Esittely

Tutkimuskeskus Terran päätehtävät ja toiminnan tavoitteet ovat:

  • Tuottaa tutkimukseen perustuvaa tietoa, joka mahdollistaa infrarakeiden turvallisen rakentamisen ja käytön sekä elinkaaritaloudellisesti edullisen ja kestävän ylläpidon ; kehitämme uusia materiaaliteknisiä ja rakenneratkaisuja, uudistamme mitoitus- ja korjausmenetelmiä sekä edistämme uusien toimintatapojen käyttöönottoa infra-alalla.
  • Kouluttaa infra-alan moninaisiin työtehtäviin ajanmukaiset tiedot ja valmiudet omaavia diplomi-insinöörejä ja tohtoreita.
  • Osallistua infra-alan kehittämiseen tiiviissä vuorovaikutuksessa alan muiden toimijoiden kanssa.

Tutkimustoiminta

Terra tutkii infrarakenteita neljässä toiminnallisesti keskenään tiiviisti limittyvässä tutkimusryhmässä, jotka ovat TerraGeo, TerraRoad, TerraRail ja TerraDigi. Terran tutkimustoiminnalle on tunnusomaista:

  • Rakenteiden toiminnan laskennallinen ja numeerinen analysointi
  • Analyysitulosten verifiointi täyden mittakaavan rakenteista tehtävin monitorointimittauksin
  • Analyyseissä käytettävien lähtötietojen johtaminen tutkimusryhmän käytössä oleviin monipuolisiin laboratorio- ja kenttämittausvalmiuksiin tukeutuen
  • Digitalisaation monipuolinen hyödyntäminen infrarakenteiden koko elinkaarella
  • Tutkimushankkeiden toteuttaminen tiiviissä yhteistyössä tutkimustulosten hyödyntäjätahojen – elinkeinoelämä, infrarakenteiden omistajat ja viranomaiset – kanssa
  • Keskeisten tutkimustulosten raportointi sekä suomeksi että englanniksi

Koulutus

Terran henkilöstöllä on laaja koulutusvastuu Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tiedekunnassa. Tämä vastuu realisoituu muun muassa seuraavilla tavoilla:

  • Toteutamme päävastuullisesti vuosittain noin 20 rakennustekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto-ohjelmiin sisältyvää opintojaksoa. Lisäksi osallistumme joiltain osin useiden muiden Tampereen yliopiston opintojaksojen toteutukseen.
  • Ohjaamme vuosittain 15 – 20 kandidaatintyötä ja saman verran diplomityötä. Lisäksi tutkimusryhmiemme vaikutuspiirissä on meneillään noin 15 väitöskirjaopinnäytettä.
  • Tuemme elinikäistä oppimista järjestämällä säännöllisesti erilaisia vaihtuva-aiheisia täydennyskoulutuskokonaisuuksia; esimerkkeinä näiden aiheista ovat rautatiesuunnittelu, pohjarakennesuunnittelu, infrarakentamisen kiertotalous ja patoturvallisuus.
  • Kehitämme koulutuksen sisältöjä aktiivisesti yhteistyössä monien eri sidosryhmien kanssa.
  • Pyrimme jatkuvasti kehittämään käyttämiämme opetusmenetelmiä.

Laaja-alainen koulutusvastuu ja koulutussisältöjen ajanmukaisena pitäminen edellyttää sitä, että Terrassa kaikki opettavat ja kaikki tutkivat. Lisäksi vakituista henkilöstöämme täydentää koulutustehtävässä korvaamattoman arvokkaalla tavalla dosenttiverkostomme sekä lukuisa joukko muita vierailuluennoitsijoita ja tuntiopettajia.

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Infra-alan eri toimijatahojen käytännön tarpeita palvelevan tutkimuksen ja koulutuksen ohella kolmas päätehtävämme on monipuolinen muu vuorovaikutus ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tähän tehtävään liittyen:

  • Osallistumme jatkuvasti useiden kotimaisten ja EU-tasoisten normien ja ohjeitten valmisteluun
  • Vaikutamme aktiivisesti lukuisissa infrarakentamisen alan ammatillisissa yhdistyksissä ja toimikunnissa
  • Tarjoamme asiantuntemustamme päätöksentekijöiden käyttöön erilaisissa teknistä asiantuntemusta vaativissa päätöksentekotilanteissa
  • Osallistumme infra-alan kehitystä koskevaan julkiseen keskusteluun monilla eri foorumeilla