Julkaisut

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 1999 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991

2024

Hekkala, Marja & Raitakari, Suvi (2024) Vallankäyttö koronakriisissä yhteiskunnan marginaaleista katsottuna [The use of power during Corona crisis, viewed from the margins of society]. Alusta! New Social Research at Tampere University, 23.1.2024.

Kantsila-Korhonen, Heidi (2024) Aikuissosiaalityön saavutettavuus hyvinvointialuesiirtymässä: Sosiaalijohdon näkökulma [Accessibility of adult social work in the wellbeing services counties: The perspective of the management of social services]. Master’s thesis in Social Work, University of Lapland.

Raitakari, Suvi & Karsio, Jenni (2024) Sosiaalityön tieteenalaa rakentamassa [Building the field of social work science]. Janus Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön tutkimuksen aikakauslehti 32(1), 106–108.

Rautniemi, Lasse & Raitakari, Suvi (2024) Strategioiden on vaikea tavoittaa sosiaalityön käytäntöjä [It is difficult for strategies to reach social work practices]. Column 1/2024. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

2023

Harrikari, Timo & Raitakari, Suvi & Kivipelto, Minna & Hekkala, Marja (2023) Johdanto: Kriisiyhteiskunnan ihmisen arki ja sosiaalityö [Introduction:  Every day life and social work in crisis society]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 5–30.

Hekkala, Marja (2023) Sosiaalityön tutkijan toivo kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [The hope of a social work researcher in crises and exceptional circumstances]. Column 1/2023. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Hekkala, Marja (2023) Toipumisesta ja yhteyksien löytämisestä [About recovery and finding connections]. Blogiteksti, Toivo-verkkomedia. Julkaistu 18.9.2023.

Hekkala, Marja (2023) Tunnustava etnografia yhteiskunnan marginaalissa: Tutkimusmenetelmälliset ratkaisut koronapandemiassa [Recognitive ethnography at the margins of society: methodic solutions in the COVID-19 pandemic]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 20–50.

Hekkala, Marja & Makkonen, Iida & Saraketo, Katja (2023) Osallisuustyön osaaminen kynnyksettömässä päihde- ja asunnottomuustyössä [Expertise of social inclusion work in threshold-free support work with people using intoxicants and/or experiencing homelessness]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 333–367.

Hekkala, Marja & Pekkarinen, Anna (2023) Mielenterveys- ja päihdepalveluiden saavutettavuus on ollut heikkoa jo pitkään [The accessibility of mental health and substance use services has been poor for a long time]. Lukijalta, Aamulehti 16.12.2023.

Hekkala, Marja & Raitakari, Suvi (eds.) (2023) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto.

Hekkala, Marja & Raitakari, Suvi & Eronen, Jenni & Granfelt, Riitta & Grönlund, Henrietta & Heino, Eveliina & Hokkanen, Joni & Huotari, Rosa & Ilmoniemi, Mikko & Judén, Tii & Kainulainen, Sakari & Kara, Hanna & Kivipelto, Minna & Ranta, Johanna & Rusi, Leena & Tuomi, Riikka & Vasara, Paula & Wiens, Varpu & Zitting, Joakim (2023) Sosiaalisesti kestävä hyvinvointiyhteiskunta kriiseissä [Socially sustainable welfare society in crises]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 324–335.

Holmberg, Suvi & Jones, Marjaana & Vihervuori, Sari & Harju, Eeva (2023) Järjestötoimijat ja syöpään sairastuneen psykososiaalinen tuki ja kuntoutus: Vastuut ja rajat erikoissairaanhoidossa [Organizational actors and psychosocial support and rehabilitation of cancer patients: Responsibilities and boundaries in secondary care]. Kuntoutus 46(2), 21–32.

Ilmoniemi, Mikko (2023) Kodittomuus pitkittyneenä ontologisen turvallisuuden kriisinä [Homelessness as a prolonged crisis of ontological security]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 32–60.

Ilmoniemi, Mikko (2023) Recognitional Relations and Autonomy-Related Vulnerabilities in a Temporary Accommodation Service for Homeless People. Housing, Theory and Society. Published Online 22 November 2023. https://doi.org/10.1080/14036096.2023.2282634

Ilmoniemi, Mikko (2023) Yhdenvertaisuuden jännitteet asunnottomien ihmisten tilapäismajoituksessa: Koronapandemian aikana voimistuva erivertaisuus [Frictions of equality in a temporary accommodation service for homeless people: Increasing inequality during the COVID-19 pandemic]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 126–151.

Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Ilmoniemi, Mikko & Mäki, Jenni (2023) Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa [Displaced people: Losing one’s home place and attaching to a new one in the process of gentrification]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 61–91.

Kivipelto, Minna & Hekkala, Marja & Raitakari, Suvi & Harrikari, Timo (2023) Epilogi [Epiloque]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 370–379.

Mäki, Jenni & Kuoppakangas, Päivikki & Juhila, Kirsi & Ranta, Johanna & Karjalainen, Rosa (2023) ”Et se oli hyvin poikkeuksellinen paikka asua”: Purettavasta asuinyhteisöistä uusiin koteihin [”It was a very extraordinary place to live”: From a demolished housing community to new homes]. Tampere: Tampere University.

Niemi, Veera (2023) Asunnottomuus, sosiaalitieteet ja systemaattiset kirjallisuuskatsaukset: Tutkimustiedon ja käytännön työn välisen suhteen realiteetteja paikantamassa [Homelessness, social sciences and systematic literature reviews: Locating the realities of the relationship between research-based knowledge and social work practices]. Sosiaalityön tutkimuksen seuran kuukauden kolumni.

Niemi, Veera & Juhila, Kirsi & Perälä, Riikka & Kuoppakangas, Päivikki (2023) Kun julkinen sektori sekä antaa (koti)paikan että siirtää siltä pois: Asunnottomuuden ja kaupunkikehityksen monisuuntainen suhde tapaustutkimuksen valossa [When the public sector first provides a place, and then displaces from it: A case study on the multifaceted relationship between homelessness and urban renewal]. In Eveliina Heino, Hanna Kara & Jenni Simola (eds.) Sosiaalityö ja moninaisuus [Social work and diversity]. Tutkiva sosiaalityö 2023. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 97–108.

Perälä, Riikka & Niemi, Veera & Mäki, Jenni & Ilmoniemi, Mikko (2023) Displacement and inequality: An Analysis of the negative consequences of displacement at society’s margins. Nordic Welfare Research 8(2), 152–164.

Raitakari, Suvi (2023) Yhteiskunnan marginaaliin sijoittuvien palveluiden saavutettavuus koronan aikana asumispalveluiden työntekijöiden kertomana [The accessibility of services located at the margins of society during COVID-19 –  As told by the workers  of housing services]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 177–200.

Raitakari, Suvi & Harrikari, Timo & Hekkala, Marja & Kivipelto, Minna (eds.) (2023) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi.

Raitakari, Suvi & Hekkala, Marja (2023) Aluksi: Koronapandemia yhteiskunnan marginaalista katsottuna [COVID-19 from the perspective of the margins of society]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 7–18.

Raitakari, Suvi & Sapir, Henna & Saario, Sirpa (2023) Ihmisoikeuksien toteutuminen ja moninaisuuden huomiointi edellyttävät aikuissosiaalityöltä saavutettavuutta [The fulfillment of human rights and the consideration of diversity require adult social work to be accessible]. In Eveliina Heino & Hanna Kara & Jenni Simola (eds.) Sosiaalityö ja moninaisuus [Social work and diversity]. Tutkiva sosiaalityö 2023. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 72–83.

Raitakari, Suvi & Takala, Henna (2023) Asunnottomuutta kokeneet aikuiset ja asunnottomuustyö COVID-19-tutkimuksen kohteena [Adults experiencing homelessness and work among them as a subject of a COVID-19 research]. In Suvi Raitakari & Timo Harrikari & Marja Hekkala & Minna Kivipelto (eds.) Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa [Social work in crises and exceptional circumstances]. Jyväskylä: SoPhi, 301–332.

Ranta, Johanna (2023) Koronapandemia, kohtaamispaikka ja vuorovaikutus: Kuvauksia jalkautuvasta päihdetyöstä pandemiaolosuhteissa kaduilla, kodeissa ja pimeässä verkossa [COVID-19, meeting place and interaction: Descriptions on street-, home- and dark web-based substance use work in the pandemic conditions]. In Marja Hekkala & Suvi Raitakari (eds.) Osallisuutta ja osattomuutta yhteiskunnan marginaaleissa: Muuntuvat palvelut ja hyvinvointi koronapandemiassa [Social inclusion and scarcity at the margins of society: Transforming services and well-being in the COVID-19 pandemic]. Tampere: Tampereen yliopisto, 100–125.

