Anastasia is a new IAS Postdoc Fellow

New IAS fellows, 📷 Jonne Renvall

Anastasia got a two-year fellowship in Tampere Institute of Advance Study (IAS).

https://research.tuni.fi/tampere-ias/

Anastasia Koivikko

Anastasia Koivikko