Tutkimusryhmät

Lapset, perheet ja lastensuojelu -tutkimusryhmä

Ryhmän tutkimusta luonnehtii instituutiolähtöisyys ja ilmiölähtöisyys, jotka leikkaavat toisiaan. Yhtäältä tutkitaan lastensuojelua yhteiskunnallisena instituutiona, asiantuntijatyönä ja elettyinä kokemuksina. Ilmiölähtöisyys puolestaan kohdistuu sosiaalityötä haastavien perhe- ja läheissuhteiden muutosten, siirtymien, haavoittavuuksien ja näiden yhteiskunnallisen sääntelyn tutkimukseen.

MARGI-tutkimusryhmä

Tutkimus kohdistuu institutionaalisiin käytäntöihin ja vuorovaikutukseen aikuisasiakkaiden hyvinvointipalvelujen marginaaleissa. Tarkastelussa ovat aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön, mielenterveys- ja päihdetyön sekä asunnottomuustyön arjen kohtaamiset ja tekemisen tavat sekä näihin liittyen  yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, kasautuvan huono-osaisuuden ja köyhyyden kysymykset.

TreAdd-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän (TreAdd; Research Group on Treatment and Addiction) tutkimuksen fokuksessa ovat erilaiset riippuvuudet, niiden hoito ja hoidon vaikuttavuus. Näkökulma rajautuu vaihdellen joko riippuvuusongelmaiseen asiakkaaseen, ammattilaiseen, hoidon prosessiin tai näiden erilaisiin yhdistelmiin.

Vanhuuden tutkimuksen tutkimusryhmä

Tutkimme vanhuuden elämänvaihetta ja gerontologista sosiaalityötä yhtäältä haurauden ja toisaalta vahvuuden näkökulmista. Tutkimuksen kohteena ovat esimerkiksi vanhusten pitkäaikaishoitoon ja /tai omaishoitajuuteen liittyvät juridiset ja sosiaaliset kysymykset vanhusten, omaisten ja sote-alan ammattilaisten näkökulmista. Tutkimusteemojen keskiössä ovat vanhusten itsemääräämisoikeus ja monimuotoiset eettiset kysymykset. Parhaillaan tutkimme vanhusten pitkäaikaishoitoa korona-aikana (WELGO-hanke).

PRAKSIS-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmän kuvausta uudistetaan.

SARJIS-tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä etsii keinoja kehittää oikeudellisia asiakirjoja saavutettavampaan suuntaan ja selvittää, voiko asiakirjojen visualisoinnilla edistää tiedon saavutettavuutta. Yksi mahdollisuus visualisoida asiakirjoja on kääntää ne sarjakuvaksi, kuvaa ja sanallista tekstiä yhdistävään muotoon.

Sosiaalityön koulutuksen ja pedagogisen tutkimuksen tutkimusryhmä

Pedagoginen tutkimus sosiaalityössä keskittyy yliopistollisen koulutuksen ja siinä käytettävien menetelmien, verkko-opetuksen ja opetuksen arvioinnin tutkimiseen ja kehittämiseen. Keskeisellä sijalla ovat opetuksen vaikuttavuuden ja kehittämisen kysymykset sosiaalityössä ja yliopisto-opetuksessa sekä pedagogisten lähtökohtien kriittinen reflektio.

HYPO-tutkimusryhmä

Monitieteinen Hyvinvoinnintutkimus Porissa -tutkimusryhmä (HYPO) tutkii yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta sosiaalipoliittisista, sosiologisista ja sosiaalityön näkökulmista seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla: hyvinvoinnin rakenteet, eletty ja koettu hyvinvointi, hyvinvointi käsitteenä. Ryhmän tutkimukset kohdistuvat erityisesti siihen, millaisia ovat hyvinvoinnin lähteet ja hyvinvointia tuottavat mekanismit paikallisesti haastavissa olosuhteissa.