Esittely

Tilallisen sosialisaation ja ympäristökansalaisuuden tutkijakollektiivi (SPECS) on monitieteinen tutkimusympäristö, jonka piirissä toimivat tutkijat jakavat kiinnostuksen erilaisiin elinympäristöihin kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmista. Tutkimme ihmisen toimijuuden kehittymistä ylipaikallisesti ja ylikansallisesti verkottuneessa maailmassa. Inhimillisen ympäristösuhteen kontekstuaalisen tarkastelun kautta haastamme vakiintuneita dikotomioita, kuten ihminen-ympäristö, luonto-kulttuuri ja ekologinen-rakennettu. Ajankohtaiset ympäristöhaasteet ja niiihin vastaaminen muodollisen ja epämuodollisen kasvatuksen ja koulutuksen keinoin motivoivat pitkäjänteistä työtämme. Toimimme sekä kansallisen että kansainvälisen tutkimuksen piirissä, yhteistyössä muiden Tampereen yliopiston tutkimusryhmien kanssa (erityisesti tilapolitikan, globaali- ja kulttuurikasvatuksen, ympäristöalojen, kestävän kehityksen tutkimus). Tutkimustyöhömme kuuluu kiinteästi yhteiskunnallinen vuorovaikutus sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa, jota toteutamme myös osana erilaisia opetuskokonaisuuksia.

Tutkimuksen teemoja

Nainen seisoo hakatuista puista tehdyn pinon vieressä. Yhden puun rungossa lukee "energia".

 • Kontekstuaalinen subjektin rakentuminen ja inhimillisen toimijuuden kehittyminen suhteellisessa maailmassa, jota määrittävät ylikansalliset ja -paikalliset kytkökset ja katkokset
 • Inhimillistä toimijuutta ehdollistavat ja mahdollistavat kulttuurivälitteiset ympäristösuhteet, mukaan lukien luonnon- ja kulttuuriympäristösuhteet
 • Aloitteellinen ja vastavuoroinen ympäristökansalaisuus kulttuurivälitteisten ympäristösuhteiden ja poliittisen yhteiskunnan ehdollistamana ja mahdollistamana toimijuutena
 • Tilallinen sosialisaatio ja ympäristötoimijuus ilmastonmuutoksen ja luontokadon ajassa
 • Eletty ympäristökansalaisuus, sisältäen kansalaisaseman, kansalaisuuden käytäntöjen ja kansalaisuuden tekojen näkökulmat
 • Ympäristökansalaisuuden suhteelliset mittakaavat: keho, koti, paikallisyhteisö, kaupunkiseutu, valtio, Pohjoismaat, Eurooppa, maailma yhteen kietoutuvina elämisen tiloina
 • Jaettu ympäristövastuu julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä kansalaisten välillä, huomioiden kansalaiset ryhminä ja yksilöinä
 • Yksilökeskeisen kuluttajuus-näkökulman haastaminen ympäristökansalaisuuden määrittäjänä, tunnistaen kansalaisten monet roolit yhteiskunnassa (esim. työ, koulutus, hoivainstituutiot, perhe, terveys- ja hyvinvointipalvelut, liikenne, asuminen, maankäyttö, järjestötoiminta ja aktivismi, harrastukset ja vapaa-ajantoiminta, sosiaalisen median verkostot ja yhteisöt, turismi kansalaisuuden konteksteina)
 •  Ilmastonmuutos ja luontokato suhteessa kansainväliseen muuttoliikkeeseen, pakotettuun siirtymiseen, turvapaikanhakemiseen ja pakolaisuuteen
 • Ympäristöhallinto vs. humanitaarinen rajanhallinta
 • Metsä ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden kriittisenä tapauksena

CCC-CATAPULT-tutkimushankkeen nuorten ryhmä piknikillä Tampereen koskipuistossa.