Esittely

MARGI-tutkimusryhmä

MARGI-tutkimusryhmä paneutuu aikuisten parissa tehtävään sosiaalityöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön sekä asunnottomuustyöhön. Kyse on hyvinvointipalvelujen marginaaleissa tehtävästä työstä siinä mielessä, että palvelut on suunnattu vaikeissa elämäntilanteissa oleville ja haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille. Tutkimustyömme liittyy siten yhteiskunnallisen osallisuuden eriarvoisuuden, kasautuvan huono-osaisuuden ja köyhyyden kysymyksiin. Viimeaikaisen tutkimuksemme fokuksessa ovat olleet vastuullistaminen mielenterveys- ja päihdetyössä, asunnottomuus ja sen ratkaisemiseksi kehitetty Asunto ensin -periaate, asunnottomuus- ja palvelupolut, kodin merkitykset ja rakentaminen, kotikäyntityön käytännöt, asumissosiaalinen työ, segregaation ja gentrifikaation kysymykset, koronan vaikutukset yhteiskunnan marginaaleissa sekä monialainen ja integroitu työ kompleksisissa asiakastilanteissa (ks. projektit).

Tutkimuksissamme lähdemme usein liikkeelle ruohonjuuritasolla tapahtuvista asiakkaiden ja työntekijöiden arkisista kohtaamisista, jotka voivat olla kasvokkaisia, verkkovälitteisiä tai tekstuaalisia. Aineistoina käytämme tallenteita aidoista asiakas- ja kokoustilanteista, haastatteluja, havaintopäiväkirjoja, asiakastyöstä kirjattuja dokumentteja sekä yksittäisten hankkeiden osalta täydentäviä rekisteriaineistoja. Ruohojuuritason arkisia tapahtumia erittelemme paitsi tässä ja nyt tapahtuvan vuorovaikutuksen myös siihen kietoutuvien institutionaalisten käytäntöjen ja laajempien yhteiskuntapoliittisten linjausten näkökulmista.

Metodologisesti kiinnitymme erityisesti sosiaalisen konstruktionismiin ja etnometodologiaan sekä näihin pohjautuviin diskurssianalyysin, kategoria-analyysin, tekstianalyysiin ja etnografian menetelmiin, joita olemme myös kehittäneet sosiaalityön tutkimuksissamme. Tutkimuksen asetelmista riippuen myös muunlaiset metodologiset lähestymistavat, kuten kriittinen realismi tai rekisteriaineistojen kvantitatiiviset menetelmät ovat käytössä. Aineistojen analyysiä teemme usein yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa erilaisissa työpajoissa tai toimintatutkimuksen ottein, jotta tutkimus palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla käytäntöjen kehittämistä. Tutkimusryhmän tärkein kansainvälinen verkosto on DANASWAC (Discourse and Narrative Approaches to Social Work and Counselling) ja sen vuosittaiset seminaarit ja yhteiset hankkeet.