Ranta, Johanna & Kaskela, Teemu & Nurmi, Juha & Ruokolainen, Teemu (2023) Haittoja vähentävä päihdetyö Tor-verkossa: Analyysi autonomiaa kunnioittavista neuvontakohtaamisista [Harm reduction work in the Tor network: Analysis of autonomy-respecting counselling encounters]. Yhteiskuntapolitiikka 88 (5–6), 487–499.

Ranta, Johanna & Perälä, Riikka (2023) Haittoja vähentävä lähestymistapa turvaa kokonaisvaltaista huolenpitoa Asunto ensin -työssä [Harm reduction approach ensures comprehensive care in Housing First practices]. Asunto ensin Verkostokehittäjät, Vieraskynä 17.3.2023.

Ranta, Johanna & Räsänen, Jenni-Mari & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2023) Home as a risk environment: Negotiating the boundaries of homes and social relationships in services for people using illicit drugs. International Journal of Social Welfare 32(2), 230–240.

Ranta, Johanna & Sirola, Anu & Obstbaum, Yaira & Matilainen, Riitta (2023) Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisessä tarvitaan tieteellistä tietoa [Scientific knowledge is needed in the development of substance use and addiction services]. Blog text 1/2023, Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seura.

Sippola, Lotta (2023) Tilasta paikaksi, paikasta kodiksi: Paikan ja kodin diskurssit paikastaan siirrettyjen ihmisten kertomina [From a space into place, from a place into home: Discourses of place and home produced by displaced people]. Pro gradu -tutkielma, Tampereen yliopisto.

Suoranta, Juha & Pyyhtinen, Olli & Ahoketo, Perttu & Dufva, Rosa & Havu, Sauli & Hekkala, Marja & Järvinen, Tuomas & Kaipainen, Satu & Kontio, Saara & Lepistö, Ella & Lintunen, Maija & Matilainen, Reetta & Saukkonen, Roosa & Seppälä, Milla (2023) Sociological Diaries of Students: Lived Curriculum in the Time of Disaster. In Peter Pericles Trifonas & Susan Jagger (eds.) Handbook of Curriculum Theory and Research. Springer International Handbooks of Education. Springer, Cham. 

Vanjusov, Heidi & Ranta, Johanna (2023) Päihdepalvelujen kokemuksellinen saavutettavuus [Experiential accessilibity of substance use services]. In Kimmo Nuotio, Kaarlo Simojoki & Esko Yli-Hemminki (eds.) Parempaa päihdepolitiikkaa: Rangaistuksista hoidon poluille [Better drug policy: From punishments to treatment pathways]. Helsinki: Gaudeamus, 234–255.

2022

Günther Kirsi (2022) Koti päihdetyön näyttämönä: Kotikäyntityön aloituksia ja päättämisiä ohjaavat kehykset [Home as a stage of substance abuse work: Frames that guide the beginnings and endings of home visits]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 153–180.

Günther Kirsi (2022) Liittoutumisen ja samanmielisyyden tuottaminen monitoimijaisessa jalkautuvassa aikuissosiaalityössä [Producing alignment and agreement in interprofessional interaction in adult social work]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 165–198. 

Günther Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2022)  The reported responsibilities of mental health workers and clients. Communication and Medicine 17(3), 230–242.

Haapala Maija & Hekkala Marja (2022) Sosiaalityön tutkimus tarvitsee anarkismia [Social work research needs anarchism]. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Holmberg Suvi (2022) Arki marginaalissa: Teoreettis-käsitteellinen katsaus elettyyn marginaalisuuteen [Everyday life at the margins of society: A theoretical-conceptual overview of lived marginality]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 139–162.

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2022) Kotona katkolla: Asiakkaan arki osana kotiin vietävää katkaisuhoitoa [Detoxification at home: Client’s everyday life as a part of home-based alcohol detoxification]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 285–316. 

Ilmoniemi Mikko (2022) Asunnottomuus ja koronapandemia [Homelessness and the COVID-19 pandemic]. Column 6/2022. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Jokinen Arja & Raitakari Suvi & Ranta Johanna (2022) Konstruktionistisia tulkintoja marginalisaatiosta ja aikuisten parissa tehtävästä sosiaalityöstä [Constructionist interpretations of marginalisation and social work with adults]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino. 

Jokinen Arja, Suoninen Eero & Raitakari Suvi (2022) Konstruktionistinen tutkimus sosiaalityötä ja marginaalia jäljittämässä [Constructionist research constructing social work and the margins]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 21–53.

Jokinen Arja & Raitakari Suvi & Ranta Johanna (eds.) (2022) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino. 

Juhila Kirsi (2022) Koti asiakkaan ja työntekijän kohtaamispaikkana [Home as a place of client-worker encounters]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 59–84. 

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia (2022) Subjectification, Advice Giving and Resistance in Mental Health Home Visit Interactions.  In Cecilia Hansen Löfstrand & Kerstin Jacobsson (eds.) Transforming Subjectivities: Studies in Human Malleability in Contemporary Times. London: Routledge, 88–105.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2022) Kotikäyntityön rajat ja rajattomuus mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa [Home visit work’s boundaries and limitlessness in mental health and substance abuse rehabilitation]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 123–152.  

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Ranta Johanna (2022) Housing First: Combatting Long-term Homelessness in Finland. In Caroline de La Porte, Guðný Björk Eydal, Jaakko Kauko, Daniel Nohrstedt, Paul ‘t Hart & Bent Sofus Tranøy (eds.) Successful Public Policy in the Nordic Countries: Cases, Lessons, Challenges. Oxford: Oxford University Press, 495–513. 

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Holmberg Suvi (2022) Kotiin paikantuvan tutkimuksen metodologisia lähtökohtia [Methodological premises of home-based research]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 85–119. 

Niemi Veera (2022) Ajantasaisen empiirisen tutkimustiedon seuraaminen lastensuojelun arjessa. Janus 30(2), 189–200.

Niemi Veera (2022) Missä pysyä, kun kotia ei ole? [Where to stay when there is no home?] Yhteiskuntapolitiikka 87(1), 114–116.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2022) Johdanto: Koti hyvinvointityön ja haavoittuvuuden kohtaamisen ympäristönä [Home as a place to encounter vulnerability and carry out welfare work]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 7–22. 

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (eds.) (2022) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press. 

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2022) Kotikäänteen ja kotiympäristössä tehtävän hyvinvointityön kompleksisuus [Complexities of home turn and home-based welfare work]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 410–422. 

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Vuorinen Ilkka (2022) Neuvottelut toimijuudesta aikuissosiaalityön asiakkaiden kotikäynneillä: Selontekoja ja vastarintaa [Negotiating agency in adult social work’s home visits: Accounts and resistance]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 317–346. 

Raitakari Suvi & Hekkala Marja & Ilmoniemi Mikko (2022) Suostutteleva ja tuottava valta aikuiskansalaista koskevassa koronapandemian kriisiviestinnässä [Persuasive and productive power in Covid-19 crisis communication]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 343–384.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2022) Kotikäänne: Hyvinvointipalveluiden ja -työn muutos [Home turn: Transformation of welfare services and welfare work]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 25–58 

Raitakari Suvi & Takala Henna & Saario Sirpa (2022) Riskit ja luottamus syrjäseudun aikuissosiaalityön kotikäynneillä [Risks and trust in adult social work’s home visits in rural areas]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 248–282. 

Ranta Johanna (2022) Monipaikkainen auttamistyö luo mahdollisuuksia huumeita käyttävien ihmisten tavoittamiselle ja kohtaamiselle [Multi-placed welfare work creates opportunities to reach and encounter people using drugs]. Column 3/2022. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta Johanna & Kuusisto Katja (2022) Julkinen keskustelu suomalaisen päihdepalvelujärjestelmän puutteista: Analyysi mielipidekirjoitusten retoriikasta vuosina 2019–2021 [Public debate on the shortcomings of the Finnish substance use services: Analysis of the rhetoric of opinion pieces in 2019–2021]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 301–342. 

Ranta Johanna & Perälä Riikka (2022) Haittojen vähentäminen ja Asunto ensin -malli huumeita käyttävien asumisen tuessa [Harm reduction and Housing First model in floating support for people using drugs]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 181–215. 

