Teknologiat ja tiedon käyttö hyvinvointityön käytännöissä (2015–)

Hankkeesta vastaava tutkija: YTT Jenni-Mari Räsänen

Keskeinen tutkimusaiheeni osana opettajantehtävääni pyrkii tuottamaan uutta tietoa teknologioiden roolista ja merkityksestä asiakasta koskevan tiedon kirjaamisessa ja vaihdossa, asiakkaiden ja työntekijöiden välisessä yhteydenpidossa sekä asiakkaan kuntoutumisen ja hoidon suunnittelussa ja arvioinnissa erilaisissa hyvinvointityön konteksteissa. Olen tutkimuksessani tarkastellut ammattilaisten ja asiakkaiden välistä videovälitteistä vuorovaikutusta, potilastietojärjestelmää organisaatioiden välisessä yhteistyössä sekä jokapäiväisten vastuiden kirjaamista seurantalomakkeisiin mielenterveys- ja päihdekuntoutuksessa. Olen tarkastellut myös toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön tasapainottelua arkityössä sekä jatkossa aion tutkin myös niiden merkitystä tiedon vaihdon välineinä tuetun asumisen kontekstissa. Lisäksi tiedon keruu aikuissosiaalityön kotikäynneillä sekä tiedon kirjaamisen ja vaihdon merkitys lapsi- ja perhepalveluiden integraatiossa ja monialaisessa yhteistyössä ovat tutkimukseni teemoja. Tutkimukseni pohjautuu etnometodologiaan, jolloin tarkastelen teknologioita ja tiedon käyttöä osana jokapäiväisiä työtehtäviä ja rutiineja sekä niihin liittyviä puhetapoja ja selontekoja.

 

Tutkimusteemaan liittyvät julkaisut

Räsänen Jenni-Mari (2022) 2020-luvun aikuissosiaalityön tietopohjaa jäsentämässä [Analysing the knowledge-base of adult social work in 2020’s]. Kirja-arvio [Book review]. Janus 3(30), 320322.

Räsänen Jenni-Mari (2022) Kotiin kietoutuva tiedon keruu aikuissosiaalityössä [Gathering information in clientshomes in adult social work services]. In Suvi Raitakari, Kirsi Günther & Jenni-Mari Räsänen (eds.) Koti, hyvinvointityö ja haavoittuvuus [Home, welfare work and vulnerability]. Tampere: Tampere University Press, 216–247. 

Günther Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2022)  The reported responsibilities of mental health workers and clients. Communication and Medicine. Advance access published 24.3.2022.

Räsänen Jenni-Mari (2019) Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa [Balancing between the Use of the Assessment Methods of Functional Capacity and Everyday Work in Home-based Services]. Janus 27(2), 111–126.

Raitakari Suvi & Räsänen, Jenni-Mari & Kostiainen Tuula & Juhila, Kirsi (2019) Integroiva työtapa muotoutuvassa perhekeskuskontekstissa: Kriittisten tekijöiden tarkastelua [Integrated Work as Part of the Shaping Context of Family Centers. Examining the Ciritical Factors]. Tampere: Tampereen yliopisto.

Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi (2018) Inter-Organisational Use of the Electronic Health Record in Mental Health. Communication & Medicine 15(1), 65–76.

Räsänen Jenni-Mari & Saario Sirpa (2015) Telecare as Institutional Interaction: Checking up on the Client and Creating Continuity. Journal of Technology in Human Services 33(3), 205–224.