Tehdäänkö tiesuunnitelmavaiheessa riittävästi pohjatutkimuksia?

Paavo Koukku

Tiesuunnitelma on hallinnollinen asiakirja, jonka laatimisen yhteydessä määräytyvät muun muassa tiealueen rajat. Nämä voivat joissain tilanteissa tarpeettomasti rajoittaa esimerkiksi tarkoituksenmukaisimman pohjanvahvistustavan valintaa tien rakentamissuunnitelmaa laadittaessa. Näin voi käydä erityisesti silloin, jos tiesuunnitelmavaiheen pohjatutkimukset ovat jääneet liian yleispiireisiksi niukkojen resurssien tai tiukan aikataulun vuoksi. Tähän ongelmakenttään pureutuu Paavo Koukun diplomityö ”Geoteknisten suunnitelmien tarkoituksenmukainen taso tiesuunnitelmavaiheessa”.

Linkki Trepoon: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143924

Mistä aiheesta teit diplomityösi ja mitkä olivat tutkimuksen tavoitteet?

Diplomityöni aiheesta ”Geoteknisten suunnitelmien tarkoituksenmukainen taso tiesuunnitelmavaiheessa” valmistui marraskuussa 2022. Työn tilaajana oli Väylävirasto. Tavoitteena oli selvittää, miten geoteknisen suunnittelun laajuus ja tarkkuustaso määräytyy tiehankkeiden tiesuunnitelmavaiheessa, mikä olisi suunnittelun tarkoituksenmukainen taso ja miten taso voitaisiin määritellä.

Mitkä olivat diplomityön päätulokset?

Työn tuloksena esitettiin geotekniselle suunnittelulle tavoitteita tiesuunnitelman tarjouspyyntö- ja suunnitteluvaiheisiin ja suunnitelmien dokumentointiin. Geosuunnitelman tulisi olla tiesuunnitelmavaiheessa sellaisella tasolla, että geotekninen asiantuntija ja suunnittelija voivat luotettavasti todeta, että valitut ratkaisut eivät ole merkittävästi yli- tai alimitoitettuja. Geoteknisen suunnittelun lähtötietojen hankinnassa, suunnittelun laajuudessa ja suunnitelmien dokumentoinnissa on vaihtelua eri hankkeiden välillä. Suunnittelun taso on monen tekijän summa. Tiesuunnitelmavaiheessa geoteknisen suunnittelun tasoon vaikuttavat suunnittelulle asetetut tavoitteet, suunnitteluohjeet ja niiden soveltaminen, tilaajan ja suunnittelijan käytettävissä olevat resurssit sekä hankkeen luonne ja sijainti.

Mitkä olivat tärkeimmät prosessissa oppimasi asiat?

Diplomityön tekemisen aikana tuli opittua etenkin erilaisista tietolähteistä ja eri tutkimusmenetelmien avulla saatujen tietojen koostamista yhtenäisiksi johtopäätöksiksi. Haastattelututkimuksia en ollut aiemmin tehnyt, niitä oli erittäin mielenkiintoista päästä tekemään lomakemuotoisen kyselyn ja henkilöhaastattelujen muodossa.

Miten opintosi tukivat diplomityön tekemistä? Entä työssäkäynti?

DI-koulutus on opettanut kokonaisuuksien hallintaa, jota diplomityössä edelleen tuli opeteltua. Kirjallisten koulutöiden ja kandidaatintyön aikana on oppinut tiedonhakua ja tieteellisen kirjoittamisen tyyliä, miten asiat on mahdollista esittää selkeästi ja puolueettomasti. Tie- ja geosuunnitteluun liittyvillä kursseilla käydyt perusasiat olivat suurena apuna tutustuessa di-työn aihepiiriin. Töiden kautta olen oppinut eri suunnittelualojen yhteensovitusta tie- ja katusuunnitteluhankkeissa. Tässä on kyse pohjimmiltaan ihmisten välisestä yhteistyöstä. Toisaalta diplomityön tekemisen kautta tietämykseni lisääntyi siitä, miten tiehankkeen suunnitteluprosessi etenee.

Mitä muuta haluaisit tuoda esille opinnoista tai diplomityöstä?

Oli erittäin mielenkiintoista tutkia aihetta, joka oli tilaajalla konkreettisesti tunnistettu kehitystarve. Työn ohjausryhmä osallistui aktiivisesti prosessiin, ja tässä esitänkin vielä kiitokset Väyläviraston, yliopiston ja työnantajani Destian suuntaan.

Valmistut juuri – mitä seuraavaksi?

Valmistumisen jälkeen jatkan suunnittelutehtävissä tie- ja katusuunnittelun hankkeissa, enkä unohda kokonaan geoteknistä suunnitteluakaan.