Asiakaslähtöisyys nuorten aikuisten avohoidollisessa mielenterveyskuntoutuksessa (2010-2012)

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila

Tutkimusryhmä: Kirsi Günther, Anna Kulmala, Suvi Raitakari, Sirpa Saario

Tutkimusaika ja rahoittaja: 2010-2012, Tekes (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus), Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä -ohjelma

Tutkimuksen kohteena oli uusi mielenterveyskuntoutuksen tapa. Kyseessä on kolmannen sektorin ja julkisen sektorin yhteistyönä syntynyt kolmen kuukauden kuntoutuskurssi 18–30-vuotiaille skitsofreniaa sairastaville. Kursseilla paneudutaan skitsofrenia-asiakkaiden avohoidolliseen kuntoutukseen ja heidän tilanteensa ja toimintakykynsä tutkimukselliseen arviointiin. Kursseilla kehitetään suunnitelmallista eri sektoreiden yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia kuntoutukseen ja pyritään vähentämään psykiatrisen sairaalahoidon tarvetta. Tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyi kursseilla kehitettävään toimintamalliin. Tutkimuskysymyksemme oli:

Mitä asiakaslähtöisyys on toimintamallissa, kuinka se toteutuu ja mitä hyötyä asiakkaalle on yli sektorirajojen tehtävästä yhteistyöstä?

Mallia tutkittiin asiakkaiden eli skitsofreniaa sairastavien näkökulmasta. Tutkimuksella oli neljä tavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena oli arvioida asiakkaan asemaa. Miten skitsofreniaa sairastava tulee nähdyksi ja kuulluksi oman kuntoutuksensa asiantuntijana? Tutkimuksen toisena tavoitteena oli osoittaa, millaisia uudenlaisia toimintatapoja tarvitaan, jotta skitsofreniaa sairastavat saisivat vahvemman asiantuntijan roolin omassa kuntoutumisessaan. Kolmas tavoite oli tuottaa ehdotuksia asiakaslähtöisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä. Neljänneksi tutkimuksessa pyrittiin mallintamaan asiakaslähtöisiä yhteistyökäytäntöjä ja levittämään niitä ensivaiheessa paikallisessa ammattilaisten ja palveluorganisaatioiden muodostamassa verkostossa ja toisessa vaiheessa valtakunnallisesti.

Muuttuvaan palvelujärjestelmään liitetään usein seuraavankaltaisia trendejä: a) liikutaan laitospainotteisuudesta avohuoltoon, b) vahvasta julkisesta sektorista siirrytään sosiaali- ja terveysalan toimijoiden verkostoon ja kumppanuuteen eli monitoimijamalliin, c) korostetaan asiakaslähtöisyyttä ja asiakkaan omaa asiantuntijuutta, d) pyritään jäykistä rakenteista joustaviin asiakaspolkuihin. Kuntoutuskurssi edustaa tapausesimerkkiä muuttuvasta palvelujärjestelmästä, sillä kyse on julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyönä toteutettavasta avohoidollisesta mielenterveyskuntoutuksesta, jonka tavoitteena on luoda asiakkaille suunnitelmallisia ja joustavia asiakaspolkuja. Tutkimalla kuntoutuskurssia saatiin tietoa siitä, mitä on asiakaslähtöisyys ja kuinka se toteutuu muuttuvassa palvelujärjestelmässä.

Julkaisut:

Günther, Kirsi & Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa & Kulmala, Anna & Kaartamo, Riina  (2013) Asiakaslähtöisyys vakavaa mielen sairautta sairastavien nuorten aikuisten kuntoutuskurssilla: etnometodologinen tapaustutkimus [Client centeredness in the rehabiliation course targeted to young adults suffering from serious mental health problems: ethnomethodological case study]. Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus. http://www.muotiala.fi/yhdistys/julkaisut/

Günther, Kirsi & Räsänen, Jenni-Mari (2022)  The reported responsibilities of mental health workers and clients. Communication and Medicine. Advance access published 24.3.2022. https://doi.org/10.1558/cam.21587

Kaartamo, Riina (2012) Tieto ja asiantuntijuuden paikat moniammatillisessa mielenterveyskuntoutuksessa. Sosiaalipsykologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/tutkielma.php?id=23114

Raitakari, Suvi & Günther, Kirsi & Saario, Sirpa (2011) Markkina- vai kumppanuussuhteessa mielenterveystyön tulevaisuus? Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n 20-vuotis juhlajulkaisu. Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry:n julkaisusarja Tampere: Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, 50–65.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi (2012) Asunto ensin -mallin ja portaikkomallin jännistteet mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumisratkaisuissa. Suuntaaja 2, 18-22.

Raitakari, Suvi & Juhila, Kirsi & Günther, Kirsi & Kulmala, Anna & Saario, Sirpa (2012) Asiakaslähtöisyydet asiakas-ammattilainen vuorovaikutuksessa: kuluttajuus, kumppanuus ja huolenpito mielenterveyskuntoutuksessa [The Forms of Client Centredness in Client-professional Interaction: Consumerism, Partnership and Care]. In Anneli Anttonen et al. (eds) Julkisen ja yksityisen rajalla – julkisen palvelun muutos. Tampere: Tampere University Press, 47-80.

Raitakari, Suvi & Kulmala, Anna & Günther, Kirsi. & Juhila, Kirsi & Saario, Sirpa (2011) Vakava mielen sairaus ja eriarvoisuudet arjessa [Serious mental illness and inequalities in everyday life] Janus 19 (4), 221-237.

Raitakari, Suvi & Salo, Salla (2012) Hyvä elämä kivun kanssa – ympäristökysymys. Kipuviesti 2.

Raitakari, Suvi. & Valokivi, Heli (toim.) (2012) Tutkiva Sosiaalityö 2012. Sosiaalityön tutkimuksen luonne ja odotukset tässä ajassa. Helsinki: Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Saario, Sirpa (2012) Arviointitekniikat ja mielenterveystyö – tutkimus ammattilaisten luovinnasta työn arvioinnissa ja seurannassa. Teoksessa I. Helen (toim.) Reformin pirstaleet. Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen. Tampere: Vastapaino, 182–230.