Tampereella sosiaalityöstä väitelleet

 

2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1993 | 1991 | 1990

2022

Tuuli Lamponen: Kiireellisen sijoituksen päätöksenteko lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnä.

Tiina Määttä: Migrant identity orientations and sense of place and belonging reimagined via transitions through liminal spaces.

2021

Erna Törmälehto: Vanhemmat ja opettajat lasten tunnetilojen tunnistajina.

Essi Julin: Lapsiin kohdistuva väkivaltarikostutkinta: Vanhempien näkökulma.

Eeva Ekqvist: Kuntoutujien hyvinvoinnin ja toivon kokemukset sekä näkemykset tulevaisuudesta laitospäihdekuntoutuksen aikana.

Arttu Salo: Naama ruttuun muualla, kotona kohtuudella: Isen alkoholinkäytön kulttuurinen moraalikoodisto ja isille sallitut alkoholinkäytön tavat.

2020

Johanna Ranta: Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta 

Suvi Holmberg: Arki ei pysähdy. Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa

2019

Päivi Heimonen: Järjestöt, muutos ja johtajuus: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnan ja johtajuuden rakentuminen yhteiskunnallisten muutosten keskellä

Susanna Palomäki: Asiakkaan kokemukset hoidosta ja kohtelusta erikoissairaanhoidossa.

2018

Outi Kauko: Lasten yksinäisyys perhesiirtymissä: Lasten merkityksenantoa tutkimassa.

Fon, Courage Bobong: Young people’s views on child abuse in Cameroon.

Myumbo Ludovick Jacob: In Search of a Better Life – Lived Experiences of Young Women Who Trade Sex for Livehoods in Urban Tanzania.

2017

Opoku Regina: Gendered Violence – Patterns and Causes of Women-to-women Violence in the Lake Zone Regions of Tanzania, East Africa.

Vierula Tarja:  Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta

2016

Shimmei Masaya (2016) Coordinating Eldercare in the Community – Care management as a mode to implement welfare mix in Japan.

2015

Enroos Rosi: Vankila, vanhemuus ja lapsi: Näkökulmia perhekäytäntöihin.

Günther Kirsi: Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta.

Haahtela Riikka:  Asiakkuuksien rakentuminen asunnottomille suunnatussa naistyössä.

Järvinen Minna-Kaisa: Asiakas-työntekijäsuhde rikosseuraamusalalla: Dialoginen arviointi tiedontuotannon tapana.

2014

Räsänen Jenni-Mari:  Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus.

Saario Sirpa: Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and  Service Purchasing Agreements.

2013

Korkiamäki Riikka: Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa.

Aukee Ranja: Vanhasta uuteen sosiaalilääketieteeseen – suomalaisen sosiaalilääketieteen muotoutuminen 1800-luvun lopulta vuosituhannen vaihteeseen.

2012

Metteri Anna: Hyvinvointivaltion lupaukset, kohtuuttomat tapaukset ja sosiaalityö.

Rautniemi Lasse: Yhdyskuntapalvelu kansalaisyhteiskunnan ja valtion rajamailla: Teoreettis-empiirinen tutkimus.

Eronen Tuija: Lastenkoti osana elämäntarinaa – narratiivinen tutkimus lastenkodissa asuneiden kertomuksista.

2011

Helavirta Susanna: Lapset hyvinvointitiedon tuottajina.

Vaininen Satu: Sosiaalityöntekijät sosiaalisen ammattilaisina: Sosiaalityöntekijöiden ja yhteistyökumppanien käsitykset sosiaalityöntekijöiden ammatillisesta toiminnasta 2000-luvun alussa.

Järnström, Sanna: ”En tiedä mitä ne ajattelee mun kohtalokseni” Etnografinen tutkimus asiakkuudesta ja asiakaslähtöisyydestä geriatrisessa sairaalassa.

Välimaa, Outi: Kategoriat ongelman selontekoina: Pitkäaikaistyöttömyydestä neuvotteleminen ja sen rakentuminen haastattelupuheessa.

2010

Marrengula, Miguel L.: Addressing Socio-Cultural Animation as Community Based Social Work with Street Children in Maputo, Mozambique.

Ranta-Tyrkkö, Satu: At the Intersection of Theatre and Social Work in Orissa, India: Natya Chetana and Its Theatre.