Räsänen Jenni-Mari (2022) 2020-luvun aikuissosiaalityön tietopohjaa jäsentämässä [Analysing the knowledge-base of adult social work in 2020’s]. Kirja-arvio [Book review]. Janus 3(30), 320322.

Räsänen Jenni-Mari (2022) Kotiin kietoutuva tiedon keruu aikuissosiaalityössä [Gathering information in clientshomes in adult social work services]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 216–247.

Räsänen Jenni-Mari & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2022) Creating a family centre by categorising clients in a steering group interaction. Qualitative Social Work. https://doi.org/10.1177/14733250221147027

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2022) Aikuissosiaalityön vastuut asumisen turvaajana perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen [The responsibilities of adult social work on the safeguarding of clients housing after the transition of basic income support to Kela]. In Arja Jokinen, Suvi Raitakari & Johanna Ranta (eds.) Sosiaalityö yhteiskunnan marginaaleissa: Konstruktionistisia jäsennyksiä [Social work at the margins of society: Constructionist perspectives]. Tampere: Vastapaino, 199–231. 

Sorsa Minna & Hopia Hanna & Heino-Tolonen Tarja & Raitakari Suvi (2022) Lapsiperheiden psykososiaalinen tuki Suomessa [Psychosocial Support for Families with Children in Finland]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 59(1), 34–54.

Syrjälä Jenna (2022) Asumispalveluihin kuulumisen tunne asunnottomien kerronnassa [Sense of belonging for housing services among people experiencing homelessness]. Janus 30(2), 140–156.

Syrjälä Jenna (2022) Tulevaisuuden asumispolun siirtymät tilapäisessä asumispalvelussa majoittuvien asunnottomien kerronnassa [Future housing pathways in the narration of homeless persons living in temporary accommodation]. Yhteiskuntapolitiikka 87(2), 175–185.

Tuomisto Noora & Ekqvist Eeva & Raitakari Suvi (2022) Toipumisorientaation merkityksellistyminen toivon diskursseina psyykkisesti sairastuneiden nuorten haastattelupuheessa. Janus 30(2), 107–123.

Virolainen Vera (2022) From abused to abuser, inevitably?: Female inmates accounting for identity categorizations to distance themselves from violence. Qualitative Social Work 21(1), 71–90.

2021

Günther Kirsi (2021) “Body Work” in Home-Based Substance Abuse Care. Social Inclusion 9(3), 256–264.

Günther Kirsi & Kallio Johanna (eds.) (2021) Sosiaalityö professiona [Social Work as a Profession]. Tutkiva sosiaalityö 2021 [Researching Social Work 2021]. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Hall Christopher & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2021) Deinstitutionalisation and ‘Home Turn’ Policies: Promoting or Hampering Social Inclusion? Social Inclusion 9(3), 179–189.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2021) Transforming Worker–Client Identities: From Shelters to Housing First. Social Inclusion 9(3), 214–222.

Hekkala Marja (2021) Palvelupiste: asumissosiaalisen työn, oppimisen ja tutkimuksen pienoisekosysteemi [Service point: A mini-ecosystem of housing social work, learning and research]. Column 9/2021. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Holmberg Suvi (2021) The first thought is death: a qualitative study of the presence of death in the everyday lives of people with cancer. Nordic Social Work Research 11(4), 333–345.

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2021) Koti katkaisuhoidon tilana [Home as a space for detoxification]. Janus 29(1), 54–70.

Holmberg Suvi & Räsänen Jenni-Mari (2021) From Home to Community: Reflecting Emotions Related to Mobility. Social Inclusion 9(3), 245–255.

Juhila Kirsi & Dall Tanja & Hall Christopher & Koprowska Juliet (eds.) (2021) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Raitakari Suvi (2021) Devoted work without limits? Activities and premises of home visit work at the margins of community care. International Journal of Care and Caring 5(2), 247–262.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Ranta Johanna (eds.) (2021) Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion 9(3), thematic issue.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Ranta Johanna (2021) Thematic issue editorial: Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion 9(3), 175–178.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Caswell Dorte & Dall Tanja & Wilinska Monika (2021) From a collaborative and integrated welfare policy to fronline practices. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 9–31.

Juhila Kirsi & Morriss Lisa & Raitakari Suvi (2021) Negotiating epistemic rights to knowledge concerning service users’ recent histories in mental health meetings. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 171–195.

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Banks Sarah (2021) Relational autonomy and service choices in social worker-client conversations in an outpatient clinic for people using drugs. British Journal of Social Work 15(1), 170–186. 

Kalari Tuuli & Raitakari Suvi (2021) Vuorovaikutuksen rikkoutuminen lapsen ja sosiaalityöntekijän haastattelukohtaamisessa [Disruption of interaction in an interview encounter between a child and a social worker]. Janus 29(3), 229248.

Kuusisto Katja & Evilampi Satu & Ekqvist Eeva & Juhila Kirsi (2021) Discourses of behavioural addiction, normalisation and techniques of governmentality in inpatient substance abuse treatment. Nordic Journal of Social Work Research. https://doi.org/10.1080/2156857X.2021.1950038

Lydahl Doris (2021) “Write that!” – On ethnography and care at the margins of a welfare society. Blog text. Society for Social Studies of Science.

Lydahl Doris & Hansen Löfstrand Cecilia (2021) Doing good: autonomy in the margins of welfare. Sociology of Health & Illness 42(4), 892–906.

Lydahl Doris & Holmberg Suvi & Günther Kirsi & Ranta Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits. Qualitative Research 21(4), 515–530.

Mäki Jenni (2021) Jouluksi kotiin! Vai omaan asuntoon? [Home for christmas! Or own apartment?]. Column 12/2021. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Raitakari Suvi & Ranta Johanna & Saario Sirpa (2021) Alignment and service user participation in low-threshold meetings with people using drugs. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 115–140.

Ranta Johanna (2021) Turvallinen kohtaamispaikka luo luottamusta matalan kynnyksen huumetyössä [A safe meeting place creates trust in low-threshold support work for people using drugs]. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Saario Sirpa & Hall Christopher & Lydahl Doris (2021) Engaging with Hard-To-Reach Clients: Towards the Last Resort Response by Welfare Workers. Social Inclusion 9(3), 265–275.

2020

Holmberg Suvi (2020) Arki ei pysähdy: Tutkimus elämästä rinta- ja eturauhassyövän kanssa [Daily life won’t stop: A study of life with breast and prostate cancer]. Tampereen yliopiston väitöskirjat 252. Tampere: Tampereen yliopisto.

Holmberg Suvi (2020) Syöpään sairastuminen koskettaa koko arkea ja tihkuu sen yli. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Juhila Kirsi (2020) Sosiaalityö on ajassa kiinni olevaa, monilla tasoilla toteutuvaa ihmisoikeustyötä. Kommenttipuheenvuoro. Sosnet: Sosiaalityön tiedeblogi — tutkitusti sosiaalityöstä.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2020) Too Much, Too Little, the Wrong or the Right Kind? Negotiating Homes’ Material Stuff in the Context of Substance Abuse and Mental Health Home Visiting. Home Cultures 17(2), 7391.

Juhila Kirsi & Holmberg Suvi & Lydahl Doris & Hall Christopher (2020) Observing and Commenting on Clients’ Home Environments in Mobile Support Home Visit Interactions: Institutional Gaze, Normalization and Face-work. Housing, Theory and Society. Published online 30 Oct 2020. https://doi.org/10.1080/14036096.2020.1838944

Kuusisto Katja & Ranta Johanna (2020) Psykososiaalisen päihdetyön asema Suomessa 1900-luvulta nykypäivään [The position of psychosocial substance use work in Finland from the 20th century to the present]. In Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityön käänteet. Jyväskylä: SoPhi, 112140.

Raitakari Suvi (2020) Explaining homelessness as a movement using metaphors in European academic writings of homelessness. Housing Studies 35(10), 1684–1700.

Ranta Johanna (2020) Huumeista riippuvaisen toimijuus vahvistuu matalan kynnyksen palveluissa [The agency of a drug-addicted person is strengthened in low-threshold services]. Yhteiskuntapolitiikka 85(5–6), 592–595.

Ranta Johanna (2020) Reducing harms through interactions: Workers orienting to unpredictable frames in a low-threshold project for people injecting drugs. International Journal of Drug Policy 82, 102828.

