Kodeissa tapahtuvien palvelukohtaamisten maantiede hyvinvointipalvelujen marginaalissa Suomessa ja Ruotsissa (2017–2022)

Tutkimuksen johtaja: Professori Kirsi Juhila

Tutkimusaika ja rahoittaja: Suomen Akatemia, 20172022.

Tutkimusryhmä: Kirsi Günther, Christopher Hall, Cecilia Hansen Löfstrand, Suvi Holmberg, Doris Lydahl, Jenni Mäki, Suvi Raitakari, Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen, Sirpa Saario ja Jenna Syrjälä.

Laitosinstituutioiden purkaminen ja avohoitopainotteisuus sosiaali- ja terveydenhuollossa on ollut keskeinen poliittinen tavoite aina 1950-luvulta lähtien. Tavoitetta on perusteltu esimerkiksi ihmisoikeus-, integraatio-, kansalaisuus- ja kustannussäästönäkökulmilla. Ensimmäisessä deinstitutionaalisuuden aallossa luovuttiin merkittävästä määrästä laitoksia: muun muassa mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaat siirtyivät sairaaloista erilaisiin hoiva- ja kuntoutuskoteihin sekä asumisyksiköihin. Vähitellen myös näihin ’puolimatkan taloihin’ alettiin kohdistaa laitoskritiikkiä. Tällä hetkellä eletään kolmatta muutosaaltoa, jota kutsumme tutkimuksessamme kotikäänteeksi. Lähtökohtana on, että esimerkiksi mielenterveys- tai päihdepalveluiden asiakas asuu omassa asunnossaan, johon järjestetään tarvittavat tuki- ja hoitopalvelut. Ammattilaiset liikkuvat asiakkaan luokse ja tekevät työtään yksityiseksi määrittyvässä kodin tilassa tai kulkevat asiakkaan mukana hänen elinympäristöissään, kuten kahviloissa ja virastoissa. Kotikäännettä ilmentävät muun muassa Asunto ensin -periaatteen mukaiset asumisen tuen palvelut, kotiin jalkautuva aikuissosiaalityö, tuettu asuminen, kotikatko, kotisairaanhoito ja valvottu koevapaus.

Tutkimuksessa keskitymme kotikäänteeseen hyvinvointipalvelujen marginaaleissa eli palveluissa, jotka on kohdistettu haavoittuvassa asemassa oleville kansalaisille, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmista ja toisinaan myös kokemuksia asunnottomuudesta. Tarkastelemme kotikäännettä sekä vuorovaikutuksen että tilallisuuden näkökulmista; miten kodit ja niiden lähiympäristöt kietoutuvat osaksi palvelukohtaamisia.

Tutkimuksella on neljä toisiinsa kietoutuvaa tehtävää: 1) miten paikka ja paikkaan liittyvät merkitykset ovat läsnä kotona tapahtuvissa asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisissa, 2) miten asiakkaat ja työntekijät orientoituvat kielellisesti ja ei-kielellisesti (esim. liikkuminen kodissa) kotiin kohtaamispaikkana, 3) miten julkisen ja yksityisen, tuen ja kontrollin sekä osallisuuden ja eristäytymisen jännitteet todentuvat kodeissa tapahtuvissa kohtaamisissa, 4) millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä on kotona tapahtuvissa kohtaamisissa eri palveluorganisaatioissa ja Ruotsissa ja Suomessa?

Tutkimus nojautuu etnometodologisen vuorovaikutuksen tutkimuksen ja ihmismaantieteen perinteisiin. Aineisto kerätään kotiin vietäviä, päihde- ja mielenterveyspalveluita ja tuetun asumisen palveluita tarjoavissa yksiköissä Suomessa ja Ruotsissa. Aineisto koostuu liikkuvan etnografian metodilla tuotetuista tarkoista kenttämuistiinpanoista ja kotona tapahtuvien palvelukohtaamisten nauhoituksista. Tutkimus tuottaa paitsi perustietoa kohtaamisista, myös palvelujen arvioinnissa ja kehittämisessä sovellettavaa tietoa siitä, mitä seurauksia kodin yleistymisellä palvelujen tarjoamisen paikkana on asiakkaiden ja työntekijöiden kohtaamisille ja asiakkaiden elämälle.

Julkaisut:

Günther Kirsi (2021) “Body Work” in Home-Based Substance Abuse Care. Social Inclusion 9(3), 256–264.

Günther Kirsi & Ranta Johanna (2019) Mielenterveys- ja päihdekuntoutujan palvelusiirtymät. Asumisyksikön työntekijöiden neuvottelut asiakkaiden muuttuvista palvelutarpeista [Service transitions of people with mental health and substance use problems: Housing support workers negotiating clients’ changing service needs]. In Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (eds.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance use services]. Tampere: Vastapaino, 219–252.

Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Arjen valinnat ja neuvot kotikuntoutuksen kohtaamisissa [Everyday Choices and Advice-giving in the Encounters of Home Rehabilitation]. In Kirsi Juhila & Teppo Kröger (eds.) Siirtymät ja valinnat asumispoluilla [Transitions and Choices in Housing Pathways]. Jyväskylä: SoPhi, 192214.

Hall Christopher & Raitakari Suvi & Juhila Kirsi (2021) Deinstitutionalisation and ‘Home Turn’ Policies: Promoting or Hampering Social Inclusion? Social Inclusion 9(3), 179–189.

Hansen Löfstrand Cecilia & Juhila Kirsi (2021) Transforming Worker–Client Identities: From Shelters to Housing First. Social Inclusion 9(3), 214–222.

Holmberg Suvi & Ranta Johanna (2021) Koti katkaisuhoidon tilana [Home as a space for detoxification]. Janus 29(1), 54–70.

Holmberg Suvi & Räsänen Jenni-Mari (2021) From Home to Community: Reflecting Emotions Related to Mobility. Social Inclusion 9(3), 245–255.

Juhila Kirsi (2018) Aika, paikka ja sosiaalityö. Tampere: Vastapaino.

Juhila Kirsi & Dall Tanja & Hall Christopher & Koprowska Juliet (eds.) (2021) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press.

Juhila Kirsi & Günther Kirsi (2020) Too Much, Too Little, the Wrong or the Right Kind? Negotiating Homes’ Material Stuff in the Context of Substance Abuse and Mental Health Home Visiting. Home Cultures 17(2), 7391.

Juhila Kirsi & Hall Christopher & Raitakari Suvi (2016) Interaction During Mental Health Floating Support Home Visits: Managing Host-Guest and Professional-Client Identities in Home-spaces. Social and Cultural Geography 17(1), 101–119.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Raitakari Suvi (2020) Devoted work without limits? Activities and premises of home visit work at the margins of community care. International Journal of Care and Caring 5(2), 247–262.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Ranta Johanna (eds.) (2021) Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion 9(3), thematic issue.

Juhila Kirsi & Hansen Löfstrand Cecilia & Ranta Johanna (2021) Thematic issue editorial: Home- and Community-Based Work at the Margins of Welfare: Balancing between Disciplinary, Participatory and Caring Approaches. Social Inclusion 9(3), 175–178.

Juhila Kirsi & Holmberg Suvi & Lydahl Doris & Hall Christopher (2020) Observing and Commenting on Clients’ Home Environments in Mobile Support Home Visit Interactions: Institutional Gaze, Normalization and Face-work. Housing, Theory and Society. Published online 30 Oct 2020. https://doi.org/10.1080/14036096.2020.1838944

Juhila Kirsi & Morriss Lisa & Raitakari Suvi (2021) Negotiating epistemic rights to knowledge concerning service users’ recent histories in mental health meetings. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 171–195.

Juhila Kirsi & Raitakari Suvi & Caswell Dorte & Dall Tanja & Wilinska Monika (2021) From a collaborative and integrated welfare polocy to fronline practices. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 9–31.

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Banks Sarah (2021) Relational autonomy and service choices in social worker-client conversations in an outpatient clinic for people using drugs. British Journal of Social Work 15(1), 170–186.

Kuusisto Katja & Ranta Johanna (2020) Psykososiaalisen päihdetyön asema Suomessa 1900-luvulta nykypäivään [The position of psychosocial work in Finland from the 20th century to the present]. In Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (eds.) Sosiaalityön käänteet. Jyväskylä: SoPhi, 112140.

Lydahl Doris (2021) “Write that!” – On ethnography and care at the margins of a welfare society. Blog text. Society for Social Studies of Science.

Lydahl Doris & Hansen Löfstrand Cecilia (2021) Doing good: autonomy in the margins of welfare. Sociology of Health & Illness 42(4), 892–906.

Lydahl Doris & Holmberg Suvi & Günther Kirsi & Ranta Johanna (2021) Doing data together: Affective relations and mobile ethnography in home visits. Qualitative Research 21(4), 515–530.

Raitakari Suvi (2019) Using Expressions of Past, Present and Future Homelessness Pathways as a Linguistic Resource in Meeting Interaction in a Low-Threshold Outpatient Clinic. Housing, Theory and Society 36(1), 25–43.

Raitakari Suvi (2020) Explaining homelessness as a movement using metaphors in European academic writings of homelessness. Housing Studies 35(10), 1684–1700.

Raitakari Suvi & Haahtela Riikka & Juhila Kirsi (2016) Tackling Community Integration in Mental Health Home Visit Integration in Finland. Health and Social Care in the Community 24(5), e5362.

