MARGI-tutkimusryhmä

Institutionaaliset käytännöt ja vuorovaikutus hyvinvointipalvelujen marginaaleissa

MARGI-tutkimusryhmä

Sosiaalityön tutkijoista koostuva MARGI-tutkimusryhmä paneutuu aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä asunnottomuustyöhön. Kyse on hyvinvointipalvelujen marginaaleissa tehtävästä työstä siinä mielessä, että palvelut on suunnattu vaikeissa elämäntilanteissa oleville ja haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille. Tutkimustyömme liittyy siten yhteiskunnallisen eriarvoisuuden, kasautuvan huono-osaisuuden ja köyhyyden kysymyksiin. Viimeaikaisen tutkimuksemme fokuksessa ovat olleet asunnottomuus ja sen ratkaisemiseksi kehitetty Asunto ensin -periaate, vastuullistaminen mielenterveys- ja päihdetyössä sekä viimeisimpänä kotona tehtävä kuntouttava mielenterveys- ja päihdetyö (ks. projektit).

Tutkimuksissamme lähdemme liikkeelle ruohonjuuritasolla tapahtuvista asiakkaiden ja työntekijöiden arkisista kohtaamisista, jotka voivat olla kasvokkaisia, verkkovälitteisiä tai tekstuaalisia. Aineistoina käytämme tallenteita aidoista asiakas- ja kokoustilanteista, haastatteluja, havaintopäiväkirjoja sekä asiakastyöstä kirjattuja dokumentteja. Ruohojuuritason arkisia tapahtumia erittelemme paitsi tässä ja nyt tapahtuvan vuorovaikutuksen myös siihen kietoutuvien institutionaalisten käytäntöjen ja laajempien yhteiskuntapoliittisten linjausten näkökulmista.

Metodologisesti kiinnitymme sosiaalisen konstruktionismiin ja etnometodologiaan sekä näihin pohjautuviin diskurssianalyysin, kategoria-analyysin ja tekstianalyysiin menetelmiin, joita olemme myös kehittäneet sosiaalityön tutkimuksissamme. Aineistojen analyysiä teemme osin yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa erilaisissa työpajoissa, jotta tutkimus palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla käytäntöjen kehittämistä. Tutkimusryhmän tärkein kansainvälinen verkosto on DANASWAC (Discourse and narrative approaches to social work and counselling) ja sen vuosittaiset seminaarit ja yhteiset hankkeet.