Projektit

Alla olevassa luettelossa on listattu Tampereen yliopistoon affilioituneiden Triviumin tutkijoiden laajoja, Suomen Akatemian tai säätiöiden rahoittamia tutkimusprojekteja. Jos tahdot oman hankkeesi listaan, pyydämme ottamaan yhteyttä osoitteeseen Saku.Pihko@tuni.fi.

Käynnissä olevat projektit

Eletty usko keskiajan Suomessa – Leved religion i medeltida Finland (Svenska Litteratursällskapet i Finland, 2021-2023)

Projekti tutkii uskoa elettynä ja koettuna, siis sosiaalisena prosessina ja toiminallisena tilana keskiajan Suomessa ja laajemmassa pohjoismaisessa kontekstissa. Työn ytimessä on ennen kaikkea vuorovaikutus pyhimysten kanssa. Yhdistelemällä eri tyyppisiä lähdeaineistoja, saarnoja, liturgiaa, testamentteja ja pyhimysesineistöä, projekti tuottaa yleiskuvan ja uutta tietoa teemasta, joka on toistaiseksi ollut tutkimuksen pimennossa lähdemateriaalin fragmentaarisuuden vuoksi.

Johtaja Sari Katajala-Peltomaa
Projektin muut jäsenet ovat dos. Marika Räsänen, FT Sofia Lahti ja Anna-Stina Hägglund.

Projektin internetsivut

Henkilöhistoria varhaismodernin historian tutkimusmenetelmänä (Jalmari Finnen säätiö, 2021-2022)

Hanke tarkastelee, mitä erityistä henkilöhistoria voi tarjota osana varhaismodernia historiaa – mitä henkilöhistorian näkökulmasta tarkoittaa se, että tutkimuskohteet sijoittuvat varhaismoderniin yhteiskuntaan – ja mitä varhaismodernin yhteiskunnan tutkimukselle merkitsee se, että tutkimusta tehdään henkilöhistorian kautta. Hanke vastaa tehtäväänsä tutkimalla henkilöhistorioiden menneisyyttä ja sen avulla arvioimalla henkilöhistorioiden nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Projektin johtaja: professori Raisa Maria Toivo
Projektin tutkijat: FT Tiina Miettinen, FT Jenni Lares ja Mari Välimäki

Projektin internet-sivut

Pätkätyön pitkä historia: lyhytkestoiset työt ja niiden tekijät osana suomalaista yhteiskuntaa 1450–1860 (Koneen Säätiö, 2020–2022)

Pätkätyön pitkä historia -hankkeen lähtökohtana on usein unohdettu fakta, että pitkät, koko aikuisiän kestävät työsuhteet yleistyivät ja muuttuivat normeiksi vasta teollistumisen yhteydessä. Hankkeessa tutkitaan pysyvän virkasuhteen tai maanomistuksen ulkopuolelta elantonsa hankkineiden, lyhytkestoisilla tai kausiluontoisilla töillä elättäneitä yksilöitä ja ammattiryhmiä esiteollisen ajan Suomessa suunnilleen 1450 ja 1860 välisenä aikana. Tutkimuksessa tarkastellaan pätkätyötä sekä yhteiskunnallisena ilmiönä että yksilötasolla. Pätkätyön pitkä historia -hankkeessa tarkastellaan lyhytkestoisia töitä osana esimodernin yhteiskuntaa rakenteellisena, laadullisena ja kvantitatiivisena sekä sosiaalisena kysymyksenä. Hanke kysyy, mitä pätkätyöt olivat ja miksi ja milloin lyhytkestoisia töitä tehtiin? Mikä oli pätkätöiden yhteiskunnallinen poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen merkitys ja laajuus sekä kaupungeissa että maaseudulla? Yksilötasolla tutkitaan, ketkä pätkätöitä tekivät sekä millainen oli pätkätyöläisten asema ja sosiaalinen liikkuvuus? Pätkätyötä ja sen tekijöitä tutkitaan pitkällä aikavälillä, mikä mahdollistaa ilmiössä tapahtuneiden muutosten tarkastelun. Samalla se mahdollistaa vertailun ja sekä luo keskusteluyhteyden nykytilanteen kanssa.

Projektin johtaja FT Ella Viitaniemi.
Kuukausiapurahan saajat: Viitaniemi Ella, Miettinen Tiina, Gustafsson Sofia,
Muut työryhmän jäsenet: Lamberg Marko, Ojala-Fulwood Maija, Miettinen Riikka, Talvitie Petri, Östman Ann-Catrin

The Insane in Early Modern Sweden and Finland (Suomen Akatemia 2018-2021)

Riikka Miettisen Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke, joka käsittelee mielisairauden sosiaalihistoriaa ja mieleltään poikkeaviksi katsottujen ihmisten asemaa ja elämää uuden ajan alun Ruotsissa ja Suomessa

Vammaisuuden vaiettu historia. Identiteetti, osallisuus ja yhteiskunta (Koneen Säätiö, 2017-2021)

Hankkeen tavoitteena on saattaa vammaisuuden ja mielisairauden historian tutkimustuloksia suuren yleisön ja erityisesti vammaisten ja mielenterveydellisistä ongelmista kärsivien itsensä tietoisuuteen, sekä luoda yhteistyömalleja ja vuorovaikutusta tutkijoiden ja järjestökentän toimijoiden välille. Historiantutkimuksen, järjestöjen ja ihmisoikeusliikkeen vuorovaikutteisella yhteistyöllä pyritään myös tuomaan uusia näkökulmia nyky-yhteiskunnan marginalisoivien rakenteiden purkamiseen.
Projektin johtaja: FT Jenni Kuuliala. Hankkeen muut jäsenet: Daniel Blackie, Riikka Miettinen, Tiina Miettinen, Amu Urhonen ja Reima Välimäki.

