Äänentutkimuksen verkoston jäsenet

Jari EerolaFT (TAU): musiikin tutkimus ja opetus (opistot), musiikin tietokoneavusteinen tutkimus, studio- ja musiikin tietotekniikka, jveerola [a] gmail.com

Pauliina HulkkoTeatterityön professori (TAU): dramaturgi-ohjaaja, esitysten tekijä ja taiteellinen tutkija. Minua kiinnostaa ääni esitysmateriaalina ja ääntely ilmaisualueena, pauliina.hulkko [a] tuni.fi

Pertti Huuskonen, TAUCHI-tutkimuskeskus (TAU): päätoimena VR/AR-hankkeet, ohessa HCI-tutkimusta. Kiinnostus: sonifikaatio, Data-to-Music -hankkeessa teemme algoritmeilla datasta musiikkia, pertti.huuskonen [a] tuni.fi

Meri KytöFT, musiikintutkimuksen tutkijatohtori (TAU): kulttuurinen äänentutkimus, äänimaisematutkimus, yksityinen ja julkinen kaupunkiäänitila, teknologiavälitteinen ääniympäristösuhde

Anne-Maria LaukkanenFT, Puhetekniikan ja vokologian professori (TAU), Puheen- ja äänentutkimuksen dosentti (TAU): Akustinen puheen ja puhe- sekä lauluäänentutkimus, puheen ja äänen harjoittaminen. Keskeiset tutkimuskohteet: Äänenlaatu puheessa ja laulussa, ääniharjoitusten vaikutukset ja vaikutusperusteet, äänen kuormituksen vaikutukset ja vaikutusmekanismit, erilaisten tutkimusmenetelmien soveltuvuus vokologiseen tutkimukseen.

Panu MaijalaTkT, äänitutkija ja muusikko (VTT & TUT): silloin kun en ratko fysikaalisen ja psykoakustiikan ongelmia, teen musiikkia laulaen, pianolla, trumpetilla, saksofonilla, viululla, poikkihuilulla ja ehkä kohta uskaltaudun esiintymislavalle sellonkin kanssa.

Kaarina Marjanen, FT, dosentti, musiikkikasvatuksen yliopistonlehtori, varhaiskasvatuksen– ja luokanopettajien koulutus: musiikin ja kielen yhteydet, varhainen vuorovaikutus, musiikki vuorovaikutuksessa ja oppimisessa, transversaali – ja musiikillis-kielellinen oppiminen, musiikillis-kielelliset elementit taide- ja taitoaineissa, moniaistiset elämykset opettamisessa ja oppimisessa, musiikki kohtaamisena, tiloina ja aikoina (Multisensory Musical Design), musiikki-inkluusio ja opetussuunnitelmat – musiikki inhimillisenä voimana koulutuksen keskiössä

Jarkko NiemiFT, musiikintutkimuksen yliopistonlehtori, dosentti, (TAU): musiikillinen esitys kulttuurina (mm. kerronnan, identiteetin tai rituaalin näkökulmat), laulun ja kielen keskinäiset rakenneominaisuudet, musiikkietnografia, modaalinen musiikki, jarkko.niemi [a] tuni.fi

Michael O’DellFT, fonetiikan lehtori (TAU): fonetiikka, puheen ajoitus ja synkronointi

Leena Rantala, FT (TAU): logopedia, puheäänen kuormittuminen ja sen riskitekijät, ääniergonomia (mm. huoneakustiikan vaikutus puheääneen), puheäänen häiriöt, leena.m.rantala [a] tuni.fi

Tarja Rautiainen-Keskustalomusiikintutkimuksen professori (TAU): musiikki/ääni ja (arjen) sosiaalinen toiminta, musiikki/ääni & kehollisuus & hyvinvointi, arjen teknologiat ja musiikillinen toiminta

Matti Ruippolehtori (TAMK): musiikkikasvatusteknologia, nopean kaistan signaalisiirto

Esa RäsänenTkT, fysiikan professori (TAU): laskennallinen fysiikka, musiikin fysiikka, erit. rytmien, rummutuksen ja yhteissoiton aikasarja-analyysi

Vappu SusiYTM, kuvataiteilija, väitöskirjatutkija, (TAU): kulttuurintutkimus, kaupunkitutkimus, liikkuminen, pyöräily, ruumiillisuus, huomiokyky ja äänimaisema

Tiina SyrjäTeT, teatterityön yliopistonlehtori (TAU): ihmisääni teatterissa: ääni ja kehotietoisuus, äänen harjoittaminen, äänen ja (vieraan) kielen suhde, seksuaalisuuden äänellinen esittäminen

Anne TarvainenFT, (TAU): etnomusikologia, lauluntutkimus, ihmisääni ja kehotietoisuus

Markku Turunen (TAU: Ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, ääni- ja puhekäyttöliittymät, äänimaisemat, generatiivinen musiikki

Heikki UimonenFT, Populaarimusiikin tutkimuksen professori, Taideyliopiston Sibelius-Akatemia, Akustisen kommunikaation dosentti (TAU), etnomusikologian erityisesti äänimaisematutkimuksen dosentti (UEF): äänen ja musiikin tallentaminen ja välittyminen sekä näiden vaikutus musiikin kuunteluun, ääniympäristön muutokseen ja tilan äänelliseen rakentumiseen

Tuomas Virtanensignaalinkäsittelyn laboratorio, audiotutkimusryhmä (TAU): äänisignaalinkäsittely, konekuulo, äänten sisällön laskennallinen analysointi, akustinen hahmontunnistus, äänilähteiden erottelu

Teija WaaramaaCOMET-tutkimuskeskus, (TAU): vokologia, nonverbaalinen viestintä, emootiot äänessä, persoonallisuuden vastaanotto äänestä, kulttuurien välinen puheviestintä