Äänentutkimuksen opintokokonaisuus (AATU)

cof

Äänentutkimuksen opintokokonaisuus perehdyttää ääneen ja sen käyttöön liittyvän tutkimuksen ja kulttuurisen toiminnan monialaiseen kenttään. Sen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä äänen liittyvistä merkityksenannoista, äänentutkimuksen mahdollisuuksista, tutkimusalueiden rajapinnoista ja sovellusalueista.

The study module of sound studies introduces a multidisciplinary field, which focuses on the study of sound and its uses in different contexts. It aims to broaden the understanding about the sound-related phenomena and provides unique approaches to understand the possibilities of sound studies. The module focuses on how sound, voice, music, speech are part of human interaction, material world, and technological innovations. It also explores how sound can be used to get information about the society and the environment. The study module includes three different thematic areas.

Äänentutkimuksen opintokokonaisuus (AATU)

Äänentutkimuksen opintokokonaisuus perehdyttää ääneen ja sen käyttöön liittyvän tutkimuksen ja kulttuurisen toiminnan monialaiseen kenttään. Sen tavoitteena on laajentaa ymmärrystä äänen liittyvistä merkityksenannoista, äänentutkimuksen mahdollisuuksista, tutkimusalueiden rajapinnoista ja sovellusalueista. Opintokokonaisuudessa perehdytään siihen, miten ääni, musiikki, puhe ja laulu ovat osa inhimillistä toimintaa, vuorovaikutusta ja teknologisia innovaatioita. Lisäksi tarkastellaan sitä, miten äänen avulla voidaan saada tietoa yhteiskunnasta ja ympäristöstä.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15-25 opintopisteen laajuisena. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa opintojaksoja vähintään kahden eri teeman alta.

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija tuntee äänentutkimuksen alueelle kuuluvien tutkimusperinteiden ja sovellusalueiden terminologiaa, teorioita ja analyysimenetelmiä ja osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa työtehtävissä, kuten esitystilanteissa, mediassa, pedagogisissa ja teknologisissa käyttöyhteyksissä.

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden käytyään opiskelija tuntee äänentutkimuksen alueelle kuuluvien tutkimusperinteiden ja sovellusalueiden terminologiaa, teorioita ja analyysimenetelmiä ja osaa soveltaa osaamistaan erilaisissa työtehtävissä, kuten esitystilanteissa, mediassa, pedagogisissa ja teknologisissa käyttöyhteyksissä.

Opintokokonaisuuden voi suorittaa 15-25 opintopisteen laajuisena. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa opintojaksoja vähintään kahden eri teeman alta.

Äänentutkimuksen opintokokonaisuus opinto-oppaassa: AATU: Äänentutkimuksen opintokokonaisuus | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)

 

 

Käytännön ohjeet

Voit tällä hetkellä valita äänentutkimuksen opintokokonaisuudesta yhteensä 20 op opintojasi tukevia moduuleja. Opintokokonaisuuden eri moduulien laajuus vaihtelee 1-5 opintopisteen välillä. Joka vuosi on tarjolla kursseja sekä perus, aine- että syventävien opintojen tasolla.

Teema-alueet

Ihmisääni / Human voice

Puhe on olennainen osa yksilön itseilmaisua, ja keskeinen sosiaalisten suhteiden, ryhmätoiminnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen väline. Puhe on useissa ammateissa tärkein työväline. Ääni on puheen välttämätön kantoaalto ja jo itsessään keskeinen ilmaisuväline. Puhe ja ääni palvelevat myös taiteellista ilmaisua.

Ihmisääni-teemakokonaisuudessa on mahdollista valita opintoja vokologian ja puhetekniikan sekä fonetiikan oppiaineesta.

Speech is an essential part of one’s self expression and a focal tool for acting in social relations and groups, as well as in societal influencing. In some professions, speech is the most important tool. Sound is a vital carrier wave of speech, but also an essential medium for expression. Speech and sound serve artistic expression as well.

In Human voice -thematic area there is studies in vocology, speech technique and phonetics to choose from.

Ihmisääni-teemakokonaisuudessa on valittavana seuraavat kurssit:

In thematic area of Human voice, there are following courses available (courses only available in Finnish):

 • VOK.101 Puhetekniikan ja äänenkäytön perusteet
 • VOK.102 Oman äänen analyysi ja harjoittaminen
 • VOK.301 Puhe ja ääni tieteellisen tutkimuksen kohteena
 • KIE.FONE.110 Fonetiikan ja kielitieteen perusteet
 • KIE.FONE.120 Fonetiikan teoriaa
 • KIE.FONE.130 Deskriptiivisen ja kontrastiivisen fonetiikan perusteet
 • KIE.FONE.150 Fonetiikan historiaa ja teoriaa
 • KIE.FONE.160 Puheen prosodia ja koartikulaatio

Ääni, yhteiskunta ja kulttuuri / Sound, society and culture

Ääni on osa tämän päivän mediaympäristöjä ja se liittyy mediavälitteiseen vuorovaikutukseen sekä esimerkiksi tilan, ajan ja paikan kokemuksiin. Teemakokonaisuuteen liittyvillä kursseilla näitä kysymyksiä tarkastellaan laaja-alaisesti media- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Kokonaisuuden kurssit antavat valmiuksia ymmärtää ääntä yhtäältä osana representaatioita ja identiteettejä, toisaalta kietoutuneina teknologioihin ja digitaalisiin ympäristöihin.

Sound is an integral part of today’s media environments and is related to media-mediated interaction as well as, for example, experiences of space, time, and place. In the courses, these issues are examined extensively from the perspectives of bout media and cultural studies. The courses aim to provide the ability to understand sound, on the one hand as part of representations and identities, and on the other hand, how it is intertwined with technologies and digital environments.

Ääni, yhteiskunta ja kulttuuri -teemakokonaisuudessa on valittavana seuraavat kurssit:

In Sound, society and culture -thematic area, there are following courses available:

 • MT.210 Sound: between material, medium and metaphor
 • VIM.MT.210 Kokemus, tulkinta ja analyysi (only available in Finnish)
 • IM00BS71-3014 Advanced IPR workshop (TAMK)
 • VIM.MT.230 Tila, teknologia ja toiminta (only available in Finnish)

Audio: design ja tuotanto / Audio: design and production

Audio: design ja tuotanto -teemakokonaisuudessa valittavana on seuraavat kurssit:

In Audio: design and production -thematic area there are following courses available:

 • IM00DR94-3003 Introduction to Song Writing (TAMK)
 • AD00BZ63-3008 Advanced Music Production Workshop (TAMK)
 • IM00DD50-3005 Experimental Song Writing and Music Production (TAMK)
 • HTI.560 Spoken, Conversational and Auditory Interaction