Projektin internet-sivut

Päättyneet projektit

Catholic Reformation in Lutheran Finland 1550-1700 (Suomen Akatemia 2015-2020)

Dosentti Raisa Toivon akatemiatutkijahanke, joka tutkii katolisuutta uuden ajan alun Suomessa kokonaisilmiönä.

Segregated or Integrated? – Living and Dying in the harbour city of Ostia, 300 BCE-700 CE (Suomen Akatemia, 2015-2019)

Suomen Akatemian tutkimushanke, joka tutkii, miten Rooman keskeisimmän satamakaupungin Ostian väestö muodostui vuosisatojen kuluessa 300 e..Kr.-700 j.Kr. ja miten se loi oman identiteettinsä
Projektin johtaja: Professori Arja Karivieri. Tutkimusryhmän jäsenet: Katariina Mustakallio, Ria Berg, Marja-Leena Hänninen, Anna Kjellström, Ghislaine Van Der Ploeg

 Projektin internet-sivut

Disability, Illness and the Communal Dimensions of Healing in Late Medieval and Early Modern Europe (Suomen Akatemia, 2015-2018)

Jenni Kuulialan Suomen Akatemian tutkijatohtorihanke, joka tarkastelee parantamisen sosiaalista vuorovaikutusta ja päätöksentekoa n. 1350-1650.

The Hansa in the North – Cultural and Social Transformations. A Reassessment

NOS-HS rahoittama hanke
Johtaja: Christian Krötzl

”Honour Thy Father and Thy Mother”: Violence Against Parents in the North of Europe

Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences
Nordic exploratory workshops

 Lisätietoja

Migration and Multiethnic Cities 1500-2000 (Suomen kulttuurirahasto, 2016-2017)

Suomen kulttuurirahaston rahoittama tutkimushanke, jossa tarkastellaan siirtolaisuutta, työvoiman liikkuvuutta ja monikulttuurisia kaupunkiyhteisöjä keskiajan lopulta nykypäivään.
Projektin johtaja: FT Maija Ojala. Tutkimusryhmän jäsenet: Anitta Kynsilehto, Ilaria Tucci, Mari Välimäki, Ulla Ijäs, Pirita Frigren

Reunamailla – Tilattomat Länsi-Suomen maaseudulla 1600–1800 (2016–2017)

Projektin jäsenet: Riikka Miettinen, Ella Viitaniemi, Sofia Gustafsson, Ulla Koskinen, Tiina Miettinen, Panu Pulma, Petri Talvitie, Merja Uotila, Heikki Vuorimies, Jorma Wilmi

Yhteisön reunamailla, tilallisten varjossa? Länsi-Suomen maaseutuväestön rakenteen muutokset ja talonpoikaiston ulkopuoliset väestönosat 1600-1800 (2015-2017)

Jalmari Finnen säätiön rahoittama tutkimushanke, joka tutkii suomalaista agraariyhteisöä ja sen rakennetta ja aiemmassa tutkimuksessa ja historiakuvassa sivuutettuja väestöryhmiä v. 1600-1800 välisenä aikana Länsi-Suomen alueella
Projektin johtaja: Dosentti Raisa Toivo. Tutkimusryhmän jäsenet: Riikka Miettinen, Ella Viitaniemi

Multilingual Practices in the History of Written English (Suomen Akatemia, 2012-2016)

Suomen Akatemian tutkimushanke, jossa tarkastellaan kirjoitetun kielen monikielisiä käytänteitä eli samassa tekstissä esiintyvää vaihtelua kahden tai useamman kielen välillä.
Projektin johtaja: Professori Päivi Pahta. Tutkimusryhmän jäsenet: Laura Wright, Arja Nurmi, Janne Skaffari, Jukka Tuominen, Jukka Tyrkkö

Paholaisen riivaus ja sukupuoli myöhäiskeskiajan Euroopassa/Gender and Demonic Possession in Later Medieval Europe (Suomen Akatemia, 2011-2014)

Sari Katajala-Peltomaan Suomen akatemian tutkijatohtorin projekti, joka tutki riivausilmiön yhteyksiä toiseuteen, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen sekä pyhän käsitteeseen

Religion and Childhood. Socialisation in Pre-Modern Europe from the Roman Empire to the Christian World (Suomen Akatemia, 2009-2012)

Johtaja: Dos. Katariina Mustakallio
Tutkimusryhmän jäsenet: Sari Katajala-Peltomaa, Christian Laes, Ville Vuolanto, Jenni Kuuliala

Transition and Continuity. Society, Everyday Life and Religion in Northern Europe, 1450-1600 (Suomen Akatemia, 2008-2011)

Johtaja: Prof. Christian Krötzl
Tutkimusryhmän jäsenet: Jussi Hanska, Sari Katajala-Peltomaa, Raisa Maria Toivo, Miia Ijäs, Maija Ojala