Uusi artikkeli Lähivertailuja-lehdessä

Kirsi Güntherin ja Outi Ojan kirjoittama artikkeli on julkaistu Lähivertailuja-lehden uusimmassa numerossa.

Günther, Kirsi ja Outi Oja 2023: ”Valvotun vaihdon säännöt” -sarjakuvasopimus multimodaalisena genrenä asiakkaan ja työntekijän välistä toimintaa rakentamassa. Lähivertailuja No 33 (2023), 10–46.

Sosiaalihuollon asiakirjat ovat usein vaikeasti ymmärrettäviä niissä käytetyn kielen ja termien vuoksi. Yksi tapa tehdä asiakirjat lähestyttävimmiksi on muuttaa ne sarjakuvasopimuksiksi ja siten parantaa niiden ymmärrettävyyttä erityisesti niille asiakkaille, joilla on puutteellinen kielitaito tai jokin muu lukemisen vaikeus. Artikkelissa tutkitaan kriittisesti, miten multi modaalinen sarjakuvasopimus rakentaa toimintaa asiakkaan ja työntekijän välillä visuaalisten ja verbaalisten keinojen avulla. Aineistoa analysoidaan jaksoanalyysin avulla. Tulkinnassa käytetään systeemis-funktionaalisen teorian ja sarjakuvan narratologian käsitteitä. Tunnistimme asiakirjassa kolme jaksoa: 1) institutionaalinen toimintaympäristö ja toimijoiden toiminta, 2) valvotut vaihdot ja niiden käytännöt sekä 3) toimintojen sääntely ja toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet. Jaksot eroavat toisistaan tavoitteissaan, toimijoiden kuvaamisessa ja siinä, miten sanan ja kuvan liitto välittyy. Kuvan ja sanan vuorovaikutus vaikuttaa siihen, miten ja millaisia toimijuuksia ja toimintasuhteita vanhemmille, lapsille ja työntekijöille asiakirjassa tuotetaan. Analyysi osoittaa sen, että asiakirjan kääntäminen on prosessi, jossa tehdään valintoja niin visuaalisten kuin verbaalistenkin keinojen käytössä. Tehtyjä valintoja on tärkeä pohtia kriittisesti diskurssiyhteisössä.