Ranta Johanna (2020) Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta [Relational agency in low-threshold services for people using drugs: A study of institutional interaction]. Tampereen yliopiston väitöskirjat 279. Tampere: Tampereen yliopisto.

Ranta Johanna & Juhila Kirsi (2020) Constructing a sense of home in floating support for people using drugs. Qualitative Social Work 19(4), 685–700.

Räsänen Jenni-Mari & Raitakari Suvi (2020) Korona, koti ja teknologiat yhteiskunnan marginaaleissa [COVID-19, home and technologies at the margins of society]. Column 10/2020. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

2019

Günther Kirsi & Ranta Johanna (2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät. Asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista [Service transitions of people with mental health and substance use problems: housing support workers negotiating clients’ changing service needs]. In Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (eds.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance use services]. Tampere: Vastapaino, 219–252. 

Holmberg Suvi (2019) Stable, fragile and recreated – a qualitative study of agency in everyday life with breast and prostate cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being 14(1), 1690391.

Raitakari Suvi (2019) Using Expressions of Past, Present and Future Homelessness Pathways as a Linguistic Resource in Meeting Interaction in a Low-Threshold Outpatient Clinic. Housing, Theory and Society 36(1), 25–43.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2019) Responsibilisation, social work and inclusive social security in Finland. European Journal of Social Work 22(2), 264–276.

Raitakari Suvi & Räsänen Jenni-Mari & Kostiainen Tuula & Juhila Kirsi (2019) Integroiva työtapa muotoutuvassa perhekeskuskontekstissa : kriittisten tekijöiden tarkastelua. Tampere: Tampere University.

Ranta Johanna (2019) Arvostava kohtaaminen on vaikuttavaa haittoja vähentävää työtä [Respectful encounters are effective harm reduction work]. Blog text. A-Clinic Foundation & Tukikohta ry: Elämä vastassa – tarinoita huumetyön arjesta [Life ahead – stories from everyday practices of drug addiction services].

Ranta Johanna (2019) From a Shelter to My Own Home – Transformation of Finnish Homelessness Policy [Yömajasta omaan asuntoon. Suomalaisen asunnottomuuspolitiikan murros.] Book review. European Journal of Homelessness 13(1), 211–214.

Ranta Johanna (2019) Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa [Advices and choices regarding drug addiction treatment in low-threshold service client-worker interaction]. In Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (eds.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance use services]. Tampere: Vastapaino, 253–287.

Ranta Johanna & Juhila Kirsi (2019) Kodittomuus on muutakin kuin elämää ilman asuntoa [Homelessness is more than life without a flat]. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Räsänen Jenni-Mari (2019) Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa [Balancing between the Use of Assessment Methods of  Functional Capacity and Everyday Work in Home-based Services]. Janus 27(2), 111–126.  

2018

Juhila Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö [Time, place and social work]. Tampere: Vastapaino.

Raitakari Suvi & Holmberg Suvi & Juhila Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the “Recovery in” Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(7), 1441.

Ranta Johanna (2018) Asiakaslähtöistä päihdetyötä vai niukkuuden trapetsilla taiteilua ammattietiikan ja rakenteiden luomien rajoitteiden välillä? [Client-centered work in substance abuse services or balancing on a trapeze of austerity between professional ethics and structural limitations?]. Column 9/2018. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi (eds.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [Social Work’s Homes and Homes in Social Work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 [Researching Social Work 2018]. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi & Juhila Kirsi (2018) Lukijalle: Moniulotteinen koti sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä [Multidimensional home in social work research and practices]. In Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen & Kirsi Günther (eds.) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [Social Work’s Homes and Homes in Social Work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 [Researching Social Work 2018]. Helsinki: Talentia & Sosiaalityön tutkimuksen seura, 3–6.

Ranta Johanna & Ovaska Anne (2018) Voiko huumeita käyttävien ihmisten asunnottomuutta ratkaista? [Is it possible to solve drug users’ homelessness?] Tiimi 1/2018.

Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi (2018) Inter-organisational Use of Electronic Health Record in Mental Health. Communication & Medicine 15(1), 65–76.

Saario Sirpa, Räsänen Jenni-Mari, Raitakari Suvi, Banks Sarah & Juhila Kirsi (2018) Doing ‘ethics work’ together: Negotiating service users’ independence in community mental health meetings. Ethics and Social Welfare 12(4), 370–386.

Virolainen Vera (2018) Naisvankien tarinoita väkivallasta: Uhridiskurssia moninaistavat pienet kertomukset ja vivahteikas toimijuus. Yhteiskuntapolitiikka 83 (5–6), 495–505.

2017

Juhila Kirsi & Hall Christopher (2017) Analysing the Management of Responsibilities at the Margins of Welfare Practices. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 11-34.In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare. London: Routledge, 57–79.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hall Christopher (eds.) (2017) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hansen Löfstrand Cecilia (2017) Responsibilisation in Governmentality Literature. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 11–34.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Hansen Löfstrand Cecilia (2017) Responsibilities and Current Welfare Discourses. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 35–56.

Hall Christopher & Morriss Lisa & Juhila Kirsi (2017) Negotiating Risks, Choices and Progress in Case Planning Meetings. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 128–150.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2017) Housing First as a Moral Tale and a Travelling Idea. In Björn Andesson, Frida Pettersson & Aanette Skåner (eds.) Den motsspänstiga akademikern, festskrift till Ingrid Sahlin. Malmö: Égalité, 15–37.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Hall Christopher (2017) Conclusion. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 218–223.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2017) Clients Accounting for the Responsible Self in Interviews. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 83–105.

Raitakari Suvi & Permin Berger Nichlas (2017) Making Active Citizens in the Commounity in Client-Worker Interaction. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 106–127.

Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2017) Vastuuneuvottelut huumeidenkäyttäjien asunnottomuuden toiminnallisissa loukuissa. Yhteiskuntapolitiikka 82(2), 165–175.

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2017) Welfare Workers Reflecting their Everyday Responsibilities in Focus Groups. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 153–173.

Saario Sirpa & Caswell Dorte & Hall Christopher (2017) Constructing Service Providers’ Responsibilities in Interviews on Commissioning. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 196–217.

Saario Sirpa & Räsänen Jenni-Mari & Hall Christopher (2017) Negotiating Boundaries of Professional Responsibilities in Team Meetings. In Kirsi Juhila, Suvi Raitakari & Christopher Hall (eds.) Responsibilisation at the Margins of Welfare Services. London: Routledge, 174–195

2016

Günther Kirsi (2016) Asiakirjat arvioinnin välineinä mielenterveystyössä. Janus 24(1), 79–83.

Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Arjen valinnat ja neuvot kotikuntoutuksen kohtaamisissa [Everyday Choices and Advice-giving in the Encounters of Home Rehabilitation]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 192–214.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2016) Diskurssianalyysi: Teoriat, peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2016) Interaction During Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social and Cultural Geography 17(1), 101–119.

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (eds.) (2016) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi.

Juhila Kirsi & Kröger Teppo (2016) Asumispoluista elämisen polkuihin [From Housing Pathways to Life Pathways]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 215–224.

Juhila Kirsi & Jolanki Outi & Vilkko Anni (2016) Siirtymät ja valinnat vanhojen ihmisten ja asunnottomien asumispoluilla [Transitions and Choices in the Housing Pathways of Old People and Homeless People]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 11–39.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2016) Pieni aika sosiaali- ja mielenterveystyössä [Small Time in Social and Mental Health Work]. In Sirpa Kannasoja, Marjo Kuronen & Tytti Poikolainen (eds.) Sosiaalityön aika. Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Raitakari Suvi (2016) Neuvottelut mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden asumisen siirtymistä: toiveita, haasteita ja toimijuutta [Negotiating the Housing Transitions of Clients in Mental Health and Substance Abuse Services: Hopes, Challenges and Agency]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. 108–133.

Raitakari Suvi & Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Tackling Community Integration in Mental Health Home Visit Integration in Finland. Health and Social Care in the Community 24(5), e53–62.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2016) Asumispolkujen tutkimisen lähtökohdat ja menetelmät [The Premises and Methods of Studying Housing Pathways]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi. 40–59.

2015

Granfelt, Riitta & Nousiainen, Kirsi & Haahtela, Riikka & Juhila, Kirsi & Raitakari, Suvi (2015) Oman oven avaajaksi: voiko asunnottomuudesta päästä eroon? [Towards own door and key; is it possible to get rid of homelessness?]. In Jouni Häkli, Risto Vilkko & Leena Vähäkylä (eds.) Kaikki kotona? Asumisen uudet tuulet. Helsinki: Gaudeamus, 71–81.

