Ääni, yhteiskunta ja kulttuuri / Sound, society and culture

Ääni on osa tämän päivän mediaympäristöjä ja se liittyy mediavälitteiseen vuorovaikutukseen sekä esimerkiksi tilan, ajan ja paikan kokemuksiin. Teemakokonaisuuteen liittyvillä kursseilla näitä kysymyksiä tarkastellaan laaja-alaisesti media- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmista. Kokonaisuuden kurssit antavat valmiuksia ymmärtää ääntä yhtäältä osana representaatioita ja identiteettejä, toisaalta kietoutuneina teknologioihin ja digitaalisiin ympäristöihin.
Erityinen painopiste on äänen tarkastelu aistimateriaalisena ja multimodaalisena ilmiönä ja toimintana. Tällöin äänen tarkasteluun kytkeytyy kiinteästi esimerkiksi kehollisuus ja kehollinen toiminta. Kurssien teemat nivoutuvat ajankohtaisiin ilmiöihin, kuten uusien teknologioiden, kestävän kehityksen, hyvinvoinnin ja liikkuvuuden tarkasteluun.

Sound is an integral part of today’s media environments and is related to media-mediated interaction as well as, for example, experiences of space, time, and place. In the courses, these issues are examined extensively from the perspectives of bout media and cultural studies. The courses aim to provide the ability to understand sound, on the one hand as part of representations and identities, and on the other hand, how it is intertwined with technologies and digital environments.
A particular focus is on the examinations of sound as a sensory and multimodal phenomenon and activity. In this case, corporeality and bodily activity are inextricably linked to the analysis of sound. The themes of the courses are related to current phenomena, such as new technologies, sustainable development, well-being, and mobility.

Teemasta on äänentutkimuksen opintokokonaisuudessa valittavana seuraavat kurssit

MTAA01 Kokemus, tulkinta ja analyysi (5 op)

Opintojaksolla analysoidaan media- ja kulttuuriaineistoja (kertomuksia, esityksiä, tekstejä, pelejä) ja niiden merkityksiä paikannetaan suhteessa representaation, identiteetin, läsnäolon ja multimodaalisuuden kysymyksiin.

Linkki opetusohjelmaan: Kokemus, tulkinta ja analyysi


MTAA03 Tila, teknologia ja
toiminta (5 op)

Opetus tutustuttaa tilan, teknologian ja toiminnan kysymyksiin mediatutkimuksen näkökulmasta. Käsiteltäviä teemoja ovat tila, aistit ja teknologia(t); kehollisuus ja teknorytmit; moni- ja jokapaikkaisuus, mediatilat ja toiminta; leikki ja pelillisyys.

Linkki opetusohjelmaan: Tila, teknologia ja toiminta

 

MTMS04a Sound: between material, medium and metaphor (5 op) (only available in English)

The course focuses on how sound participates in knowledge production in social relationships, cultural products and in intelligent digitalized infrastructures. During the session, students will explore the cultural, social, technological and material dimensions of sound and listening. Themes are linked with the current societal challenges such as climate change and sustainable culture, and multiculturalism. The course also includes practical sessions in which students will learn how to work with and analyze audio materials relating to the topics and theories explored in class.

Link: Sound: between material, medium and metaphor

 

SDL.620 Sound Design in the Algorithmic  Culture (5 op)

The course focuses on understanding the multidimensionality of sound in the digital environments (for example generative soundscapes, audio storytelling, and games) and develops students’ critical understanding of how sound can be used in creating inclusive media practices.

Link: SDL.620 Sound Design in the Algorithmic  Culture

 

IM00BS71-3009 Advanced IPR workshop (TAMK) (3 op)

Essential copyright and contract issues in mechanised music and AV-production. Do you really believe you know enough of IPRs? No you don’t, even after this online course. But we have some evidence that students have learnt a lot of good manners, how to protect their musical copyrights, the most important property they have in future.

Link: IM00BS71-3009 Advanced IPR workshop