Maahanmuuttajanuorten kokemuksia kielenoppimisesta Suomessa

Raisa Harju-Autti kollegoineen selvitti neljän varhaisteini-iässä maahan muuttaneen monikielisen nuoren kokemuksia koulun opetuskielen (tässä suomen) oppimisesta ja suomen kielen roolista heidän kielirepertuaareissaan. Vuosina 2017 ja 2019 haastatellut nuoret olivat muuttaneet Suomeen vuonna 2012. Yhden lukuvuoden mittaisen perusopetukseen valmistavan opetuksen jälkeen he olivat siirtyneet yleisopetukseen perusopetuksen vuosiluokille 7–9.  Yläkoulussa he osallistuivat suomi toisena kielenä (S2) -opetuksen lisäksi kielellisesti tuettuun opetukseen, jossa suomea ja eri oppiaineiden sisältöä opiskeltiin samanaikaisesti. Kielellisesti tuettu opetus oli erikseen resursoitu kielipedagoginen tukimuoto, jota hyödynnettiin erityisesti reaaliaineissa, matemaattisissa aineissa ja englannin kielessä.

Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat, että kielellisesti tuetussa opetuksessa he olivat saaneet mahdollisuuksia vahvistaa taitojaan kannustavassa ilmapiirissä. Pienessä opetusryhmässä oppilaiden oli turvallista kysyä heitä askarruttamaan jääneitä asioita. Jo entuudestaan useita kieliä osanneet oppilaat kokivat suomen oppimisen välttämättömäksi, mikäli he aikovat jäädä Suomeen, mutta myös englannin osaamista pidettiin tärkeänä tulevaisuuden kannalta.

Koulun opetuskielen oppimisen tueksi olisikin kehitettävä monikielisyyttä huomioivia kielipedagogisen tuen muotoja, joissa koulun opetuskieltä ja oppiainesisältöjä opiskellaan samanaikaisesti.

Julkaistu tutkimus on osa Raisa Harju-Auttin väitöskirjatutkimusta, jossa tarkastellaan kielellisesti tuettua opetusta koulun opetuskieltä opettelevien oppilaiden kielipedagogisena tukena perusopetuksen vuosiluokilla 7–9.  Tutkimusartikkeli on avoimesti luettavissa täällä: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2021.1995696

 

Harju-Autti, R., Mäkinen, M. & Rättyä, K. (2021). ’Things should be explained so that the students understand them’: adolescent immigrant students’ perspectives on learning the language of schooling in Finland. (E-pub ahead of print) International Journal of Bilingual Education and Bilingualism.