Günther Kirsi (2015) Asiakasdokumentaatio arviointina mielenterveystyön arjessa: Tutkimus ammatillisesta kirjaamisesta [Client Documentation as Assessment in the Everyday Practices of Mental Health Social Work: A Study on Professional Reporting]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis 2108.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2015) From Plan Meetings to Care Plans: Genre Chains and the Intertextual Relations of Text and Talk. Discourse & Communication 9(1), 65–79.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Negotiating Mental Health Rehabilitation Plans: Joint Future Talk and Clashing Time Talk in Professional Client Interaction. Time & Society 24(1), 5–26.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2015) Accepting and Negotiating Service Users’ Choices in Mental Health Transition Meetings. Social Policy & Administration 49(5), 612–630.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2015) Mielenterveysasiakkaan asema portaikkomallin ja Asunto Ensin -mallin asumispoluilla [Mental health clients’ position in the staircase and Housing First pathways]. Janus 23(1), 66–82.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2015) Housing First Literature: Different Orientations and Political-Practical Arguments. European Journal of Homelessness Research 9(1), 145–189.

Raitakari Suvi & Saario Sirpa & Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2015) Client Participation in Mental Health: Shifting Positions in Decision-Making. Nordic Social Work Research 5(1), 35–49.

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2015) Telecare as Institutional Interaction: Checking up on the Client and Creating Continuity. Journal of Technology in Human Sciences 33(3), 205–224.

Saario Sirpa & Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2015) Boundary Work in Inter-agency and Interprofessional Client Transitions. Journal of Interprofessional Care 29(6), 610–615.

2014

Günther, Kirsi (2014) Multi-voiced Assessment in a Mental Health Statement. Text & Talk 34(6), 665–684.

Haahtela, Riikka (2014) Homeless Women’s Interpretations of Women-specific Social Work among the Homeless People. Nordic Social Work Research 4(1), 5–21.

Holmberg Suvi (2014) “Eräänlainen vedenjakaja elämässäni” – arjen muuttuva rytmi rintasyöpään sairastuneiden naisten elämässä [“A sort of a watershed in my life” – the changing rhythms in the everyday life of women living with cancer]. In Anna Metteri & Heli Valokivi & Satu Ylinen (eds.) Terveys ja sosiaalityö [Health in Social Work]. Jyväskylä: PS-kustannus, 207–241.

Juhila Kirsi & Saario Sirpa & Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2014) Reported Client–practitioner Conversations as Assessment in Mental Health Practitioners’ Talk. Text & Talk 34(1), 69–88.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2014) Asunto ensin -julkaisujen suuntaukset, pääargumentit ja käytännöllis-poliittiset tavoitteet [Housing First literature: different orientations and political-practical arguments]. Yhteiskuntapolitiikka 79(2), 185–196.

Räsänen Jenni-Mari (2014) Tietotekniikkaan pohjautuva asiakastiedon käyttö sosiaalipäivystyksessä: Etnometodologinen puheen ja vuorovaikutuksen tutkimus [Information technology-based use of client information in emergency social services: ethnomethodological study of talk and interaction]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1932.

Räsänen Jenni-Mari (2014) Emergency Social Workers Navigating between Computer and Client. British Journal of Social Work 45(7), 2106–2123.

Saario Sirpa (2014) Arviointikulttuurin leviäminen ammattikäytäntöihin [Spreading of Audit Culture into Professional Practices]. Kuntoutus 37(2), 48-51.

Saario Sirpa (2014) Audit Techniques in Mental Health. Practitioners Responses to Electronic Health Records and Service Purchasing Agreements. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis: 1907 and Acta Electronica Universitatis Tamperensis : 1391.

2013

Anttonen Anneli & Häikiö Liisa & Raitakari Suvi (eds.) (2013) Hyvinvointivaltiosta ja takaisin [From welfare states to marketization of welfare and back?]. Special issue. Janus 21(4).

Günther Kirsi & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa & Kulmala Anna & Kaartamo Riina (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study]. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus.

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (eds.) (2013) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge.

Hall Christopher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (2013) Social Work Discourse in Practice. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 1–8.

Hall Christpher & Juhila Kirsi & Matarese Maureen & van Nijnatten Carolus (2013) Discourse Analysis of ‘Ordinary’ Social Work. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 173–180.

Juhila Kirsi & Mäkitalo Åsa & Noordegraaf Martine (2013) Analysing Social Work Interaction: Premises and Approaches. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 9–24.

Juhila Kirsi & Caswell Dorte & Raitakari Suvi (2013) Resistance. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 117–135.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2013) Kunnan, järjestöjen ja asiakkaiden oikeudet ja velvollisuudet tilaaja-tuottajamallissa: tutkimus asumispalvelujen tarjouspyyntöasiakirjoista [Rights and Responsibilities of the Municipality, Non-governmental Organizations and Service Users in the Purchaser-Provider Model], Janus 21(4), 298–313.

Juhila Kirsi & Jokinen Arja & Saario Sirpa (2013) Reported Speech. In Christopher Hall & Kirsi Juhila & Maureen Matarese & Carolus van Nijnatten (eds.) Analysing Social Work Communication: Discourse in Practice. London: Routledge, 154–172.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa (2013) Causal Accounts as a Consequential Device in Categorizing Mental Health and Substance Abuse Problems. Communication & Medicine 10(3), 237–248.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2013) Kuluttajuusdiskurssit ja palveluvalinnat mielenterveyskuntoutuksen asiakaspalavereissa [Consumer discourses and service choices in mental health rehabilitation meetings]. In Merja Laitinen & Asta Niskala (eds.) Asiakkaat toimijoina sosiaalityössä. Tampere: Vastapaino, 167–195.

2012

Günther Kirsi (2012) Kirjatut ammatilliset kehykset: mielenterveyskuntoutus asiakassuunnitelmien kuvaamana [Documented Professional Frames in Mental Health Rehabilitation Care Plans]. Janus 20(1), 15–31.

Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2012) Mielenterveyskuntoutusta avoimen ja yksityiskohtaisen suunnitelmalomakkeen ohjaamana [Open and Detailed Planning Forms as Tools in Directing Mental Health Rehabilitation]. In Heikkinen Vesa et al (eds.) Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käytäntöä. Kotimaisten kielten keskus, 101-128. (Kotimaisten kielten keskuksen verkkojulkaisuja 29).

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2012) The Discourse of Consumer Choice in the Pathways Housing First Model. European Journal of Homelessness 6(2), 47–68.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (2012) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin [Categories, Culture and Moral Order – Introduction to Categorization Analysis]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi (2012) Ongelmat, niiden selittäminen ja kategoriat [Accounting Problems through Categories]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 131–173.

Juhila Kirsi (2012) Poikkeavan kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen [Creating and Resisting Deviant Categories]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 175–225.

Juhila Kirsi & Jokinen Arja & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin juuret [Foundations of Categorization Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 17–43.

Juhila Kirsi & Jokinen Arja & Suoninen Eero (2012) Kategoria-analyysin teesit [Principles of Categorization Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen (eds.) Kategoriat, kulttuuri ja moraali – johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 45–87.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi (2012) Sosiaalityön tutkimus [Social Work Research]. In Heikkinen Vesa et al. (eds.) Genreanalyysi : tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 656–661. (Kotimaisten kielten keskuksen julkaisuja 196).

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2012) Asunto ensin-mallin ja portaikkomallin jännitteet mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisratkaisuissa [The Tensions between the Housing First Model and the Staircase Model in the Housing of People Suffering from Mental Health and Substance Use Problems]. Suuntaaja 2012 (2), 18–22.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi & Günther Kirsi & Kulmala Anna & Saario Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla – julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47–80.

Raitakari Suvi & Valokivi Heli (eds.) (2012) Sosiaalityön luonne ja odotukset tässä ajassa – käytännön ja tutkimuksen menetelmällinen rikkaus [The Character and Expectations of Social Work in this Era – The Methodical Richness of Practice and Research]. Tutkiva sosiaalityö, Talentia-lehti & Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Räsänen Jenni-Mari (2012) Accounting for IT-based use of information in emergency social work encounters. Nordic Social Work Research 2(1), 21–37.

Räsänen Jenni-Mari (2012) Producing Norm Talk of Fact-Based Case Recording in interviews with Emergency Social Workers. Qualitative Social Work 11(1), 6–22.

