Tie- ja katurakenteiden mekaanisen toiminnan ja tilan monitorointi

Tämän tutkimusteeman puitteissa tuotamme uutta tietoa ennen muuta tierakenteiden mekaanisesta toiminnasta sekä raskaista ajoneuvoista että ilmastosta aiheutuvien kuormitusvaikutusten alaisena. Tutkimuksissa tierakenteiden käyttäytymistä mallinnetaan mm. elementtimenetelmällä ja tehdään mallinnusten verifiointiin käytettäviä monitorointimittauksia eritasoisista olemassa olevista tierakenteista. Näiden rinnalla tien rakennemateriaalien ominaisuuksia hankitaan tietoa monipuolisia laboratoriotutkimusmenetelmiä hyödyntäen. Tieverkkotasolla tapahtuvassa rakenneteiden kunnon inventoinnissa pyrimme hyödyntämään kaikkein ajanmukaisimpia rakenteiden tilan ja kunnon mittausmenetelmiä yhdessä yhteistyökumppaneittemme kanssa.

Tutkimustarpeen taustalla on yhtäältä raskaista ajoneuvoista aiheutuvan tierasituksen merkittävä kasvu – Suomessa erityisesti v. 2013 voimaan astuneen uuden ajoneuvoasetuksen seurauksena. Autonomisten ajoneuvojen käyttöönoton myötä raskaasta liikenteestä aiheutuva kuormitusvaikutus on vaarassa entisestään kasvaa. Toisaalta tienpidon käytössä olevat resurssit tulevat jatkossakin olemaan niukat, mistä syystä jo syntynyt ja koko ajan lisääntyvä korjausvelka on mahdollista saada hallintaan vain uuteen tietoon tukeutuvien uusien toimintatapojen, ennen muuta ennakoivan kunnossapidon, avulla.

Tutkimusteeman ytimen muodostaa sarja Väyläviraston (ent. Liikenneviraston) toimeksiantoihin perustuvia tutkimushankkeita vuodesta 2013 alkaen. Tutkimusten yhteydessä on tehty raskaitten rekkojen kuormituskokeita kaikkiaan kuudella eri tiekohteella sekä toteutettu mittava tierakenteiden instrumentointi osana Väyläviraston koordinoimaa, pohjoisten olosuhteitten älyliikenteen testialustaa Auroraa. Kaikkien näiden toteuttamisessa keskeisenä yhteistyökumppanina on ollut Roadscanners Oy. Aihealueeseen liittyvälle tutkimukselle ollaan parhaillaan hakemassa kansainvälistä lisärahoitusta yhdessä useiden ulkomaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

^