Tutkimusaineistojen avaamiseen liittyviä riskejä kartoitetaan

Tutkimusaineistojen tulee olla avoimen tieteen periaatteiden mukaisesti niin avoimia kuin mahdollista ja niin suojattuja kuin välttämätöntä. Avoimuuden kehitykseen liittyy kuitenkin myös riskejä, joita Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) koordinoima asiantuntijaryhmä on ryhtynyt kartoittamaan. Kolmessa vaiheessa toteutettavan työn tavoitteena on tunnistaa keskeisimmät riskit ja arvioida, miten niiden toteutumisen todennäköisyyttä voitaisiin pienentää.

Alkuvuodesta 2022 pidetyissä työpajoissa kartoitettiin riskejä, jotka jäsennettiin seitsemään osa-alueeseen. Osa-alueiden yhteydessä annetut esimerkit perustuvat työpajojen muistiinpanoihin.

  1. Resurssit – taloudelliset ja aika

Esimerkki: Aineiston dokumentointi voi olla työlästä erityisesti silloin, jos sitä ei ole alettu tehdä systemaattisesti jo alusta alkaen. Aineiston kuvaileminen uudelleenkäytön edellyttämällä tarkkuudella jälkikäteen jää todennäköisesti tekemättä.

  1. Tutkimuskulttuuri (tahtotila)

Esimerkki 1. Eri tieteenaloilla on erilaiset lähtökohdat ja mahdollisuudet avoimuuteen. Tämä näkyy niin tutkijoiden motivaatiossa kuin osaamisessakin.

Esimerkki 2. Jos tiedeyhteisön sisällä ei ole painetta laadukkaan metadatan tuotantoon, siihen todennäköisesti ei panosteta.

  1. Meritoituminen ja kannustimet

Esimerkki 1. Avoimuuden edistämiseksi ja motivoimiseksi tarvitaan vaatimusten lisäksi kannustimia. Kannattaako esimerkiksi laadukkaan metadatan tuottamiseen panostaa, jos siitä saatava konkreettinen hyöty jää vähäiseksi ja on pahimmillaan pois tutkimustyöstä?

Esimerkki 2. Avoimen tutkimusaineiston tekijyys tulee määritellä tutkimusjulkaisuja vastaavalla tavalla. Muuten viittauksilla ansaittava krediitti jää tutkijalta saamatta.

  1. Teknologia / infrastruktuuri – saavutettavuus, luotettavuus

Esimerkki 1. Pysyvien tunnisteiden (kuten DOI tai URN) käyttö ei sekään ole aina ongelmatonta, sillä samalle aineistokokonaisuudelle voi muodostua useita tunnuksia eri palveluissa.

Esimerkki 2. Tallennusratkaisut eivät aina vastaa tutkijoiden tarpeita. Tallennustila voi olla sinänsä tietoturvallinen, mutta voi käytettävyyden ja muiden teknisten rajoitteiden vuoksi jäädä hyödyntämättä.

  1. Sääntely – lainsäädäntö, kansalliset linjaukset, organisaatioiden politiikat, muut ohjaavat dokumentit

Esimerkki: Tietosuojaan liittyvä sääntely aiheuttaa ylivarovaisuutta tutkijoiden keskuudessa. Anonyymejäkään aineistoja ei uskalleta avata, koska pelätään mahdollisia tietosuojaloukkauksia. Hämmennystä herättää myös tulkinnat siitä, missä menee pseudonyymin ja anonyymin aineiston raja.

  1. Sidosryhmät – yritysyhteistyö, päättäjät, yhteiskunta (ne joiden kanssa tutkittua tietoa tuotetaan ja ne jotka sitä käyttävät)

Esimerkki: Tutkimusrahoittajilla, yhteistyökumppaneilla ja tutkimukseen osallistujilla voi olla erilaisia odotuksia kerätyn aineiston jatkokäytölle. Olennaista on muistaa, että kaikkea ei tarvitse avata, eikä aineistoa tarvitse ajatella vain joko avoimeksi tai suljetuksi. Avoimuutta on eri asteista ja arkistoidun aineiston jatkokäytön voi rajata esimerkiksi vain luvanvaraiseen tutkimuskäyttöön.

  1. Palvelut ja osaaminen

Esimerkki 1. Riskinä on luottamuksellisia tietoja sisältävää aineistoja ei tunnisteta aineiston käsittelyn ja avaamisen yhteydessä.

Esimerkki 2. Tukipalveluissa ei tunneta tieteenalakohtaisia palveluita, eikä niiden käyttöä tueta.

Esimerkki 3. Tukipalvelut voivat olla talon sisällä hajallaan, minkä seurauksena tutkijan tarvitsemaa palvelua ei löydetä.

Seuraavaksi tarkoituksena on tunnistaa jaottelun pohjalta tärkeimmät riskit ja miettiä, miten valmistautua riskien mahdolliseen toteutumiseen.

Lisätietoja riskityöstä ja siihen osallistumisesta saat avointiede.fi -sivustolta