Saario Sirpa (2012) Managerial reforms and specialised psychiatric care: a study of resistive practices performed by mental health practitioners. Sociology of Health and Illness 34(6), 896–910.

Saario Sirpa & Hall Christopher & Peckover Sue (2012) Inter-professional electronic documents and child health: A study of persisting non-electronic communication in the use of electronic documents. Social Science & Medicine 75(12), 2207–2214.

2011

Juhila Kirsi & Abrams Laura S. (eds.) (2011) Special Issue on Identity. Qualitative Social Work 10(3) 2011.

Juhila Kirsi & Abrams Laura (2011) Special Issue Editorial: Constructing Identities in Social Work Settings. Qualitative Social Work 10(3), 277–292.

Juhila Kirsi (2011) Ihanat naiset asunnottomien naisten tukiyksikössä [Wonderful women in the Support Centre for homeless women]. In Petri Ruuskanen, Katri Savolainen & Mari Suonio (eds.) Toivo sosiaalisessa. UNIPress, 84–102.

Raitakari Suvi & Günther Kirsi & Saario Sirpa (2011) Markkina- vai kumppanuussuhteissa mielenterveystyön tulevaisuus? [Is the Future of Mental Health Work on Market based or on Partnership based Relations?] In Anne Kärkkäinen (eds.) Tahtoa ja tekemisen paloa – Puheenvuoroja mielenterveystyöstä. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, 50–65.

Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2011) Moraalinen järjestys ja aikuisuuden odotukset ammatillisessa vuorovaikutuksessa: esimerkkinä mielenterveyskuntoutus [Moral Order of Adulthood in Mental Health Rehabilitation]. In Aini Pehkonen & Marja Väänänen-Fomin (eds.) Sosiaalityön arvot ja etiikka. Jyväskylä: PS-kustannus. Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2011, 189–214.

Raitakari Suvi & Kulmala Anna & Günther Kirsi & Juhila Kirsi & Saario Sirpa (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa [Serious mental illness and inequalities in everyday life] Janus 19 (4), 221–237.

Saario Sirpa (2011) Arviointitekniikat ja mielenterveystyö: tutkimus ammattilaisten luovinnasta työn arvioinnissa ja seurannassa. In Ilpo Hélen (ed.) Reformin pirstaleet: mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino, 182–230.

2010

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (eds.) (2010) Mini-Symposium: Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work. International Journal of Social Welfare 19(3), 303–357.

Hjörne Eva & Juhila Kirsi & van Nijnatten Carolus (2010) Negotiating Dilemmas in the Practices of Street-level Welfare Work (guest editorial). International Journal of Social Welfare 19(3), 303–309.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2010) Ethics in Professional Interaction: Justifying the Limits of Helping in a Supported Housing Unit. Ethics and Social Welfare 4(1), 57–71.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2010) Accounting for the Clients’ Troublesome Behaviour in a Supported Housing Unit: Blames, Excuses and Responsibility in Professionals’ Talk. Journal of Social Work 10(1), 59–79.

Räsänen Jenni-Mari (2010) Tietojärjestelmien yhteiskäytön jännitteet seudullisessa sosiaalipäivystyksessä. [The Tensions of the Integrated Use of Client Information Systems in the Context of Regional Emergency Social Work]. In Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi (eds.) Sosiaalityö, tieto ja teknologia. [Social Work, Knowledge and Technology]. Jyväskylä: PS-Kustannus, 291–318.

Saario Sirpa & Raitakari Suvi (2010) Contractual Audit and Mental Health Rehabilitation. A Study of Formulating Effectiveness in a Finnish Supported Housing Unit. International Journal of Social Welfare 19(3), 321–329.

2009

Juhila Kirsi (2009) Sosiaalityön selontekovelvollisuus [Accountability in Social Work]. Janus 17(4), 296–312.

Juhila Kirsi (2009) From Care to Fellowship and Back: Interpretative Repertoires Used by the Social Welfare Workers when Describing their Relationship with Homeless Women. British Journal of Social Work 39(1), 128–145.

Juhila Kirsi (2009) Objektivointi ja subjektivointi sosiaalityön käytännöissä: Michel Foucault’n perintöä tulkitsemassa [Objectification and Subjectification in the Practices of Social Work: Interpreting the Heritage of Michel Foucault]. In Mikko Mäntysaari et al. (eds.) Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus, 47–66.

Raitakari Suvi & Virokannas Elina (eds.) (2009) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista [The Crossroads of Youth Work and Social Work]. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto.

Raitakari Suvi & Virokannas Elina (2009) Yhteisiä teemoja etsimässä [Searching for Common Themes]. In Suvi Raitakari & Elina Virokannas (eds.) Nuorisotyön ja sosiaalityön jaetut kentät. Puheenvuoroja asiantuntijuudesta, käytännöistä ja kohtaamisista. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 5–18.

Saario Sirpa & Stepney Paul (2009) Managerial Audit and Community Mental Health: A Study of Rationalising Practices in Finnish Psychiatric Outpatient Clinics. European Journal of Social Work 12(1), 41–56.

2008

Günther Kirsi & Raitakari Suvi (2008) Documenting a Well-planned and Effective Client Process in Child Welfare. Nordisk Socialt Arbeid 28(3/4), 182–193.

Heikkonen Hanna & Mäkitalo Soile & Räsänen Jenni-Mari (2008) Sosiaalialan valtakunnallisen Konsultointipalvelun arviointi [Evaluating the Electronic Consultancy Services in the Social Sector]. In Hanna Heikkonen & Tero Meltti & Soila Mäkitalo (eds.) Verkkokonsultointi sosiaalialalla. Malleja ja kokemuksia sähköisistä konsultointipalveluista [Electronic Consultancy in Social Work. Models and Experiences of Electronic Consultancy Services.]. Stakes Raportteja 8/2008. Helsinki: Stakes, 50–73.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2008) Johdanto [Introduction]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 7–13.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2008) Jännitteitä ja suuntaviittoja aikuisten sosiaalityössä [Dilemmas and Visions in Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 282–289.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (eds.) (2008) Sosiaalityö aikuisten parissa [Social Work among Adults]. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön areenat. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14–47.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisten parissa tehtävän sosiaalityön yhteiskunnallinen paikka [The Societal Place of Social Work among Adults]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 14–47.

Juhila Kirsi (2008) Aikuisuus sosiaalityössä [Adulthood in Social Work]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 82–109.

Juhila Kirsi (2008) Forms of Advocacy in the Social Welfare Work with Homeless Women. European Journal of Social Work 11(3), 267–278.

Raitakari Suvi (2008) Asukkaasta kiinnipitäminen ja irtipäästäminen. Neuvotteluja yhteisön tavoittelemasta jäsenestä [Holding and Releasing Inhabitants. Negotiating Ideal Membership in an Institutional Community]. In Irene Roivainen & Marianne Nylund & Riikka Korkiamäki & Suvi Raitakari (eds.) Yhteisöt ja sosiaalityö. Asiakkaan vai kansalaisen asialla? PS-kustannus, 225–244.

Raitakari Suvi & Saario Sirpa (2008) Vaikuttavuuden osoittamisen vaatimukset mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa [Demands on Demonstrating Effectiveness in Rehabilitation Work with People Suffering Mental Health and Substance Abuse Problems]. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila (eds.) Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 196–223.

Räsänen Jenni-Mari & Kärki Jarmo (2008) Sosiaalipäivystyksen asiakastiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmässä [Client Information Concerning Emergency Social Work in the Information System of Social Welfare Services]. In Jarmo Kärki & Anna Väinälä & Jenni-Mari Räsänen & Riikka Väyrynen. Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista lasten päivähoidossa, lastenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja sosiaalipäivystyksessä. [Report on Service Specific Client Information in Children’s Day Care, Child Welfare Officer’s Duty, Adoption Guidance and Emergency Social Work.] Stakes Raportteja 39/2008, 153–178.

2007

Juhila Kirsi (2007) Miten ja millaisista elementeistä etuuspäätöstekstit syntyvät sosiaalityössä? [How and of What kinds of Elements do the Written Decisions of Applications born in Social Work?] Ulla Tiililä (2007) Tekstit sosiaalityössä. Book Review. Janus 15(2), 165–167.

