A, Hammarström A, Nummi T (2011) Tracks of labour market attachment in early middle age: a trajectory analysis over 12 years. Advances in Life Course Research, 16(2), 55–64.

Vaininen S (2011) Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina. Sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden käsitykset sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta toiminnasta 2000-luvun alussa

 

2010

Korkiamäki R & Ellonen N (2010). Ikätoverisuhteet sosiaalisina resursseina yläkouluiässä. Nuorisotutkimus 28 (3), 18–35.

Melin H & Mamia T (toim.) (2010) Tapaus Voikkaa. Teollisuusyhteisö murroksessa. Tampereen yliopiston Porin yksikön julkaisuja; 4.

Repo K (2010) Finnish Child Home Care Allowance – User’s Perspectives and Perceptions. In J. Sipilä, K. Repo, T. Rissanen (Eds.) Cash- for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 46–64.

Repo K, Sipilä J, Rissanen T, Viitasalo N (2010) The Paradox of the Cash-for-Childcare: Are there Ways to Solve the Dilemma? In J. Sipilä, K. Repo, T. Rissanen (Eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 143–159.

Repo, Katja (2010) Families, Work and Homecare. Assessing Finnish Child Home Care Allowance. Barn, 43–61.

Repo K (2010) Lasten kotihoidon tuki: monisyinen perhepoliittinen etuus. Sosiaalitieto 11/2010, 7.

Repo K (2010) Sukupuolittunut talous. Kirja-arvio teoksesta M-L. Halko, A. Mikkola, O-P. Ruuskanen (2010) (toim.) Naiset, miehet ja talous. Gaudeamus: Helsinki, Tieteessä tapahtuu 2010, 57–58

Romppainen K, Jähi R, Saloniemi A, Virtanen P (2010). Encounters with unemployment in occupational health care: Nurses’ constructions of clients without work. Social Science & Medicine, 70(4), 605-608.

Saloniemi A & Salminen S (2010) Do Fixed-Term Workers Have a Higher Injury Rate? Safety Science, 48(6), 693-697.

Salminen S & Saloniemi A (2010) Fixed-Term Work and Violence at Work. International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 6(3) 323–328.

Sipilä J, Repo K, Rissanen T(2010) (Eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar.

Sipilä J, Repo K, Rissanen T, Viitasalo N (2010) Cash-for-Childcare: Unnecessary Traditionalism or a Contemporary Necessity? In J. Sipilä, K. Repo, T. Rissanen (Eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 21–45.

Sipilä J, Repo K, Rissanen T, Viitasalo N (2010) Introduction. In J. Sipilä, K. Repo, T.Rissanen (Eds.) Cash-for-Childcare: The Consequences for Caring Mothers. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 1–5.