Raitakari Suvi & Holmberg Suvi & Juhila Kirsi & Räsänen Jenni-Mari (2018) Constructing the Elements of the “Recovery in” Model through Positive Assessments during Mental Health Home Visits. International Journal of Environmental Research and Public Health 15(7), 1441.

Raitakari Suvi & Ranta Johanna & Saario Sirpa (2021) Alignment and service user participation in low-threshold meetings with people using drugs. In Kirsi Juhila, Tanja Dall, Christopher Hall & Juliet Koprowska (eds.) Interprofessional Collaboration and Service User Participation: Analysing Meetings in Social Welfare. Bristol: Policy Press, 115–140.

Ranta Johanna (2019) Huumehoitoa koskevat neuvot ja valinnat matalan kynnyksen palvelun asiakkaiden ja työntekijöiden vuorovaikutuksessa [Advices and choices regarding drug addiction treatment in low-threshold service client-worker interaction]. In Aini Pehkonen, Taru Kekoni & Katja Kuusisto (eds.) Oikeus päihdehuoltoon [Right for substance use services]. Tampere: Vastapaino, 253–287. 

Ranta Johanna (2020) Huumeista riippuvaisen toimijuus vahvistuu matalan kynnyksen palveluissa [The agency of a drug-addicted person is strengthened in low-threshold services]. Yhteiskuntapolitiikka 85(5–6), 592–595.

Ranta Johanna (2020) Reducing harms through interactions: Workers orienting to unpredictable frames in a low-threshold project for people injecting drugs. International Journal of Drug Policy 82, 102828.

Ranta Johanna (2020) Suhteellinen toimijuus huumeita käyttävien matalan kynnyksen palveluissa: Tutkimus institutionaalisesta vuorovaikutuksesta [Relational agency in low-threshold services for people using drugs: A study of institutional interaction]. Tampere University Dissertations 279. Tampere: Tampere University.

Ranta Johanna (2021) Turvallinen kohtaamispaikka luo luottamusta matalan kynnyksen huumetyössä [A safe meeting place creates trust in low-threshold support work for people using drugs]. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Ranta Johanna (2022) Monipaikkainen auttamistyö luo mahdollisuuksia huumeita käyttävien ihmisten tavoittamiselle ja kohtaamiselle [Multi-placed welfare work creates opportunities to reach and encounter people using drugs]. Column 3/2022. Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta Johanna & Juhila Kirsi (2019) Kodittomuus on muutakin kuin elämää ilman asuntoa [Homelessness is more than life without a flat]. Alusta! New Social Research at Tampere University.

Ranta Johanna & Juhila Kirsi (2020) Constructing a sense of home in floating support for people using drugs. Qualitative Social Work 19(4), 685–700.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi (toim.) (2018) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä [The homes of social work and homes in social work]. Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite. Helsinki: Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura.

Ranta Johanna & Räsänen Jenni-Mari & Günther Kirsi & Juhila Kirsi (2018) Lukijalle: Moniulotteinen koti sosiaalityön tutkimuksessa ja käytännöissä. Teoksessa Johanna Ranta, Jenni-Mari Räsänen & Kirsi Günther (toim.) Sosiaalityön kodit ja kodit sosiaalityössä. Tutkiva sosiaalityö 2018 -liite. Helsinki: Talentia-lehti ja Sosiaalityön tutkimuksen seura, 36.

Räsänen Jenni-Mari (2019) Toimintakyvyn arviointimenetelmien käytön ja arkityön tasapainottelua kotiin vietävissä palveluissa [Balancing between the use of assessment methods of functional capacity and everyday work in home-based services]. Janus 27(2), 111126.

Räsänen Jenni-Mari & Raitakari Suvi (2020) Korona, koti ja teknologiat yhteiskunnan marginaaleissa [COVID-19, home and technologies at the margins of society]. Column 10/2020. The Finnish Society of Social Work Research.

Saario Sirpa & Hall Christopher & Lydahl Doris (2021) Engaging with Hard-To-Reach Clients: Towards the Last Resort Response by Welfare Workers. Social Inclusion 9(3), 265–275.

Savolainen Maria (2021) Huumorin käyttö asiakkaan ja ammattilaisen välisessä kotikäyntivuorovaikutuksessa [Humor in client-worker interaction during home visits]. Sosiaalityön pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto.

Syrjälä Jenna (2022) Tulevaisuuden asumispolun siirtymät tilapäisessä asumispalvelussa majoittuvien asunnottomien kerronnassa [Future housing pathways in the narration of homeless persons living in temporary accommodation]. Yhteiskuntapolitiikka 87(2), 175–185.