Juhila Kirsi (2007) Vuorovaikutuksessa on kaikki, myös ohjaus [Social Interaction Involves Everything, Including Supervision]. In Merja Laitinen et al.: Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. [Plans and Coincidences. Creating Social Work Dissertations in a Post Graduate Group.] Rovaniemi: Lapin yliopisto, 109–129.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2007) Turvallisuuden loputon etsintä [The Endless Search of Social Security]. Robert Castel (2007) Sosiaalinen turvattomuus. Mitä on olla suojattu? Book Review. Janus 15(2), 173–175.

Laitinen Merja, Virokannas Elina, Juhila Kirsi, Julkunen Ilse & Karisto Antti (2007) Suunniteltua ja sattumaa. Väitöskirjojen synty sosiaalityön tutkijakouluryhmässä. [Plans and Coincidences. Creating Social Work Dissertations in a Post Graduate Group.] Rovaniemi: Lapin yliopisto.

Saario Sirpa (2007) Instruction of the self. Päivi Rissanen (2007) Rehabilitation and schizophrenia. [Skitsofreniasta kuntoutuminen] Book Review. Janus 4, 379–381

Saario Sirpa & Hämäläinen Pertti (2007) The role of Audit in the Formation of Mental Health Clinic Practices. Janus, Finnish Journal of Social Policy and Social Work. 2/2007.

2006

Juhila Kirsi (2006) Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina. Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat [As Social Workers and Clients. The Societal Functions and Places of Social Work]. Tampere: Vastapaino.

Korpinen Johanna, Eskonen Inkeri & Raitakari Suvi (2006) Vallan määrittämät lapsi- ja asiantuntijapuhujat: faktaa, selontekoja ja kokemuksia [Child and Expertise Talk Defined by Power: Facts, Reports and Experiences]. In Hannele Forsberg & Aino Ritala-Koskinen & Maritta Törrönen (eds.) Lapset ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja.

Kulmala Anna (2006) Kerrottuja kokemuksia leimatusta identiteetistä ja toiseudesta [Narrated Experiences of Stigmatised identity and Otherness]. Acta Universitatis Tamperensis 1148. Tampere: Tampere University Press.

Meltti Tero & Räsänen Jenni-Mari (2006) Sosiaalityöntekijät käyttävät internetiä
monipuolisesti [Social Workers are using Internet in Many Ways]. Sosiaaliturva 5/06.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records]. Acta Universitatis Tamperensis 1183. Tampere: Tampere University Press.

Raitakari Suvi (2006) Neuvottelut ja merkinnät reunaminuuksista. Vuorovaikutuksellisuus ja retorisuus lastensuojeluyksikön palavereissa ja tukisuunnitelmissa. [Negotiating and Marking Marginal Selves. Interactive and Rhetorical Perspective to Clienthood in Child Care Meetings and Records].Janus 4, 411–418.

Räsänen Jenni-Mari & Meltti Tero (2006) Internetin ja Sosiaaliportin monipuolinen
käyttö sosiaalityössä [Many Ways to Use Internet and ”Sosiaaliportti” in Social Work]. Talentia 4/06.

Saario Sirpa (2006) Mielenterveystyöntekijöiden arkea: tasapainoilua määrällisesti tehokkaan ja paneutuvan asiakastyön välillä [The Everyday Practices of Mental Health Workers: Balancing between Quantitatively Efficient and Intensive Client Work] . In Maria Tapola-Haapola, Elina Pekkarinen & Susanna Hoikkala (eds.) Tutkiva sosiaalityö: ”Sosiaalityön muuttuva tiedontuotanto” . Talentia ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

2005

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2005) Käänne käytäntöjen tutkimiseen sosiaalityössä. 1980- ja 1990-lukujen aikalaistekstejä ja omia muistoja tulkitsemassa. [The Turn into Studying Practices in Social Work Research. Interpreting Texts and Own Memories from the 1980’s and the 1990’s]. Janus (13)3, 289–305.

Juhila Kirsi (2005) Sosiaalityö, yrittäjyys ja riippuvuus. Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin? [Social Work, Entrepreneurship and Dependency. From Rights to Responsibilities, from Support to Control?] Janus (13) 2, 179–186.

Juhila Kirsi (2005) Oikeuksista velvollisuuksiin, tuesta kontrolliin? [From Rights to Responsibilities, from Support to Control?] Sosiaaliturva 4/2005, 10–11.

Kulmala Anna (2005) Kertomus mielenterveysongelmaiseksi määrittymisestä – saatu diagnoosi osana itseymmärrystä. [Defined as Mentally Ill – Diagnosis as a Part of Self Understanding]. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 42, 281–293.

2004

Juhila Kirsi (2004) Constituting Client Careers at the Edge of the Helping Systems. In Vesa Puuronen ym. (eds.) New Challenges for the Welfare Society. Joensuu: University of Joensuu, Publications of Karelian Institute, N:o 142, 295–310.

Juhila Kirsi (2004) Sosiaalityön vuorovaikutuksen tutkimus. Historiaa ja nykysuuntauksia [Researching Social Work Interaction – an Overview about the History and Current Approaches]. Janus (12)2, 155–183.

Juhila Kirsi (2004) Talking Back to Stigmatised Identities. Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelted Residents. Qualitative Social Work (3)3, 259–275.

Juhila Kirsi (2004) Vastapuhe ja leimattu identiteetti [Stigmatised Identities and Talking Back to Them] In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 20–32.

Kulmala Anna (2004) Toiset identiteettiä rakentamassa. [Others as Devices in Identity Construction] Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):3, 231–241.

Kulmala Anna & Vanhala Anni (2004) Vanhemmuus marginaalissa. Kulttuurinen mallitarina osana henkilökohtaista vanhemmuutta. [Parenthood on the Margin] In Arja Jokinen, Laura Huttunen & Anna Kulmala (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus.

Raitakari Suvi (2004) Institutionaalisesti tulkittu ja neuvoteltu nuori. Huolta herättävä nuori palaverivuorovaikutuksen osapuolena. [Adolescent Interpreted and Negotiated in the Institution. Adolescents` Positions in a Child Welfare Meetings]. Nuorisotutkimus 4, 35–48.

Raitakari Suvi (2004) Nuoren elämänhallinta – toivottua arkea ohjeistamalla? [Adolescents` Life Management – Favourable Every Day Life by Giving a Piece of Advice?] In Arja Jokinen & Anna Kulmala & Laura Huttunen (eds.) Puhua vastaan ja vaieta – neuvottelu kulttuurisista marginaaleista. Helsinki: Gaudeamus, 56–73.

2003

Hall Christopher, Parton Nigel, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (2003) Conclusion: Yes, But Is This of Any Use? In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 223–233.

Hall Christopher, Juhila Kirsi, Parton Nigel & Pösö Tarja (eds.) (2003) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. Interaction, Identities and Practices. London: Jessica Kingsley Publishers, 272 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Raitakari Suvi (2003) Sosiaalityötä menestystarinoiden tuolla puolen? [Social Work beyond the Success Stories?] In Anneli Pohjola & Marketta Rajavaara & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityö vaikuttajana. [Social Work and Influencing] Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2003, 149–168.

Juhila Kirsi (2003) Creating a ‘Bad’ Client: Disalignment of Institutional Identities in Social Work Interaction. In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 83–95.

Juhila Kirsi, Pösö Tarja , Hall Christopher & Parton Nigel (2003) Introduction: Beyond Universal Client. In Christopher Hall, Kirsi Juhila, Nigel Parton & Tarja Pösö (eds.) Constructing Clienthood in Social Work and Human Services. London: Jessica Kingsley Publishers, 11–24.

Kulmala Anna (2003) Ulkopuolisuuden paikat – Metaforat kokemusten kerronnan välineinä omaelämäkerrallisissa kirjoituksissa. [Being Out of it All- Metaphors as Means of Conveying Experiences] Janus 11 (4), 319–333.

Kulmala Anna, Vanhala Anni & Valokivi Heli (2003) Sosiaalityön kohtaamisia asiakkaiden kertomana. [Social Work in Clients’ Stories]. In Anneli Pohjola, Marketta Rajavaara & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityö ja vaikuttaminen [Social Work and Influencing]. Jyväskylä: SoPhi, 125–146.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasuminen – paikka marginaalin ja elämänhallinnan rajalla. [Supported Housing – on the Edge of Margin and Normal Life] Omakolo-Projects Final Report. Oulu: Nuorten Ystävät ry:n tutkimussarja.