Kuusisto, Katja: Kolme reittiä alkoholismista toipumiseen – tutkimus muutoksesta hoidon ja vertaistuen avulla sekä ilman professionaalista hoitoa.

2009

Laakso, Riitta: Arjen rutiinit ja yllätykset – etnografia lastenkotityöstä.

Autonen-Vaaraniemi, Leena: Eronneiden miesten kodit ja kotikäytännöt.

Krok, Suvi: Hyviä äitejä ja arjen pärjääjiä – yksinhuoltajia marginaalissa.

2008

Mäkinen, Arja: Oikeesti aikuiset. Puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta.

Korpinen, Johanna: Istuntoja institutionaalisen katseen alla: lastensuojelun suulliset käsittelyt hallinto-oikeudessa.

Valokivi, Heli: Kansalainen asiakkaana. Tutkimus vanhusten ja lainrikkojien osallisuudesta, oikeuksista ja velvollisuuksista.

2007

Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö,yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen – Kannabisaktivistien näkökulma.

2006

Kivipelto, Minna: Sosiaalityön kriittinen arviointi. Sosiaalityön kriittisen arvioinnin perustelut, teoriat ja menetelmät

Raitakari, Suvi: Neuvottelut ja merkinnät minuuksista – vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus nuorten tukiasumisyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa.

Kulmala, Anna: Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta.

Ruisniemi, Arja: Minäkuvan muutos päihderiippuvuudesta toipumisessa. Tutkimus yhteisöllisestä päihdekuntoutuksesta.

2005

Eskonen, Inkeri: Perheväkivalta lasten kertomana. Miten ja mitä lapset kertovat terapeuttisissa ryhmissä perheväkivallasta?

Keskinen, Suvi: Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat. Sukupuoli, valta ja kielelliset käytännöt.

Vanhala, Anni: Paikka ja asiakkuus. Etnografia naisten Asuntolasta.

2004

Sipilä-Lähdekorpi, Pirkko: ”Hirveesti tekijänsä näköistä”: Koulukuraattorin työ peruskoulun yläluokilla.

Clarke, Kris: Access and Belonging in the Age of Viral Epidemic: Constructing Migrants Living with HIV/AIDS in the Finnish Welfare State.

Kauppinen-Perttula, Ulla Maija: Kutsumus, palvelustyö, jaksaminen: sisaret Oriveden leprasairaalassa 1904-1953.

2003

Jokiranta, Harri: Se on miehen elämää: maaseudulla asuvia miehiä elämäänsä kertomassa.

2002

Strömpl, Judit: The K. School: residential management of troublesome girls in transition-time Estonia.

2001

Toikko, Timo: Sosiaalityön amerikkalainen oppi: yhdysvaltalainen casework ja sen sovellus suomalaiseen tapauskohtaiseen sosiaalityöhön.

Ritala-Koskinen, Aino: Mikä on lapsen perhe?: tulkintoja lasten uusperhesuhteista.

1999

Cavén, Outi: Sujutusta ja pyörityst : tutkimus byrokratian merkityksistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastyössä.

Lin, Ka: Confucian welfare cluster: a cultural interpretation of social welfare.

Roivainen, Irene: Sokeripala metsän keskellä: lähiö sanomalahden konstruktiona.

1998

Forsberg, Hannele: Perheen ja lapsen tähden: etnografia kahdesta lastensuojelun asiantuntijakulttuurista.

1997

Kröger, Teppo: Hyvinvointikunnan aika: kunta hyvinvointivaltion sosiaalipalvelujen rakentajana

Rostila, Ilmari: Keskustelu sosiaaliluukulla: sosiaalityön arki sosiaalitoimiston toimeentulokeskusteluissa.

1996

Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi: Merkitykset ja vuorovaikutus: poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta.

Rauhala, Pirkko-Liisa: Miten sosiaalipalvelut ovat tulleet osaksi suomalaista sosiaaliturvaa?

1993

Pösö, Tarja: Kolme koulukotia: tutkimus tyttöjen ja poikien poikkeavuuden määrittelykäytännöistä koulukotihoidossa.

1991

Mäntysaari, Mikko: Sosiaalibyrokratia asiakkaiden valvojana: byrokratiatyö, sosiaalinen kontrolli ja tarpeitten sääntely sosiaalitoimistoissa.