Kiertotalouden sivuaine

Tutkimusryhmä CITER on osana kiertotalouden sivuaineen poikkitieteellisessä kokonaisuudessa tarjoamalla opetusta kurssitarjonnassa.

Kiertotalouden aineopintoja valinnaisina opintoina (väh. 20 op)

Tampereen yliopiston kiertotalouden opintokokonaisuus on poikkitieteellinen kokonaisuus, jossa katsotaan ongelmia ja ratkaisuja avarasti ja monitieteellisesti; sen yleisiä tavoitteita ovat kiertotalouteen liittyvien erilaisten tieteenalojen ja niiden erilaisten tulokulmien oivaltaminen; näiden monipuolinen yhdistäminen ja monitieteellisten ratkaisujen hahmottaminen kiertotalouteen siirtymiseksi.

Kiertotalouden opintokokonaisuus tuottaa monipuolista kiertotalouden asiantuntijuutta sekä osaamista kiertotaloudellisten kehittämishankkeiden fasilitointiin: opiskelija osaa nähdä kokonaiskuvan, tunnistaa kokonaisuuteen liittyviä tekijöitä ja osaamisalueita, osaa koota erilaisia tarvittavia osaamisia ja näkökulmia yhteen, ja siten kehittää tietoja ja taitoja, joita tarvitaan kiertotalouteen siirtymisessä ja monialaisteen muutokseen siirtymisessä.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa:

  • ymmärtää keinoja, joilla vähennetään luonnonvarojen käyttöä
  • soveltaa elinkaariajattelua kokonaisvaltaisesti, omaan substanssitaustaan linkittäen
  • kehittää kykyään arvioida kriittisesti nykyisiä toimintamalleja, ympäristövaikutusten minimoimiseksi
  • kasvattaa opiskelijan kykyä soveltaa ja ideoida resurssiviisaita ratkaisuja omalla osaamisalueella
  • hahmottaa kokonaisuuden ja ymmärtää erilaisten substanssialueiden vuorovaikutuksen
  • ymmärtää/tiedostaa kiertotalouden reunaehtoja, kuten lainsäädäntöä
  • hahmotella ja luoda käytännön ratkaisuja mm. reunaehdot ja moninaisia tulokulmia huomioon ottaen.

Vastuuopettaja: Leena Aarikka-Stenroos
Koodi: TUTA.VV-A05

Lisätietoja opinto-oppaasta 2022-2023

Vastuuopettaja

Leena Aarikka-Stenroos

Leena Aarikka-Stenroos

Lisätietoja