Tietomallintaminen tehostaa jakeluasemasuunnittelua

Janita Nousiainen

Janita Nousiaisen diplomityössä selvitettiin kirjallisuuden ja haastattelujen avulla tietomallipohjaisen jakeluasemasuunnittelun edellytyksiä. Tietomallintamiseen siirtyminen vie aluksi aikaa, mutta helpottaa merkittävästi maanlaisen tekniikan suunnittelua

Diplomityö ”Tietomallipohjaisen jakeluasemasuunnittelun edellytykset” on saatavilla Trepossa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143877

Mistä aiheesta teit diplomityösi ja mitkä olivat sen päätulokset?
Diplomityöni aiheena on tietomallipohjaisen jakeluasemasuunnittelun edellytykset.  Diplomityön rahoitti Sitowise Oy.

Tällä hetkellä jakeluasemien suunnittelu on pääosin kaksiulotteista ja aiheuttaa paljon manuaalista työtä suunnittelijoille. Koska jakeluasemia ei ole toistaiseksi tietomallinnettu Suomessa, kirjallisuustutkimusta täydennettiin teemahaastatteluiden avulla. Tulosten perusteella jakeluasemahankkeiden erityispiirteet, kuten maanalainen tekniikka, voidaan ottaa huomioon tietomallipohjaisessa suunnittelussa. Tietomallintamisessa lähtötiedot ovat eri formaatissa kuin perinteisessä dokumenttipohjaisessa suunnittelussa. Mallintamisen käyttöönoton edellytykset ovat samankaltaisia kaikille hankkeen osapuolille. Niitä ovat esimerkiksi muutokset toimintatavoissa ja käytettävissä ohjelmistoissa. Mallintamisen käyttöönottoa ajava taho, kuten erillinen työryhmä, sekä nuorempi sukupolvi voivat auttaa tietomallintamisen osaamisen kehittymiseen. Yhtenä haasteena siirtymisessä on tilaajan piirustuspainotteiset vaatimukset lopputuotteelle. Tekniikasta ei muodostu pullonkaulaa mallintamiseen siirtymiselle, koska tällä hetkellä on paljon saatavilla eri ohjelmistoja. Tietomallintamiseen siirtyminen vie aikaa ja alussa tuottavuus saattaa heiketä, mutta mallintamisen hyödyt korostuvat pitkällä aikatähtäimellä.

Kaaviokuva tietomallintamiseen siirtymisestä

Mitkä olivat tärkeimmät prosessissa oppimasi asiat?
Diplomityöprosessissa olen oppinut paljon jakeluasemahankkeista, mistä on hyötyä töissä. Tutkimuksen sisältöön liittyvien aiheiden lisäksi olen oppinut enemmän itseohjautuvuutta ja pitkäjänteisyyttä kirjoittamisen aikana. Välitavoitteet ovat itselleni paras tapa jäsennellä pitkää prosessia, joten aion jakaa työprojektejakin pienempiin välitavoitteisiin. Myös tiedonhaun taitoni ovat kehittyneet huomattavasti.

Miten opintosi tukivat diplomityön tekemistä? Entä työssäkäynti?
Opinnoissa on käsitelty tietomallintamista melko paljon. Sen sijaan jakeluasemat ovat osa suppeaa alaa, joten niitä ei ole tullut vastaan rakennustekniikan opinnoissa. Työpaikalla omalla osastollani on paljon jakeluasemasuunnittelijoita, joista on ollut suunnattomasti apua diplomityön toteutuksessa. Työpaikan kautta on ollut myös helpompi löytää haastateltavia diplomityötutkimukseen.

Mitä muuta haluaisit tuoda esille opinnoista tai diplomityöstä?
Rakennustekniikan opinnot ovat tosi monipuolisia ja antavat pohjan todella monenlaisiin työtehtäviin. Harjoittelusta on ollut hyötyä opinnoissa erityisesti teorian soveltamisessa käytäntöön.
Muistelen lämmöllä Terrassa vietettyä kesää ja kuulamyllykokeiden pyörittämistä. Töissä on helpompi ymmärtää maaparametreja, kun muistaa laboratoriokokeiden periaatteet. Arvokkaiden kursseilla opittujen taitojen lisäksi Hervannan kampuksella opiskeleminen on tuonut mahtavia uusia
harrastuksia ja tärkeitä ystäviä.

Valmistut juuri — mitä seuraavaksi?
Olen nyt saanut diplomityöni valmiiksi ja pääsen jatkamaan töitä geoteknisen suunnittelun parissa. Jatkossa aion kiinnittää huomiota myös tietomallintamisen käyttöönoton edistämiseen työpaikalla.
Työkokemuksen karttuessa voisin pyrkiä hakemaan FISE:n pohjarakenteiden suunnittelijan pätevyyksiä. Lukiossa en edes tiennyt, että on olemassa sellainen ala kuin geotekniikka. Kuitenkin infrarakentamisen ammattiainekerhon Seulan esitellessä geotekniikkaa oman toimintansa ohella totesin heti, että tämä on minun juttuni.

Kuva polttoaineiden jakeluaseman tankkausalueesta