Monipaikkainen työ haastaa oppimista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta

Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Asiantuntijatyön monipaikkaisuus vaikuttaa niin yksilöihin kuin työyhteisöihinkin, erityisesti vuorovaikutuksen muuttumisen takia. Se haastaa muun muassa osaamisen kehittymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tampereen yliopistossa toteutetussa tutkimushankkeessa ”Asiantuntijoiden hybridityö: ryhmässä enemmän, kasvotusten ja etänä (HYBRIDI)” perehdyttiin asiantuntijatyön vuorovaikutustilanteisiin kasvotusten, hybridisti (osa kasvotusten, osa etänä) sekä etänä. Työsuojelurahaston rahoittaman tutkimuksen osallistujat olivat kolmen yrityksen Suomessa työskenteleviä asiantuntijatyötä tekeviä työntekijöitä. Aineisto koostui kyselylomakkeesta (N = 295), kahden viikon älysormusjaksosta (fysiologinen virittyneisyys, N = 81), vuorovaikutustilannekohtaisista kyselyistä sekä haastatteluista (N = 35).

Monipaikkaisesti työskentely on yleistä

Laajamittainen monipaikkainen asiantuntijatyö on tullut jäädäkseen, Suomi kuuluu etätöiden tekemisen määrässä Euroopan kärkimaihin. Työskenneltäessä monipaikkaisesti erityisesti vuorovaikutustilanteet muuttuvat, kun kasvokkaisia kohtaamisia on aikaisempaa vähemmän. Tässä tutkimuksessa vuorovaikutustilanteet ymmärretään laajasti työelämän tilanteiksi, joissa on mukana useampia henkilöitä, kuten yhteinen työskentely, kokoukset, tiimi- ja asiakastapaamiset, esihenkilön ja alaisen väliset keskustelut, tiedotustilaisuudet ja koulutukset.

Etätyö heikentää yhteenkuuluvuuden kokemusta

Tutkimuksen tulosten perusteella yleensä ottaen mitä enemmän etätyöpäiviä henkilö teki, sitä vähemmän hän koki yhteenkuuluvuuden tunnetta. Etätyössä vähäisemmin tapahtuvia vapaamuotoisia kohtaamisia pidettiin tärkeinä oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Etävuorovaikutuksen koettiin vaikeuttavan oppimista myös muun muassa kapeuttamalla verkostoja ja tietoisuutta kollegoiden työstä ja työtehtävistä. Mallioppimisen ja neuvojen pyytämisen kollegoilta koettiin olevan etänä kasvokkaista kohtaamista vaikeampaa.

Hybridikohtaaminen on haastava

Hybridisti järjestetyt vuorovaikutustilanteet koettiin kohtaamisen tavoista haastavimmaksi ja niissä raportoitiin matalimpia arvoja yhteenkuuluvuuden kokemuksen, autonomian ja tilanteiden tavoitteiden täyttymisestä sekä osaamisen kehittymisestä. Hybriditilanteissa mitattiin myös korkeampia fysiologisen virittyneisyyden arvoja verrattuna kasvokkaisiin ja etäkohtaamisiin, mikä ilmentää lisääntynyttä psykologista kuormitusta.

Tulokset valottavat tilanteiden toteutusmuotojen eroja

Tutkimuksen tulokset valottivat työn vuorovaikutustilanteiden toteutusmuotojen eroja: 1) Hybriditilanteet koetaan erityisen haastaviksi. 2) Kasvokkaiset, epämuodolliset kohtaamiset ovat tärkeitä kaikille, mutta erityisesti uusille työntekijöille. 3) Tietynlaiset tilanteet sujuvat hyvin etänäkin, toiset hyötyvät erityisesti kasvokkaisesta kohtaamisesta. 4) Etä- ja hybridikohtaamiset haastavat erityisesti yhteenkuuluvuutta ja osaamisen kehittymistä.

Tuloksista ja johtopäätöksistä voi lukea tiiviimmän yhteenvedon oppaasta: Opas työn vuorovaikutustilanteisiin monipaikkaisessa työssä.

Tarkemmin tutkimuksen tuloksista, taustasta ja toteuttamisesta voi lukea hankkeen loppuraportista: HYBRIDI-loppuraportti.