Sosiaalityön yliopistotasoisen tutkimuksen rahoitus: segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla

Sosiaali- ja terveysministeriö myönsi 4.8.2021 rahoitusta sosiaalityön yliopistotasoiseen tutkimukseen (STM tiedote 4.8.2021). Sosiaalityön professori Kirsi Juhilan johtama tutkimushanke Segregaation ja asunnottomuuden vastainen asumissosiaalinen työ haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla (SEGRA) sai 478 558 euron rahoituksen. Tutkimus sijoittuu laajasti SHL 60 c §:n nojalla rahoitetun yliopistotasoisen sosiaalityön tutkimuksen asetuksella määrätyille painoaloille 2021, mutta erityisesti erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden elämäntilanteisiin ja palvelutarpeisiin kohdistuvaan sekä ehkäisevän ja rakenteellisen sosiaalityön tutkimukseen. Hanke on konsortio, jota hallinnoidaan Tampereen yliopistossa (yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityö). Osatoteuttajia ovat Y-Säätiö, Turun yliopiston sosiaalitieteiden laitos sekä Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunta (MAB) Tutkimushanke kohdentuu sosiaalityön rooliin alueellisen eriarvoistumisen eli segregaation ja asunnottomuuden vastaisessa työssä suomalaisten kasvukeskusten suurissa kaupungeissa. Tätä roolia lähestytään asumissosiaalisen työn kehyksessä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi ja vahvistaa asumissosiaalisen työn otetta haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten asumispoluilla ja sen myötä edesauttaa sosiaalisesti kestävän kaupungin rakentamista. Hankkeessa on kaksi toisiaan täydentävää osaa, jotka ovat asetelmaltaan ja metodologisesti erilaisia, mutta pohjimmiltaan samaa ilmiötä tutkivia. Ensimmäinen ja hankkeen laajempi, moniaineistoinen ja -metodinen osa keskittyy asumissosiaaliseen työhön kolmessa asuinyhteisöjen purkamis- ja peruskorjausprosessissa. Toisessa, metodisesti kvantitatiivisessa osassa kehitetään ja toteutetaan uudenlaisia tapoja analysoida asunnottomuuteen johtavia asumispolkuja erityisesti palvelupolkujen näkökulmasta ja paikannetaan asumissosiaalisen työn roolia näilläpoluilla. Molemmat osat käynnistyvät samanaikaisesti ja ovat hankkeen ajan jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään.