Tutkimuksesta tukea toisen kotona suoritettavan työn turvallisuuteen sote-alalla

Tampereen yliopiston SafeKoti-tutkimushankkeen tulokset tuovat esiin positiivisesti työn turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tuloksissa korostuvat asiakkaasta saatava tieto, tiedonkulku eri hoitavien tahojen kesken, työtehtävien selkeys, vertaistuki ja suora kontakti esihenkilöön, sekä työnjako, jossa huomioidaan muun muassa siirtymiin varattava aika ja allokoidaan riittävä aika asiakasta kohden. Suurimpia kokonaisuuksia olivat työn organisointiin ja kotiin työympäristönä liittyvät asiat.

Kotona tuotettavien palveluiden tarve on lisääntynyt ja lisääntyy edelleen muun muassa väestön ikääntymisen ja yhteisöperustaisen hoidon suuntauksen takia. Toisaalta esimerkiksi kotihoidon palveluissa henkilöstöpulan odotetaan kasvavan. Yksi syy tähän on epäsuotuisat työolot. Työturvallisuuden varmistaminen asiakkaan kotona on haastavaa, koska työnantajan mahdollisuudet vaikuttaa työympäristöön ovat rajalliset eikä asuntoja ole suunniteltu sote-alan työtehtävien suorittamiseen.

Tampereen yliopiston Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiden työturvallisuuden varmistaminen toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä (SafeKoti) -hankkeessa lisättiin ymmärrystä sote-alan työntekijöiden työturvallisuudesta yksityishenkilöiden kotona suoritettavissa työtehtävissä sekä kehitettiin uusia menetelmiä ja toimintatapoja työn turvallisuuden edistämiseksi. Hankkeeseen osallistui kotihoidon ja aikuissosiaalityön työntekijöitä sekä henkilökohtaisia avustajia.

Hankkeessa havaittiin, että työturvallisuusasioita ei pidetä riittävästi esillä. Työturvallisuus jää herkästi muita turvallisuusasioita, kuten potilas- ja lääketurvallisuusasioita, vähemmälle huomiolle. Työntekijä ei pysty varautumaan asiakaskäyntiin parhaalla mahdollisella tavalla, mikäli hänellä ei ole ennakkotietoa kohtaamistaan vaaroista. Työturvallisuuteen perehdyttäminen on usein ollut vähäistä. Asiakkaaseen liittyvä tieto voi olla puutteellista esimerkiksi eri hoitavien tahojen välisen tiedonkulun ongelmien takia tai turvallisuuteen liittyvien asioiden kirjaamatta jättämisen vuoksi.

  • Hankkeen tulosten pohjalta laadittiin työkaluja, kuten työturvallisuuden perehdytysmateriaali toisen kotona suoritettavaan työhön sote-alalla sekä esihenkilön työturvallisuuden vuosikello, jonka tarkoitus on auttaa esihenkilöä pitämään työturvallisuutta esillä ja keskustelemaan tärkeistä teemoista työntekijöiden kanssa, hankkeen projektipäällikkö, tutkijatohtori Maria Lindholm kertoo.

Materiaalien kehittämisessä on hyödynnetty työntekijöiltä kerättyä tietoa, jolloin tuotoksissa kuuluu vahvasti ”kentän ääni” ja toisen kotona tehtävän työn turvallisuuden nykytila. Kehittäminen tapahtui tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaatioiden kanssa huomioiden alan yleiset tarpeet. Hankkeen tulokset ja tuotetut materiaalit ovat vapaasti hyödynnettävissä.

SafeKoti-hankkeen loppuraportti sekä muu hankkeessa kehitetty materiaali löytyvät hankkeen kotisivuilta: https://projects.tuni.fi/safekoti/.

Lisätietoja:

Tutkijatohtori Maria Lindholm
S-posti: maria.lindholm(at)tuni.fi