Raitakari Suvi (2003) Nuorten tukiasumisen monitasoinen asiakkuus, hinta ja (yhteis)työ. Nuorten tukiasumiskokeilu sosiaalityöntekijöiden haastattelujen valossa. [Clienthood and Price. Supported Housing Project from the Social Workers Point of View ] Omakolo-Projects Report. Oulu: Nuorten Ystävät ry:n tutkimussarja. (julkaisematon)

2002

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (2002) Yhdessä kirjoittaminen [Collaborative Scientific Writing]. In Merja Kinnunen & Olli Löytty (eds.) Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 109–118.

Juhila Kirsi (2002) Sosiaalityö marginaalissa? [Is Social in Margin?] In Kirsi Juhila & Hannele Forsberg & Irene Roivainen (eds.) Marginaalit ja sosiaalityö. [Margins and Social Work] Jyväskylä: SoPhi, 11–19.

Juhila Kirsi, Forsberg Hannele & Roivainen Irene (eds.) (2002) Marginaalit ja sosiaalityö. [Margins and Social Work] Sosiaalityön vuosikirja 2001. Jyväskylä: SoPhi.

Raitakari Suvi (2002) Accommodation Service on the Edge of Life Management. Teoksessa Ingrid Sahlin & Sirkka-Liisa Kärkkäinen (eds.) Bostadslöshet som problem och politik. Aktuell nordisk forskning.[Homelessness as Social Problem and Politics] Kööpenhamina: nordiska Ministerr ådet, TemaNord 558.

2000

Juhila Kirsi & Pösö Tarja (2000) Auttamisen organisaatiot ja ongelmien tulkinnat tulkinnat [The Organizations of Helping and Interpretations of Problems]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 35–64.

Juhila Kirsi (2000) Organisaation sanelemaa toimintaa vai syvällistä vuorovaikutusta? Institutionaalinen tehtävä ja ammatilliset tavoitteet päihdekeskusteluissa [Institutional Task and Professional Aims in Conversations about Alcohol Abuse]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 191–219.

Juhila Kirsi (2000) Neuvot ja pulmat lastensuojelukeskusteluissa [Advice and Troubles in Child Protection Conversations]. In Arja Jokinen & Eero Suoninen (eds.) Auttamistyö keskusteluna – tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 105–129.

Juhila Kirsi (2000) Sosiaalityön luokittelu ja ohjeistaminen – ristiriidassa refleksiivisyyden kanssa? [The Dilemma between Reflexivity and External Regulation in Social Work] Janus (8)2, 150–163.

1999

Forsberg Hannele & Juhila Kirsi (1999) Sosiaalityön ammattikäytännöt ja tutkimustieto [Professional Practices and Scientific Knowledge in Social Work]. Janus (7)4, 367–373.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1999) Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta [The Map of Discourse Analytic Research]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 54–97.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1999) Introduction: Constructionist Perspectives on Social Work Practice. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 3–24.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (eds.) (1999) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 310 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1999) Diskurssianalyysi liikkeessä [Discourse Analysis in Action]. Tampere: Vastapaino, 281 p.

Juhila Kirsi (1999) Kulttuurin jatkuvasti rakentuvat kehät – tilanteisesta kulttuuriseen kontekstiin [Constructing and Using Cultural Knowledge – from Situational to Cultural Context]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 160–198.

Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1999) Kymmenen kysymystä diskurssianalyysistä [Ten Questions from Discourse Analysis]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 233–252.

Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1999) Negotiating Constructions: Rebridging Social Work Research and Practice in the Context of Probation Work. In Arja Jokinen & Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Constructing Social Work Practices. Aldershot: Ashgate, 274–303.

Juhila Kirsi (1999) Tutkijan positiot [The Positions of a Researcher]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysi liikkeessä. Tampere: Vastapaino, 201–232.

Juhila Kirsi & Tarja Pösö (1999) Local Cultures in Social Work. Ethnographic Understanding and Disourse Analysis of Probation Work. In Synnöve Karvinen & Tarja Pösö & Mirja Satka (eds.) Reconstructing Social Work Research. Finnish Methodological Adaptations. Jyväskylä: SoPhi and Sosiaalityön tutkimuksen seura, 165–207.

1998

1997

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1997) Social Work as Negotiation – Constructing Social Problems and Clienthood. Nordisk Sosialt Arbeid (17)3, 144–152.

Juhila Kirsi (1997) Asunnottomuus ja tuttujen argumenttien ketju [Homelessness and the Chain of Common Sense Arguments] Lectio praecursoria Tampereen yliopistossa 1.11.1996, Janus (5)1, 76–78.

1996

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1996) Merkitykset ja vuorovaikutus – poimintoja asunnottomuuspuheiden kulttuurisesta virrasta [Meanings and Interaction – Analysing Cultural Talk on Homelessness in Different Settings]. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis, ser A, vol. 510, 260 p.

1995

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1995) Asumiskyvystä kynnyskysymys. Asunnoton määrittelyjen pyörteissä. [Housing Ability as an Issue. Defining the Characteristics of Homeless People] In Utelias järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 58–70.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (eds.) (1995) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma [Social Work, Clienthood and Social Problems – Constructionist Perspective]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 202 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Pösö Tarja (1995) Tulkitseva sosiaalityö [Interpretative Social Work]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 9–31.

Juhila Kirsi (1995) Asiakkuuden edellytykset neuvottelussa [Negotiating the Criteria of Clienthood]. In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Tarja Pösö (eds.) Sosiaalityö, asiakkuus ja sosiaaliset ongelmat – konstruktionistinen näkökulma. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 155–192.

Juhila Kirsi (1995) Factual Accounting in the Discourse on Homelessness. Scandinavian Journal of Social Welfare (4)1, 44–54.

1994

Juhila Kirsi (1994) Muistot resurssina – entisten asunnottomien menneisyyspuheiden tarkastelua. [Memories as a Resource – Analysing the Remembering of Former Homeless Persons] Janus (2)2, 164–177.

1993

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1993) Diskursiivinen maailma: teoreettiset lähtökohdat ja analyyttiset käsitteet. [Discursive World: Theoretical Premises and Analytical Concepts] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 17–47.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1993) Diskurssianalyysin aakkoset [The ABC of Discourse Analysis]. Tampere: Vastapaino, 238 p.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Roivainen Irene (1993) Kukapa meistä haluaisi olla eettinen relativisti? [Who would like to be an Ethical Relativist?] Janus (1)2, 8–11.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1993) Valtasuhteiden analysoiminen. [Analysing Power Relations] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 75–108.

Juhila Kirsi (1993) Miten tarinasta tulee tosi? Faktuaalistamisstrategiat viranomaispuheessa. [From Story to True Facts – Factual Strategies in the Talk of Local Housing Authorities] In Arja Jokinen, Kirsi Juhila & Eero Suoninen: Diskurssianalyysin aakkoset. Tampere: Vastapaino, 151–188.

1992

Forsberg Hannele, Jokinen Arja, Juhila Kirsi, Järviluoma Helmi, Kuronen Marjo, Pösö Tarja, Ritala-Koskinen Aino, Roivainen Irene, Rostila Ilmari, Silverman David & Suoninen Eero (1991) Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa. Katkelmia empiirisen tutkimuksenteon vaiheista. [Studying Social Practices. Fragments from the Phases of Empirical Research Work]. Tampereen yliopisto. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia, Sarja A Nro 1. Tampere: Tampereen yliopisto.

Jokinen Arja, Juhila Kirsi & Suoninen Eero (1992) Diskurssianalyysin kirjavat kasvot [The Variety of Discourse Analysis]. Sosiologia (29)2, 132–134.

Juhila Kirsi (1992) Bottom-of-the-Barrel Housing Markets – Discourse Analysis of the Practices of the Municipal Housing and Social Authorities. In Margaretha Järvinen & Christoffer Tigerstedt (eds.) Hemlöshet i Norden. NAD-publikation 22/l992, 183–193.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskursseja rakentamassa; näkökulma sosiaalisten käytäntöjen tutkimiseen [Constructing Discourses: One Way of Analysing Social Practices]. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 2, 83 p.

1991

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Diskurssianalyysi: villiä leikkiä merkityksillä vai varteenotettava tutkimustapa [Discourse Analysis: Playing with Meanings or a Serious Resarch Method?]. In Sosiaalisia käytäntöjä tutkimassa, Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, sarja A, nro 1, 37–49.

Jokinen Arja & Juhila Kirsi (1991) Pohjimmaiset asuntomarkkinat – diskurssianalyysi kuntatason viranomaiskäytännöistä [The Very Bottom Housing Markets – Discourse Analysis of the Municipal Political and Official Practices]. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 182 p.