Esittely

Yksikkömme tutkimus käsittelee monitieteisesti ajankohtaisia hyvinvoinnin ja työelämän kysymyksiä, kuten työelämän murrosta tai palvelujärjestelmän muutosta. Hyvinvointikysymyksiin keskittyvä tutkimuksemme kattaa koko elämänkaaren lapsuudesta ja nuoruudesta, työikäisiin ja ikääntyneisiin. Lähestymme tutkimusaiheita muutoksen ja vertailun sekä arvioinnin ja kehittämisen näkökulmista.

Hyvinvointi muuttuvassa yhteiskunnassa

Suomessa hyvinvointia tarkastellaan yleensä pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin kontekstissa, mutta globaalissa maailmassa myös muiden näkökulmien tunteminen ja tunnistaminen on tärkeää. Lisäksi kulttuuriset, yhteiskunnalliset, taloudelliset ja poliittiset todellisuudet ja toimintaympäristöt muuttuvat nopeasti ja tuottavat vaihtuvia reunaehtoja niin yksilöiden, yhteisöjen kuin yhteiskuntien toiminnalle.

Hyvinvoinnin määritelmiä ja ymmärrystä sen rakenteellisista ehdoista tulee tuottaa tilannekohtaisesti. Tärkeä on myös ymmärtää erilaisissa tiloissa ja tilanteissa elävien ihmisten kokemuksia omasta hyvinvoinnistaan, sen resursseista ja rajoitteista. Hyvinvoinnin riskeihin ja puutteisiin perinteisesti keskittyvän tutkimuksen ohella on olennaista tarkastella sitä, millaisia ovat hyvinvoinnin lähteet ja hyvinvointia tuottavat mekanismit haastavissakin olosuhteissa.

Analysoimme yhteiskunnan muutoksen ja hyvinvoinnin välistä suhdetta seuraavilla toisiinsa limittyvillä ulottuvuuksilla:

  1. Hyvinvoinnin rakenteet
  2. Eletty ja koettu hyvinvointi
  3. Hyvinvointi käsitteenä

Tavoite

Olemme monipuolinen, kokoava ja ajanmukainen tutkimus-, keskustelu- ja kehittämisfoorumi, joka tuottaa korkeatasoista ja monitieteistä tietoa yhteiskuntatieteiden aloilta. Käynnissä olevat tutkimushankkeemme tuottavat toisiaan täydentäviä näkökulmia hyvinvointia koskeviin kysymyksiin. Yksikössä toteutettava opetus integroituu kiinteästi yksikön tutkimustoimintaan, ja opiskelijat osallistuvat hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimintaa leimaa avoin keskusteluyhteys paikallisiin toimijoihin sekä yhteistyö alueellisten, valtakunnallisten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Toimintamme on alueellisesti tärkeää sekä kansallisesti ja kansainvälisesti kiinnostavaa.

Tutkimustoiminnassa painottuvat osallistavat menetelmät, tutkimusmenetelmien kehittäminen sekä menetelmien ja aineistojen moninaisuus. Meneillään olevien hankkeiden lisäksi pyrimme aktiivisesti tuottamaan uusia, akateemisesti orientoituneita ja käytännön kenttiä palvelevia monitieteisiä hankkeita.

Lisätietoa tutkijoidemme julkaisuista ja asiantuntijuudesta on saatavilla Tampereen yliopiston tieteellisen toiminnan Solecris- tietokannassa.

Yhteistyökumppanit