Laaja-alaista osaamista koulussa käsittelevä teos on julkaistu

Huhtikuussa 2022 julkaistiin kokoomateos, joka valottaa laaja-alaisten taitojen oppimista ja opetusta koulussa. Teos auttaa ymmärtämään aihepiirin teoreettisia ja koulutuspoliittisia taustoja.

Teoksessa laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietoja, taitoja, arvoja, asenteita ja tahtoa, jotka luovat pohjan yksilön elinikäiselle oppimiselle ja yhteiskunnassa toimimiselle. Toisin sanoen tavoitteena on kasvattaa kriittisesti ajattelevia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä.   

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa laaja-alainen osaaminen on jäsennetty seitsemään eri osa-alueeseen, joita ovat esimerkiksi ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu sekä monilukutaito. Niiden opetus tapahtuu osana kaikkia oppiaineita. On selvää, että tämäntapaisten taitojen opettamiselle ei ole samanlaisia vakiintuneita tavoitteita ja opetuskäytänteitä kuin oppiaineiden opetukselle, minkä vuoksi aihepiirin syvälliselle käsittelylle on ollut tarvetta. 

Teoksessa laaja-alaista osaamista käsitellään eri näkökulmista valottaen sen teoreettisia ja koulutuspoliittisia taustoja. Lisäksi sitä tarkastellaan opetussuunnitelmallisena ilmiönä ja pohditaan sen opettamisen käytännön kysymyksiä. Lopuksi käsitellään laaja-alaisen osaamisen roolia tulevaisuuden opetussuunnitelmissa. 

Teos koostuu yhteensä 25 luvusta, joiden kirjoittajat ovat monitieteinen joukko opettajaopiskelijoita ja kasvatustieteen tutkijoita. Tutkimusryhmästämme Pirjo Kulju ja Reijo Kupiainen kirjoittivat teokseen luvun Tekstien tuottaminen monilukutaidon pedagogiikassaMonilukutaito laaja-alaisen osaamisen alueena ei ole tullut opetussuunnitelmaan tyhjästä vaan silläkin on oma akateeminen ja pedagoginen historiansa. Luvussa tarkastellaankin 3.-luokkalaisten e-kirja-projektia monilukutaidon design-mallin mukaisesti erityisesti tekstin tuottamisen ja kirjoittamisen näkökulmasta. Malli pohjautuu alkujaan The New London Group -nimisen tutkijaryhmän ajatuksiin. Luvussa kuvaillaan, miten opettaja voi ottaa monipuolisesti huomioon oppilaiden oman elämismaailman tekstien tuottamisprosesseissa ja käsitteellistää opittavia tietoja ja taitoja prosessin aikana. 

Teoksen taustalla on ollut opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke.  

Hienonen, N., Nilivaara, P., Saarnio, M. & Vainikainen, M.-P. (toim.) 2022. Laaja-alainen osaaminen koulussa. Ajattelijana ja oppijana kehittyminen. Gaudeamus.