Tutkimushanketoiminta ja tutkimusvalmiudet

Tutkimuksen tarkastelumittakaava vaihtelee maa-ainesten hienoainesanalytiikasta ja kiviainesmateriaalien mikroskooppitutkimuksista koko väyläverkon tasolla sovellettavien rakenteiden kunnon inventointimenetelmien hyödyntämiseen – ja kaikkeen siltä väliltä.

Tavanomaisten geoteknisten laboratoriotutkimuslaitteistojen lisäksi käytössä on muun muassa:

Maarakenteissa käytettävien maa- ja kiviainesten ominaisuuksien ja käyttökelpoisuuden selvittämiseksi laboratoriossamme voidaan määrittää standardien mukaiset ominaisuudet esimerkiksi kiviaineksen CE-merkintää varten. Lisäksi maa- ja kiviaineksen mineralogian ja erityisesti hienoaineksen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien määrittämiseen käytössämme on muun muassa röntgendiffraktiolaitteista ja ominaispinta-alan mittauslaitteisto sekä valikoituja kemialliseen analyysin menetelmiä.

Yhteyshenkilöt:

Geotekniset laboratoriomääritykset DI Nuutti Vuorimies puh. +358407203050 nuutti.vuorimies@tuni.fi

Maa- ja kiviainesten tutkimusmentelmät DI Kari Pylkkänen puh.+358405216454 kari.pylkkanen@tuni.fi


Ympäristörakenteisiin liittyvät testaukset ja mittaukset

Sivutuotteiden ja jätemateriaalien kaatopaikka- ja hyötykäyttökelpoisuutta tutkimme liukoisuuskokeiden ja teknisten ominaisuuksien perusteella.

Lisäksi tutkimme mineraalisten materiaalien soveltuvuutta kaatopaikan pohja- ja pintarakenteeseen sekä muihin pohjavedensuojausrakenteisiin, keskeisenä parametrinä vedenläpäisevyys. Asiantuntijamme tekevät kaatopaikkarakentamisen riippumatonta laadunvalvontaa.

Yhteyshenkilöt:

Liukoisuustutkimukset & ympäristökelpoisuus: DI Pirjo Kuula +358408490305 pirjo.kuula@tuni.fi

Tiivistys- ja kaatopaikkarakenteet: DI Minna Leppänen puh. +358401981733 minna.leppanen@tuni.fi


Viher- ja urheilukenttärakenteisiin liittyvät testaukset ja mittaukset

Viher- ja liikuntapaikkatutkimuksen tavoitteena on tutkia erilaisten liikunta-alustojen ja viheralueiden toimivuutta ja seurata niiden ominaisuuksien muuttumista.

Materiaalitutkimusten ja kentällä tehtyjen mittausten pohjalta on kehitetty kenttärakenteissa käytettäviä materiaaleja ja määritetty niille laatukriteerit huomioiden eri liikuntamuotojen vaatimukset alustan suhteen. Laboratoriossa tehtyjen koerakenteiden avulla on voitu karsia toimimattomat materiaalivaihtoehdot jo suunnitteluvaiheessa.

Viher- ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät tutkimusalueet:

 • materiaalit (hiekka, sora, murske, muut mineraaliset materiaalit, kumipuru, turve, hake) ja niiden suhteitus eri käyttötarkoituksiin
 • liikuntapaikkojen kenttämittaukset (mm. vedenläpäisevyys, jousto-ominaisuudet) ja näytetutkimukset
  • nurmikentät: jalkapallo, golf, puistot
  • liikuntapuistot (leikkikentät, kävelytiet, kuntopolut)
  • ratsastuskentät
  • hiekkatekonurmikentät: pesäpallo, tennis
  • kumirouhetekonurmikentät (joustorakenteella / ilman joustorakennetta): jalkapallo
  • tiilimurskekentät: tennis
  • yleisurheilukenttien juoksuradat ja suorituspaikat

Yhteyshenkilö: DI Tapani Jäniskangas puh. +358407376791 tapani.janiskangas@tuni.fi


Tiililaboratorio

Tiililaboratorio on Suomen rakentamismääräyskokoelmassa tarkoitettu, ympäristöministeriön hyväksymä koetuslaitos, jolla on oikeus tehdä tiilirakenteita koskevissa ohjeissa tarkoitettuja, tiilien kelpoisuuskokeita. Tiililaboratorion toimintaa valvoo ympäristöministeriö. Laboratorio osallistuu vuosittain hyväksyttyjen koetuslaitosten välisiin tasokokeisiin.

Yhteyshenkilö: DI Kari Pylkkänen puh. +358405216454 kari.pylkkanen@tuni.fi


Muut mittauspalvelut

Mittauspalveluina teemme infrarakenteiden sekä viher- ja ympäristörakenteiden tiiviys- ja kantavuusmittauksia. Teemme myös erilaisia rakenteiden monitorointeja. Mittauspalvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaan.

Yhteyshenkilö: DI Heikki Luomala puh. +358405521490 heikki.luomala@tuni.fi