Esittely

PGL-tutkimusryhmä tutkii ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviä tekijöitä erilaisissa oppimisympäristöissä. Tutkimuksen tavoitteena on luoda edellytyksiä sekä ammatillisen osaamisen kehittymiselle että koko työuran mittaiselle ammatilliselle kasvulle.

Taustaa

Oppimisympäristöjä tarkastellaan laajasta näkökulmasta, huomioiden fyysiset ja virtuaaliset oppimisympäristöt, suljetut (muodolliset, esimerkiksi opetussuunnitelmaperusteinen opetus oppilaitoksissa) ja avoimet (esimerkiksi työpaikat, sosiaalinen media), sekä hybridimuotoiset (esimerkiksi oppisopimuskoulutus) oppimisympäristöt.

Tutkimus perustuu sosio-konstruktivistiseen oppimisteoriaan, jossa sekä yksilölliset että yhteisölliset oppimisen säätelyyn liittyvät tekijät yhdistyvät osaamisen kehittämiseen. Ryhmän tutkimusaiheita ovat mm. ammatillinen osaaminen, oppimisen säätely, ohjaus, aktiiviset oppimismenetelmät, tekniikan pedagogiikka, tunteet ja oppiminen, työpaikat oppimisympäristöinä, ammatillinen osaaminen ja digitalisaatio sekä interkulttuurinen kompetenssi. Tutkimusta toteutetaan niin määrällisin kuin laadullisinkin tutkimusmenetelmin.

Tutkimusryhmän yhtenä tutkimussuuntana on tekniikan pedagogiikan aihepiireihin liittyvät tutkimukset, sekä yliopistopedagogisten opintojen kehittämiseen liittyvä tutkimus. Näiden tutkimusten aiheina ovat muun muassa erilaisten pedagogisten interventioiden vaikutukset tekniikan alan opettajien pedagogisen osaamisen kehittymiseen ja yrittäjämäinen pedagogiikka.

Tavoite

Tutkimus pyrkii kehittämään jatkuvan oppimisen ja hyvinvoinnin tulevaisuudennäkymiä yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasoilla.

Vaikuttavuus

Ryhmän tutkimustyö keskittyy erityisesti ammatin oppimiseen ja asiantuntijuuden kehittymiseen liittyviin yksilöllisiin, kollektiivisiin ja organisatorisiin tekijöihin oppilaitos- ja työympäristöissä.

Yhtenä keskeisenä toiminnan alueena on myös Tampereen yliopiston opetushenkilökunnalle suunnattujen (erit. tekniikan alan) yliopistopedagogisten opintojen tutkimusperustainen kehittäminen.

Yhteistyökumppanit

Teemme tutkimusyhteistyötä niin muiden oppilaitosten kuin työelämänkin kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat muun muassa Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, LUT yliopisto, Oxfordin yliopisto, Chubu University, Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus (TAKK), Jyväskylän ammatillinen opettajakorkeakoulu (JAMK) sekä Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK).

Lisäksi olemme mukana verkostoissa, kuten ITEEA (International Technology and Engineering Educators Association), WMEA (World Maker Education Alliance), PATT (Pupils Attitudes Towards Technology) sekä Yrittäjyyskasvatuksen verkosto.